Tukea kunnille ja hyvinvointialueille

Päihteiden käyttöä ja siitä syntyviä haittoja voi tehokkaasti ehkäistä. Se on kustannustehokas tapa lisätä eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. EHYT voi tukea kuntia ja hyvinvointialueita ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa, tarpeiden ja resurssien kartoittamisessa sekä osaamisen vahvistamisessa. Meistä on tärkeää, että erityisesti järjestöt ja asukkaat voivat osallistua ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Poika hymyilee kyykyssä ulkoiluttaessaan koiraa, joka näkyy etualalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Päihde- ja rahapelihaitat koskettavat kuntia ja hyvinvointialueita monin tavoin. Merkittävä osa haitoista ja kustannuksista syntyy muille kuin päihteiden käyttäjille, kuten esimerkiksi läheisille ja alueen sosiaalipalveluille. Lisäksi päihteet alentavat työn tuottavuutta. Hyvin toteutettu ehkäisevä päihdetyö voi nopeastikin kohentaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja tuoda pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä.

Lain mukaisen ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ei tarvitse olla vaikeaa. Eri toimialoilla tehdään jo paljon päihdehaittoja vähentävää työtä: sitä tehokkaasti yhteensovittamalla pääsee jo pitkälle.

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki

Ehkäisevä päihdetyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kunnan ja hyvinvointialueen lakisääteistä perustyötä. Lain mukaan kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa ehkäisevän päihdetyön toimielin, joka voi olla jokin kuntalain mukainen toimielin, esimerkiksi kunnanhallitus, -valtuusto, lautakunta tai sen jaosto. Lain mukaan hyvinvointialueet päättävät ehkäisevän päihdetyön rakenteesta ja toteutuksesta itse. Olemme julkaisseet kattavan tietopaketin, joka tukee hyvin kuntien ja hyvinvointialueiden luottamushenkilöitä heidän työssään. Katso tarkemmin: Mitä on ehkäisevä päihdetyö? -opas kunta- ja aluevaltuutetuille.

Yksinkertaisimmillaan kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma voi olla lyhyt kooste työstä, jota tehdään moniammatillisesti eri ikäryhmien ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.  Parhaimmillaan se kokoaa ja tukee jo olemassa olevaa ehkäisevää työtä kunnan eri toimialoilla, ja on samansuuntainen hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman kanssa. Tavoitteena on saada aikaan selkeä suunnitelma, josta kaikki, myös kuntalaiset, löytävät helposti tiedon siitä, millaista ehkäisevää päihdetyötä omassa kunnassa tehdään. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma voi olla myös osa laajempaa hyvinvointisuunnittelua. Tärkeää on, että EPT-tavoitteet tulevat näkyviksi ja niiden toteutumista seurataan. 

Hyvä suunnitelma mahdollistaa työn pitkäjänteisen arvioimisen ja kehittämisen. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää luotettavia tietolähteitä. Osa kunnista laatii koko seutua koskevan toimintasuunnitelman.

Ajantasainen kuva päihteiden käytöstä

Suunnitelman pohjaksi on tärkeää kartoittaa, mitä ehkäisevää päihdetyötä kunnan eri sektorit, järjestöt ja muut yhteisöt alueella jo tekevät. Esimerkiksi päihteiden käytön puheeksioton ja mini-intervention toteuttamista sote-palveluissa on hyvä seurata.

Olennaista on myös koota ajantasainen kuva päihteiden käytöstä sekä siltä suojaavista ja sille altistavista tekijöistä. Kouluterveyskysely (thl.fi) antaa kattavan kuvan suurten kaupunkien lasten ja nuorten päihteiden käytöstä. TEAviisari kuvaa eri hallintokunnissa toteutettavaa ehkäisevää työtä. Sotkanetin tarjonnasta voi helposti valita oman kunnan kannalta huomionarvoiset indikaattorit.
THL:n julkaisu: Ehkäisevä päihdetyö: Opas kunnille ja hyvinvointialueille (2022)

Olemme kumppaninasi ehkäisevässä päihdetyössä

EHYTin aluetyö tukee kuntia ja alueellisia toimijoita ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Ehkäisevän päihdetyön laadukas toteutus edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua työtä niin kunnassa kuin hyvinvointialueellakin, mutta myös muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän, kesken. Tämä on myös kirjattu lakiin. Järjestöjen asiantuntijuus voi auttaa työn suunnittelussa ja vahvistamisessa.

