Ratkaisuja kunnille ja hyvinvointialueille

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua ongelmia niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasolla.

Kuokkalan silta Jyväskylässä.

Ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan kaikkialla: oppilaitoksissa, työpaikoilla ja perheissä. Kun tehdään päätöksiä huolehtien alueen asukkaiden hyvinvoinnista, varmistetaan myös edellytykset terveelle taloudenhoidolle. Ehkäisevä päihdetyö on kannattava sijoitus terveempään yhteiskuntaan. Olemme luoneet ratkaisuja ja suosituksia, miten ehkäisevää päihdetyötä voi toteuttaa niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla.

Miten ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä (asuin)kunnassani?

Kunnan koosta riippuu, millaista ehkäisevää päihdetyötä siellä on hyvä tehdä. Tutustu suosituksiin!
Ehkäisevää päihdetyötä tehdään tulevien rakenneuudistusten jälkeen kunnissa yhä osana hyvinvoinnin edistämistä. Hyvän ja toimivan ehkäisevän työn tekemiseen on monia eri mahdollisuuksia. Yhteistä näille toimille on, että ne parantavat asukkaiden elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia sekä tekevät kunnasta yhä kilpailukykyisemmän ja saavat aikaan säästöjä. Kuntien ehkäisevää päihdetyötä määrittää laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Kunta voi lisäksi tukea ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä monen muun toimen avulla.

Alla on listattu ja ideoitu ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja kunnan koko huomioiden. Poimi sopivat toiminnat omaan kuntaasi. Ehkäisevä työ kannattaa, on kunnan koko mikä tahansa.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä velvoittaa jatkossa myös hyvinvointialueita 

Sote-uudistuksen myötä laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä uudistuu koskemaan jatkossa myös hyvinvointialueita (HE56/2021). Hyvinvointialueen vastuulla on tukea alueensa kuntia ehkäisevässä päihdetyössä ja huolehtia ehkäisevästä päihdetyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.  

Hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön tehtäviä ovat lain mukaan alueen päihdeolojen seuranta ja niistä tiedottaminen, päihdehaittoja vähentävän tiedon tarjoaminen yksilöille ja koko alueen väestölle, ehkäisevän päihdetyön osaamisen tukeminen tehtävissään ja ehkäisevän päihdetyön esittäminen ja edistäminen omassa hallinnossaan.  

Hyvinvointialueen tulee myös huolehtia, että toimet sovitetaan yhteen kuntien, viranomaisten, alueen asukkaiden, yhteisöjen ja elinkeinotoimen kanssa. Lisäksi on edistettävä alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihdehaittojen vähentämiseksi. 

Ratkaisuja hyvinvointialueiden ehkäisevään päihdetyöhön 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT on koonnut ratkaisuja ehkäisevään päihdetyöhön aluevaltuustojen ja hyvinvointialueiden työn tueksi. Ratkaisuja voi hyödyntää hyvinvointialueiden hyte-työn suunnittelussa, esimerkiksi hyvinvointialueiden strategioissa, palvelustrategioissa sekä hyvinvointikertomuksissa- ja suunnitelmissa. 

1. Palvelut: Ehkäisevä päihdetyö toteutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa

2. Rakenteet: Hyvinvointialueen rakenteet ja hallinto edistävät ehkäisevää päihdetyötä

3. Osallisuus: Asukkaat ja järjestöt osallistuvat hyvinvointia edistävään työtön

4. Yhdyspinnat: Ehkäisevää Päihdetyötä tehdään yhdessä yli sektorirajojen