Päättyneet projektit

Ihmisiä rannalla pimeässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät alaa ministeriön ohjauksessa. Kaudella 2020-2023 EHYT ry oli mukana kolmessa nuorisoalan osaamiskeskuksessa: Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa, sekä Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa osaamiskeskus Nuoskassa. EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan tehtävänä oli tarjota nuorisotyöntekijöille koulutusta ja tukea ehkäisevän päihdetyön teemoissa.

Nuorisoalan ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaamista kehitettiin ja tuettiin kauden aikana mm. koordinoimalla nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön verkostoa, kouluttamalla valtakunnallisesti ja alueellisesti ehkäisevän päihdetyön teemoista ja ajankohtaisista päihdeilmiöistä, sekä tuottamalla työn tueksi malleja ja materiaaleja (esim. Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille, Kaverituki päihdehuolissa -malli, Alkoholi kuvina -kortit). Keskeisimmät koulutukset tuotettiin myös verkkokursseiksi Ehytkouluttaa.fi -verkko-oppimisalustalle.

HADIYA-hanke arabian- ja somalinkielisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (2020-2023)

Hankkeen päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisyn tärkeinä areenoina toimivat Hadiya-toimintaryhmät nuorille sekä Hadiya-koulutukset vanhemmille. Tekemisen keskiössä oli suojaavien ja positiivisten tekijöiden vahvistaminen nuorten elämissä ja perheiden arjessa. Hankevuosina yli 2000 vanhempaa osallistui arabian- ja somalinkielisiin Hadiya-vanhempaininfoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Koulutukset tarjosivat osallistujille kasvatusneuvoja, vertaisuutta sekä tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista ja käytännöistä.

Hadiya-hanke tuotti lukuisia arabian-, somalin- ja suomenkielisiä materiaaleja ja työkaluja ehkäisevään työhön.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen sekä muiden alan ammattilaisten kulttuurisensitiivistä työotetta vahvistettiin hankkeen luomalla KulttuuriHelppi-koulutuksella.

Maahanmuuttaneiden parissa työtä tekevät järjestöt loivat Hadiya-kumppanuusverkoston, jonka tehtävänä on edistää heidän yhteistä toimintaansa. 25 toimijan verkosto jatkaa säännöllistä kokoontumista vielä hankkeen päätyttyä vaihtaakseen kuulumisia, vertaisoppiakseen ja tuottaakseen yhteisiä viestinnällisiä ulostuloja ja koulutuksia.

Nuoria osallistavia menetelmiä alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämisen ehkäisyyn – Nuoret Pakka-toimijoina

Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen (2021-2023) tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, lisätä kriittistä suhtautumista alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen sekä kartoittaa ja parantaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä. Hankkeessa kehitettiin kolme nuoria osallistavaa menetelmää osaksi THL:n koordinoimaa Pakka-toimintamallia ja niillä on tarkoitus vaikuttaa alkoholin ja nikotiinituotteiden sosiaalisen saatavuuden sääntelyyn. Lisäksi hankkeessa tehtiin alku- ja loppuselvitykset kartoittamaan nuorten suhtautumista alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen alaikäisille.

Pakka-kävelyn tavoitteena on kartoittaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisilla paikoilla, joissa esiintyy päihteiden käyttöä ja välittämistä, lisätä nuorten osallisuutta paikallisessa Pakka-toiminnassa sekä parantaa julkisten tilojen turvallisuutta. Pakka-kävelyn opas on julkaistu myös ruotsiksi.

Diilerin jäljillä -vertaisvaikuttamismallissa yläkoulun 8.-9. luokilla opiskelevat vapaaehtoiset oppilaat toimivat vertaisvaikuttajina nuoremmilleen.​ Toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoa alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön ja välittämiseen liittyvistä haitoista. Diilerin jäljillä -verkkokurssi oppilaitoksissa työskenteleville ammattilaisille löytyy ehytkouluttaa.fi -alustalla ja vertaisvaikuttamismallin materiaalit on julkaistu kurssialustalla myös ruotsiksi.

Toiselle asteelle suunnatulla, vertaisvaikuttamismalliin pohjautuvalla Pakka-tapahtumalla halutaan vaikuttaa alkoholin ja nikotiinituotteiden välitykseen alaikäisille lisäämällä tietoa päihteiden välittämiseen liittyvistä haitoista. Menetelmän verkkokurssi on julkaistu ehytkouluttaa.fi -alustalla. Verkkokurssi on julkaistu myös ruotsiksi.

