Rahoitus

EHYT ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen järjestö. Valtaosa toiminnastamme rahoitetaan julkisilla avustuksilla, jotka on tarkoitettu suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämän lisäksi pieni osuus toiminnasta rahoitetaan esimerkiksi yksityisillä avustuksilla sekä osallistumismaksuilla.

Isä ja kaksi lasta ovat nostaneet kädet ilmaan.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Valtionavustukset ovat järjestösektorin keskeisin rahoituslähde. Sosiaali- ja terveysjärjestöille merkittävin avustusten myöntäjä on sosiaali- ja terveysministeriö, jonka avustusten hakua koordinoi ja käyttöä valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

EHYTin tuloista noin 79 % muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön avustukset. Muiden avustusten osuus on noin 14 %. EHYTin toimintaa avustavat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan unioni, Brita Maria Renlunds minne ja Helsingin kaupunki.

Osassa toimintojamme perimme maksuja. Esimerkiksi erilaisten koulutusten maksullisuus on katsottu tarpeelliseksi. EHYT hankkii myös keräysvaroja ja lahjoituksia Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan turvin. EHYTin muut tuotot muodostavat noin 6 % järjestön tuloista. Lahjoitusten, varojen keruun ja yritysyhteistyön merkitys toiminnan mahdollistajana tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 

Myönnettyjä avustuksia ja lahjoituksia käytetään EHYTin sääntöjen mukaiseen toimintaan, esimerkiksi päihdehaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen sekä ihmisten terveyden edistämiseen. Hankeavustukset mahdollistavat uuden toiminnan kehittämisen.

Valtio valvoo, että sen myöntämiä avustuksia käytetään tarkoitukseen, johon rahoitusta on haettu. Avustukset perustuvat hakemuksiin sekä yksityiskohtaisiin selvityksiin, joita tehdään toiminnan tuloksellisuudesta, vaikutuksista ja rahoituksen käytöstä vuosittain. 

Vapaaehtoistoiminta on järjestötoiminnan erityispiirre ja suuri voimavara. Vapaaehtoistoiminnan rahalliseksi arvoksi suomalaiselle yhteiskunnalle on arvioitu jopa kolme miljardia euroa. Yhteiskuntamme monimuotoisuuden takia myös kunnat ja yritykset ovat pyrkineet saamaan vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Yleishyödylliset järjestöt edesauttavat vapaan kansalaisyhteiskunnan toteutumista, sillä järjestöjen toimet tukevat valtiollista sektoria.

Toisaalta järjestöjen on myös pitänyt muuttaa palvelutoimintaansa yritysmuotoiseksi. EHYTissä työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät yhdessä työtä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja päihde- ja peliongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi.

EHYT ry:n toiminnan tuotot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa, joka muodostui yleisavustuksesta ja yli 20 erillisestä hanke- ja toiminta-avustuksesta.

Palkat ja palkkiot olivat noin 54 % ja toimitilakulut noin 9 % järjestön kuluista. Loput kulut muodostuivat toimintakuluista sekä pakollisista henkilöstökuluista. Vuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 202 henkilölle. Palkkoja maksettiin 107 työntekijälle, joista 26 oli tukityöllistettyjä. Palkkioita maksettiin 95 henkilölle, joista 63 oli kouluttajaverkoston kouluttajaa ja 32 muuta henkilöä.

Infograafi EHYTin vuoden 2019 kulurakenteesta. Henkilöstökulut muodostavat 65% kuluista. Muita kuluja ovat toimitilakulut 9%, ostetut tarvikkeet ja palvelut, it-laite-, -ohjelmisto- ja kalustokulut 7%, matkakulut 5%, markkinointi ja materiaalit 6% sekä muut hallinto- ja toimintakulut 8%.
Infograafi Ehytin kulurankenteesta toiminnoittain vuonna 2019. Tuotot ja kulut olivat kokonaisuudessaan 6,57 miljoonaa euroa. Näistä yleisavustettuun toimintaan kului 25%, aikuisten parissa tehtävään työhön 26%, nuorten parissa tehtävään työhön 31%, alue-, järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan 12% ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston koordinointiin 7%.