Tukea kunnille ja hyvinvointialueille

Päihteiden käyttöä ja siitä syntyviä haittoja voi tehokkaasti ehkäistä. Se on kustannustehokas tapa lisätä eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. EHYT voi tukea kuntia ja hyvinvointialueita ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa sekä tarpeiden ja resurssien kartoittamisessa sekä osaamisen vahvistamisessa. Otamme huomioon erityisesti järjestöjen ja asukkaiden osallistumismahdollisuuden ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Poika hymyilee kyykyssä ulkoiluttaessaan koiraa, joka näkyy etualalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Päihde- ja rahapelihaitat koskettavat kuntia ja hyvinvointialueita monin tavoin. Merkittävä osa haitoista ja kustannuksista syntyy muille kuin päihteiden käyttäjille, esimerkiksi läheisille ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi päihteet alentavat työn tuottavuutta. Hyvin toteutettu ehkäisevä päihdetyö voi nopeastikin kohentaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja tuoda pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä.

Lain mukaisen ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ei tarvitse olla vaikeaa. Eri toimialoilla tehdään jo paljon päihdehaittoja eri tavoin vähentävää työtä: sitä tehokkaasti yhteensovittamalla pääsee jo pitkälle.

Olemme kumppaninasi ehkäisevässä päihdetyössä 

EHYTin aluetyö tukee kuntia ja alueellisia toimijoita ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Ehkäisevän päihdetyön laki edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua työtä niin kunnassa kuin hyvinvointialueellakin. Näiden ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän, välinen yhteistyö on niin ikään kirjattu lakiin. Järjestöjen asiantuntijuus voi auttaa työn suunnittelussa ja vahvistamisessa. Lue laista Finlex-palvelusta

EHYTin alueelliset asiantuntijat voivat tukea kuntia ja hyvinvointialueita suoraan ehkäisevän päihdetyön tarpeiden kartoittamisessa ja sisältöjen vahvistamisessa. He myös työskentelevät eri työryhmissä ja verkostoissa tuoden näin asiantuntemuksensa ja eri puolilla Suomea hyväksi havaittuja toimintatapoja alueella toimivien käyttöön. 

EHYT tuo Pakkaan järjestönäkökulmaa 

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jota toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-työ antaa työkaluja eri toimijoiden, muun muassa julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen, väliseen yhteistyöhön. EHYT on mukana Pakka-yhteistyössä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Lue lisää Pakka-työstä THL:n sivuilta

EHYTillä on paljon toimintoja, jotka kytkeytyvät Pakka-työhön. Alueelliset asiantuntijamme voivat olla mukana paikallisissa tai alueellisissa Pakka-työryhmissä.  

Tilaa koulutusta työn tueksi

EHYT haluaa vahvistaa eri alojen ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaamista. Siihen tarjoamme muun muassa Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksia eri teemoista. 

EHYT tarjoaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja koulutuksia myös ala- ja yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja työpaikoille. EHYT laatii kuntien kanssa myös kumppanuussopimuksia, jotka ovat hyvä tapa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen ehkäisevän työn toteuttamiseen koko kunnan alueella.

Katso tulevat koulutuksemme Tapahtumakalenterista. EHYTiltä voi myös tilata maksullista koulutusta.

Ilmiökahvilassa etsitään yhteisiä ratkaisuja

Ilmiökahvila-tilaisuuksilla tuetaan paikallista ehkäisevää päihdetyötä. Tilaisuuksissa keskustellaan paikallisesta ajankohtaisesta ilmiöstä. Keskustelun kautta hahmotetaan, keitä ilmiö koskettaa ja minkälaista osaamista ja näkökulmia eri toimijoilta löytyy ilmiöstä. Jos kyse on ongelmasta, mietitään yhdessä keinoja sen taltuttamiseksi.  

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki 

Ehkäisevä päihdetyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kunnan ja hyvinvointialueen lakisääteistä perustyötä. Lain mukaan kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa ehkäisevän päihdetyön toimielin, joka voi olla jokin kuntalain mukainen toimielin, esimerkiksi kunnanhallitus, -valtuusto, lautakunta tai sen jaosto. Lakiehdotuksen mukaan hyvinvointialueet päättävät ehkäisevän päihdetyön rakenteesta ja toteutuksesta itse. Kuntien ja hyvinvointialueiden luottamushenkilöille EHYT on julkaissut aineiston: Mitä on ehkäisevä päihdetyö? -opas kunta- ja aluevaltuutetuille.

Yksinkertaisimmillaan kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma voi olla lyhyt kooste eri ikäryhmien kanssa ja eri elämäntilanteissa moniammatillisesti toteutettavasta työstä. Parhaimmillaan se kokoaa ja tukee jo olemassa olevaa ehkäisevää työtä kunnan eri toimialoilla, ja on samansuuntainen hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman kanssa. Tavoitteena on saada aikaan selkeä suunnitelma, josta kaikki, myös kuntalaiset, löytävät helposti tiedon siitä, mitä ehkäisevää päihdetyötä omassa kunnassa tehdään. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma voi olla myös osana laajempaa hyvinvointisuunnittelua. Tärkeää on, että EPT-tavoitteet tulevat näkyviksi ja niiden toteutumista seurataan.   

Hyvä suunnitelma mahdollistaa työn pitkäjänteisen arvioimisen ja kehittämisen. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää luotettavia tietolähteitä. Osa kunnista laatii koko seutua koskevan toimintasuunnitelman.  

Ajantasainen kuva päihteiden käytöstä 

Suunnitelman pohjaksi on tärkeää kartoittaa, mitä ehkäisevää päihdetyötä kunnan eri sektorit, järjestöt ja muut yhteisöt alueella jo tekevät. Esimerkiksi päihteiden käytön puheeksioton ja mini-intervention toteuttamista sotepalveluissa on hyvä seurata. 

Olennaista on myös koota ajantasainen kuva päihteiden käytöstä sekä siltä suojaavista ja sille altistavista tekijöistä. Lasten ja nuorten osalta kouluterveyskysely (thl.fi) antaa kattavan kuvan lukuun ottamatta pieniä kuntia. TEAviisari kuvaa eri hallintokunnissa toteutettavaa ehkäisevää työtä. Sotkanetin tarjonnasta voi helposti valita oman kunnan kannalta huomionarvoiset indikaattorit. THL:n julkaisu: Ehkäisevä päihdetyö: Opas kunnille ja hyvinvointialueille (2022) 

Tuemme EPT:n suunnittelua ja kehittämistä  

EHYTin alueelliset asiantuntijat tukevat ehkäisevän päihdetyön suunnittelua alueellisesti ja osin paikallisesti. Pyrimme vahvistamaan kansalaisnäkökulmaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimimme alueellisissa verkostoissa tuoden järjestönäkökulman ehkäisevään päihdetyöhön. Järjestämme lisäksi muun muassa alueellisia työpajoja vuorovaikutteisen ja kuntalaisia osallistavan ehkäisevän päihdetyön kehittämisestä sekä muita koulutuksia eri kohderyhmille. 

Lisätietoja ja tiedustelut

Hanna Heikkilä.

Heikkilä Hanna

Alue- ja järjestötyön päällikkö (ma.) 050 567 3270
Katso henkilön esittely

Oppilaitosyhteistyö

Päivi Christensen

Christensen Päivi

Oppilaitostyön päällikkö 050 413 7017
Katso henkilön esittely