EHYTin alueelliset asiantuntijat voivat tukea kuntia ja hyvinvointialueita suoraan ehkäisevän päihdetyön tarpeiden kartoittamisessa ja sisältöjen vahvistamisessa. He työskentelevät eri työryhmissä ja verkostoissa, joten heillä on laaja asiantuntemus ja tietoa eri alueiden hyväksi havaituista toimintatavoista. Lisäksi he toteuttavat monenlaisia koulutuksia ja työpajoja niin työtä suunnitteleville kuin eri toimialoilla sitä toteuttaville ammattilaisille, vapaaehtoisille ja myös kansalaisille.

EHYT tuo Pakkaan järjestönäkökulmaa

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jota toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-työ antaa työkaluja eri toimijoiden, kuten julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen, väliseen yhteistyöhön. EHYT on mukana Pakka-yhteistyössä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Lue lisää Pakka-työstä THL:n sivuilta.

EHYTillä on paljon toimintoja, jotka kytkeytyvät Pakka-työhön. Alueelliset asiantuntijamme voivat olla mukana paikallisissa tai alueellisissa Pakka-työryhmissä. 

Tilaa koulutusta työtä eri toimialoilla toteuttavien tueksi

EHYT haluaa vahvistaa eri alojen ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaamista. Siihen tarjoamme muun muassa Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksia eri teemoista. Kuluvan lukukauden avoimet koulutukset löydät Tapahtumakalenterista. Jos kaipaat oman alueesi tarpeisiin kohdennettua koulutusta, ole yhteydessä meihin tilauskoulutuksista.

EHYT tarjoaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja koulutuksia myös ala– ja yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluille ja työpaikoille. EHYT laatii kuntien kanssa myös kumppanuussopimuksia, jotka ovat hyvä tapa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen ehkäisevän työn toteuttamiseen koko kunnan alueella.

Tuemme EPT:n suunnittelua ja kehittämistä 

EHYTin alueelliset asiantuntijat tukevat ehkäisevän päihdetyön suunnittelua alueellisesti ja osin paikallisestikin. Pyrimme vahvistamaan kansalaisnäkökulmaa sekä vaikuttavien menetelmien hyödyntämistä ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimimme alueellisissa verkostoissa tuoden järjestönäkökulman ehkäisevään päihdetyöhön. 

Kuntien eri toimialoilla ehkäisevää päihdetyötä työssään toteuttaville sekä seurakuntien ja järjestöjen toimijoille tarjoamme 2-päiväisiä työpajoja. Monialainen ehkäisevä päihdetyö – tiedosta käytäntöön -työpajan tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön tietopohjan vahvistaminen ja yhteisen tilannekuvan luominen. Työpaja myös luo kuvaa kunnan päihdetilanteesta ja ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksista vastata tähän.  Toiminnallisessa koulutuksessa tuetaan yhteissuunnittelua, eri toimialojen ammattilaisten verkostoitumista ja motivaatiota sekä luodaan yhteistä tietopohjaa ehkäisevän työn perusteista.
Lue lisää työpajasta: Monialainen ehkäisevä päihdetyö kunnassa – tiedosta käytäntöön

Ilmiökahvilassa etsitään yhteisiä ratkaisuja

Ilmiökahvila-tilaisuuksilla kootaan niin kansalaisia, järjestöjä kuin eri toimialojen osaajiakin yhteen, keskustelemaan paikallisesta ajankohtaisesta ilmiöstä ja hakemaan siihen ratkaisuja. Keskustelun kautta hahmotetaan, keitä ilmiö koskettaa ja minkälaista osaamista ja näkökulmia eri toimijoilta löytyy ilmiöstä. Jos kyse on ongelmasta, mietitään yhdessä keinoja sen taltuttamiseksi. Ilmiökahvila on usein hedelmällinen tapa tarttua uusiin ilmiöihin tai havaintoihin ja lähteä purkamaan niitä, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja ja tiedustelut

Jiri Sironen.

Sironen Jiri

Osastopäällikkö, Alue- ja järjestötoiminta 0404509077
Katso henkilön esittely

Oppilaitosyhteistyö

Päivi Christensen

Puranen Päivi

Oppilaitostyön päällikkö 050 413 7017
Katso henkilön esittely