FYFA – alkoholihaittojen ehkäisy urheilua harrastavien nuorten parissa

FYFA oli EU-hanke nuorten alkoholihaittojen ehkäisemiseksi liikunnan ja urheilun viitekehyksessä. FYFAn tavoitteena oli urheilevien nuorten alkoholinkäytön, erityisesti humalajuomisen ehkäisy ja haittojen vähentäminen. EHYT ry koordinoi hankkeen Suomen osuutta vastuunaan lasten ja nuorten ajatusten ja näkemysten selvittäminen. Tuloksista raportoitiin vuonna 2020.

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018-2020

Kannabisinterventio nuorille kannabiksenkäyttäjille -hanke oli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja YAD Youth Against Drugs ry:n valtakunnallinen yhteishanke, jota toteutettiin vuosina 2018–2020. Rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena oli havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä ja tarjota välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen osoitteessa kannabis.eu

Ammattilaisille kehitettiin työkaluja sekä KASVI-interventiomalli, jonka avulla he voivat auttaa kannabiksen käyttäjiä kannabikseen liittyvien haittojen vähentämisessä sekä lopettamisen tukemisessa.
Tutustu hankkeen materiaaleihin ja malliin.

Nikotiinihanke 2018-2020

Nikotiinihankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä ja vähentää yläkouluikäisten nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan, käyttöä ja välitystä. Hankkeessa hyödynnettiin sosiaalisen markkinoinnin periaatteita, joka näkyi muun muassa kohderyhmään kuuluvien nuorten osallistamisena ja kohderyhmäymmärryksen hyödyntämisenä toiminnan suunnittelussa. Hanke koostui nuuskan käytön ehkäisyyn kehitetystä vertaisvaikuttamismallista ja nuorille, heidän vanhemmilleen ja opettajille suunnatusta viestintäkampanjasta. Hanke sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Lue lisää hankkeen loppuraportista.

ARPA – tietoa ja koulutusta rahapelaamisesta 2015-2019

Projekti keskittyi rahapelihaittojen ehkäisyyn kouluttamalla ammattilaisia rahapelaamisen puheeksiottoon sekä riski- ja ongelmapelaamisen tunnistamiseen. Kohderyhmänä oli päiväkeskusten työntekijät, sote-ammattilaiset, sekä päihde- ja mielenterveyden keskusjärjestöt. Hankkeessa kehitettiin Kaksi kysymystä rahapelaamisesta -puheeksiottomalli (2K), jota jalkautettiin valtakunnallisesti. Hanke koulutti 3 702 ammattilaista rahapelaamiseen puheeksiottoon. Koulutuksissa kerätyn palautteen mukaan rahapeliosaaminen lisääntyi lähes kaikilla (97 prosenttia) osallistujilla. Ennen koulutuksia rahapelaamisen puheeksiotto oli osa päivittäistä työtä 41 prosentilla kouluttautuneista, hankkeen lopussa luku oli 94 prosenttia.

Tutustu Kahden kysymyksen puheeksiottomalliin ja muuhun hankkeen tuottamaan materiaaliin.

Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo 2018–2019

Vahvistamon tarkoituksena oli kehittää kunnallisten nuorisotyöntekijöiden – eli perusnuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja työpajatyötä tekevien nuorisotyöntekijöiden – osaamista esimerkiksi mielenterveyden sekä ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön kentällä. Vahvistamon taustalla olivat EHYTin lisäksi MIELI Suomen mielenterveys ry ja Nuorten Mielenterveysseura – Yeesi ry.

Osaamiskeskus teki verkostotyötä, koulutti valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä tuotti materiaaleja. Toiminnan erityiseksi vahvuudeksi osoittautui moniammatillinen osaaminen, alueellinen tavoittavuus, uudet konseptit ja materiaalit sekä tarvetta vastaavat koulutukset.

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät alaa ministeriön ohjauksessa. Osaamiskeskustoiminta Vahvistamossa hallituskaudella 2020-2024 jatkavat EHYT ja MIELI.

TSEMI-leiri ja kerhotoiminta 2018–2019

4.–6.-luokkalaisille järjestettiin TSEMI-leirejä eri puolilla Suomea kesällä 2018. Osa leiriläisistä pääsi kouluvuoden aikana TSEMI-kerhoihin, joissa oli tarjolla nuorten kanssa yhdessä suunniteltua harrastustoimintaa. Toimintaan osallistui satoja lapsia. TSEMI-leiri- ja kerhotoimintaa toteutettiin Suomen Lions-liitto ry:n Punainen sulka -keräyksen tuotolla. 

