Tukea kunnille

Päihteiden käyttöä ja siitä syntyviä haittoja voi tehokkaasti ehkäistä. Se on kustannustehokas tapa lisätä eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. EHYT voi auttaa kuntia ehkäisevän päihdetyön koordinoinnissa, suunnittelussa sekä tarpeiden ja resurssien kartoittamisessa.

Poika hymyilee kyykyssä ulkoiluttaessaan koiraa, joka näkyy etualalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Päihdehaitat koskettavat kuntia monin tavoin.  Merkittävä osa haitoista ja kustannuksista syntyy muille kuin päihteiden käyttäjille, esimerkiksi lapsille ja lastensuojelulle. Lisäksi alkoholi alentaa paljon työn tuottavuutta. Hyvin toteutettu ehkäisevä päihdetyö voi nopeastikin kohentaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja tuoda pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä kunnille.

Lain mukaisen ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ei tarvitse olla vaikeaa. Usein kunnassa tehdään eri toimialoilla jo paljon päihdehaittoja eri tavoin vähentävää työtä: sitä tehokkaasti yhteensovittamalla pääsee jo pitkälle.

Olemme kuntasi kumppanina

EHYTin aluetyö tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön rakenteiden kehittämisessä. Ehkäisevän päihdetyön laki edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua työtä. Järjestöjen asiantuntijuus voi auttaa työn suunnittelussa ja vahvistamisessa. Lue laista Finlex-palvelusta.

EHYTin alueelliset asiantuntijat voivat tukea kuntia suoraan ehkäisevän päihdetyön tarpeiden kartoittamisessa, koordinoinnissa ja sisältöjen vahvistamisessa. Usein he myös työskentelevät kuntien eri työryhmissä tai väljemmin kuntien työhön kytkeytyvissä verkostoissa tuoden näin asiantuntemuksensa kuntien käyttöön.

Vapaaehtoiset mukaan ehkäisevään työhön

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jota toteutetaan paikkakunnalla koko yhteisön voimin. Pakka-työ antaa työkaluja, joilla koordinoida kunnan, yksityisen ja kolmannen sektoreiden yhteistyötä. EHYT koordinoi ja on mukana toteuttamassa tätä yhteistyötä. Lue lisää Pakka-työstä THL:n sivuilta.

EHYT rohkaisee erityisesti vapaaehtoisia tutustumaan Pakka-yhteystyöhön. Vapaaehtoisille sopivat esimerkiksi Festaripakka-toiminta (thl.fi) tai ravintoloiden kanssa yhteistyössä toteutettavat Selvänä rattiin -tapahtumat ja OttoMitta-kampanjat

Tilaa ammattilaisille koulutusta

EHYT on Suomessa merkittävä eri alojen ammattilaisten täydennyskouluttaja ehkäisevässä päihdetyössä. EHYTiltä voi tilata sekä maksutonta että maksullista koulutusta. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus vahvistaa kunnan eri sektoreiden työntekijöiden osaamista.

EHYT tarjoaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja koulutuksia myös ala- ja yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja työpaikoille. EHYT laatii kuntien kanssa myös kumppanuussopimuksia, jotka ovat hyvä tapa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen ehkäisevän työn toteuttamiseen koko kunnan alueella.

Ilmiökahvilassa etsitään yhteisiä ratkaisuja

Ilmiökahvila-tilaisuuksilla tuetaan paikallista ehkäisevää päihdetyötä.  Tilaisuuksissa keskustellaan paikallisesta ajankohtaisesta ilmiöstä. Keskustelun kautta hahmotetaan, keitä ilmiö koskettaa ja minkälaista osaamista ja näkökulmia eri toimijoilta löytyy ilmiöstä. Jos kyse on ongelmasta, mietitään yhdessä keinoja sen taltuttamiseksi.  

Tarjoamme apua suunnitteluun

Ehkäisevä päihdetyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kunnan lakisääteistä perustyötä. Yksinkertaisimmillaan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma voi olla nopea luoda ja yksinkertainen toteuttaa. Parhaimmillaan se voi tukea kunnan jo olemassa olevaa työtä niin kasvatuksen, koulutuksen, terveydenhuollon kuin myös esimerkiksi nuorisotoimen tai sosiaalityön alalla.

EHYT on tuottanut yksinkertaisen esimerkkimallin, joka tukee kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman tai toimintamallin tekemistä. Mallissa on muutamia keskeisiä indikaattoreita, jotka auttavat suunnittelemaan, mitä ehkäisevää työtä kunnassa tehdään ja millä aikajänteellä: Malli auttaa myös sopimaan, kuka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa ja miten työtä arvioidaan ja kehitetään.

Tavoitteena on saada aikaan selkeä suunnitelma, josta kaikki, myös kuntalaiset, löytävät helposti tiedon siitä, mitä ehkäisevää päihdetyötä omassa kunnassa tehdään.

Tuemme tarvittaessa koko prosessia

EHYT sopii vuosittain muutamien kuntien kanssa intensiivisemmästä yhteistyöstä. Intensiivikunnan kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on tukea kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteiden muodostamista. Lisäksi tarkoituksena on syventää ja juurruttaa ehkäisevä päihdetyö kunnan eri toimintoihin.

Yhteistyö aloitetaan kartoittamalla ehkäisevän päihdetyön rakenteet eli onko kunnassa jo lain edellyttämä toimielin tai ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jolla on kokonaiskuva kunnan tilanteesta.

Lisäksi käydään läpi tarpeet vahvistaa kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa tai luoda se alusta asti yhdessä. Tämä voi tarkoittaa järjestölähtöisen asiantuntemuksen hyödyntämistä kunnan työryhmissä ja virallisten elinten kokouksissa — tai esimerkiksi EHYTin järjestämiä työpajoja.

Hyvä suunnitelma mahdollistaa työn pitkäjänteisen arvioimisen ja kehittämisen. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää luotettavia tietolähteitä.

Ajantasainen kuva päihteiden käytöstä

Suunnitelman pohjaksi on tärkeää kartoittaa, mitä ehkäisevää päihdetyötä kunnan eri sektorit ja järjestöt alueella jo tekevät. Esimerkiksi päihteiden käytön puheeksioton ja mini-intervention toteuttamista sote-palveluissa on hyvä seurata.

Olennaista on myös koota ajantasainen kuva päihteiden käytöstä sekä siltä suojaavista ja sille altistavista tekijöistä. Lasten ja nuorten osalta kouluterveyskysely (thl.fi) antaa kattavan kuvan lukuun ottamatta pieniä kuntia. TEAviisari kuvaa eri hallintokunnissa toteutettavaa ehkäisevää työtä. Sotkanetin tarjonnasta voi helposti valita oman kunnan kannalta huomionarvoiset indikaattorit.

Ehkäisevä päihdetyö voidaan sisällyttää osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa tai sitä varten voidaan laatia oma erillinen suunnitelma. Osa kunnista laatii koko seutua koskevan toimintasuunnitelman. Ehkäisevän työn tavoitteet ja toimet on hyvä kirjata myös osaksi kunnan muita keskeisiä suunnitelmia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Korpela Sinikka

Alue- ja järjestötyön osaston päällikkö 0400 274 833
Katso henkilön esittely

Oppilaitosyhteistyö

Päivi Christensen

Christensen Päivi

Oppilaitostyön päällikkö 050 413 7017
Katso henkilön esittely