ånni-hanke 2014-2018

Ånni oli EHYTin koordinoima päihdejärjestöjen yhteishanke kulttuuri- ja ikäsensitiivisen päihdekasvatuksen kehittämiseksi. Yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti ruotsin-, venäjän- ja somalinkielisten lasten ja nuorten sekä heidän kasvatusyhteisöjensä kanssa. Hanke tuotti muun muassa Juteltaisko?-toimintamallin, josta on sittemmin tullut EHYT ry:lle merkittävä menetelmä alakoulujen päihdekasvatukseen. Hankkeen loppuraportin ja ånni-materiaalit löydät Työkalut- ja materiaalit -osiosta.

Click for Support Realized 2017–2019

EHYT ry oli mukana EU-projektissa, jossa luotiin verkkopohjainen interventiomalli ja sovellus uusia psykoaktiivisia aineita (ns. bilehuumeet, tutkimuskemikaalit, NPS) käyttäville. Projekti oli nimeltään Click For Support Realized ja se oli jatkoa projektille, jossa kehitettiin suuntaviivat verkossa toimivalle ehkäisevälle huumetyölle. Projektissa on mukana kaikkiaan 13 eri toimijaa 12 maasta.

Sivusto ja sovellus tehtiin käyttäjien tarpeet huomioiden. Hankkeessa kerättiin tietoa eri maiden hyvistä käytännöistä hoitaa ja ehkäistä psykoaktiivisten huumeiden käyttöä. Hyvien käytäntöjen lisäksi kohderyhmän mielipiteitä kartoitettiin kansallisilla kyselytutkimuksilla ja kohderyhmähaastatteluilla. Tuloksia käytettiin apuna verkkopohjaisen interventiomallin ja -sovelluksen teossa.  

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke 2017–2018

Hankkeessa edistettiin opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistettiin yhteisöllisyyttä ja ehkäistiin päihdehaittoja. Hankkeessa hyödynnettiin Amis – Arjen Ammattilaiset -hankkeessa kehitettyjä Ryhmäilmiö ja Päihdeilmiö-menetelmiä. Ryhmäilmiö-koulutus antaa oppilaitoksen henkilökunnalle valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen. Päihdeilmiö-oppitunti on vuorovaikutukseen perustuva päihdekasvatuksen menetelmä. Hanke oli osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja sen toteuttivat EHYT sekä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry.

AMIS – Arjen Ammattilaiset 2011–2015

AMIS – Arjen Ammattilaiset -hankkeessa työskenneltiin sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitetään entistä paremmin huomiota ja epäkohtia ryhdytään korjaamaan. Hankkeessa luotiin Ryhmäilmiö- ja Päihdeilmiö-menetelmät.

Miten puhua kannabiksesta 2015–2017

Miten puhua kannabiksesta -hanke tähtäsi yläkoulujen ja 2. asteen oppilaitosten kannabisehkäisyn kehittämiseen. Hankkeella lisättiin koulujen ja oppilaitosten osaamista kannabiskysymyksissä ja helpotettiin puheeksiottoa. Huomiota kiinnitettiin siihen, että keskustelu olisi luonnollista ja tukisi nuoren kasvua. EHYT toteutti hankkeen vuosina 2015–2017 yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa. Hanketta rahoitettiin terveyden edistämisen määrärahasta.

Pelit puheeksi – Ammattilaiset lapsiperheiden tukena -projekti 2014–2015

Pelit puheeksi -projekti tarjosi tietoa pelikasvatusta ja työvälineitä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Projektissa kehitettiin lastenneuvoloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, varhaiskasvatuksen oppilashuollossa sekä esimerkiksi päiväkodeissa työskentelevien ammattilaisten digipeliosaamista. Projekti toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja sen aikana tuotettiin työvälineitä, materiaalia ja koulutusta ammattilaisten työn tueksi.

LähiVerkko 2013–2017

LähiVerkko-hanke käynnistyi toukokuussa 2013 yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Hankkeessa kehitettiin helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämistä arkisessa elämässä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta.

Pelitaito-projekti 2010–2014

Pelitaito-projekti (2010–2014) keskittyi lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä myönteisen digitaalisen pelaamisen (tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaaminen) kulttuurin edistämiseen. Projekti käsitteli sekä digitaalista pelaamista että rahapelaamista. Projektissa luotiin työkaluja ja apuvälineitä pelaamisen hallintaan sekä jaettiin laajamittaisesti tietoa molemmista pelaamisen lajeista. Projektin toiminnalla edistettiin pelisivistystä, vanhempien pelikasvatuksellista osaamista ja purettiin peleihin ja pelaamiseen liittyviä uskomuksia.

Pelihaittojen ja ongelmapelaamisen ehkäisyn ja positiivisen pelaamisen edistämisen lisäksi projektissa kerättiin tietoa lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelikulttuureista, sekä edistettiin niitä koskevaa tutkimusta.