Kansainvälinen yhteistyö

EHYT ry tekee kansainvälistä yhteistyötä eri verkostoissa useiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö on tärkeää, jotta päihde- ja pelihaittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää tehokkaasti. Väestötasolla harjoitettu päihde- ja pelipolitiikka vaikuttaa päihde- ja pelihaittojen määrään ja vakavuuteen ratkaisevasti.

Kuvassa ihmisiä tietokoneella ja tekemässä muistiinpanoja.

Kansallinen ja kansainvälinen politiikka ja päätöksenteko vaikuttavat vahvasti ehkäisevään päihdetyöhön. Esimerkiksi Euroopan unionin sisämarkkinoita koskevat säännökset vaikuttavat Suomen alkoholi- ja tupakkapolitiikkaan.

Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC ja EU ovat korostaneet päihdehaittojen globaalia, rajat ylittävää luonnetta. Kansainvälinen yhteistyö on keskeistä, jotta laittomien päihteiden käyttöä voidaan ehkäistä ja vähentää laittomien päihteiden aiheuttamia haittoja.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös siksi, että kansainvälisten yhteyksien kautta saadaan tietoa päihde- ja pelihaittojen vähentämisestä, tutkimuksesta ja menetelmistä. Yhteistyö mahdollistaa rajat ylittävän kokemusten vaihdon ja yhteisen vaikuttamistyön. Verkostoituminen auttaa pysymään ajan tasalla ja ennakoimaan muutoksia.

Lähialueyhteistyötä naapurimaiden kanssa

Suomi on tunnettu jo pitkään esimerkiksi kansanterveysperusteisen alkoholi- ja tupakkapolitiikan edelläkävijänä. Suomessa terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestötoiminta on osa vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa järjestöt osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Erilaiset päihteisiin ja niiden käyttötapoihin liittyvät haitat lisäävät tarvetta yhteistyöhön erityisesti rajanaapureiden kanssa. EHYT pitää tiiviisti yhteyttä naapurimaiden kansanterveystoimijoihin sekä järjestää asiantuntijatapaamisia ja -seminaareja päihdepoliittisista aiheista.

Kansanterveyttä ja hyvinvointia tukevaa alkoholipolitiikkaa on viime vuosina vahvistettu merkittävästi niin Virossa kuin muissa Baltian maissa. EHYT on aktiivisesti yhteydessä Viron kansanterveystoimijoihin, koska kokemusten ja tiedon vaihto hyödyttää molempia osapuolia. Esimerkiksi alkoholin matkustajatuonti Suomeen on suurinta Virosta, joten sillä on huomattavia poliittisia vaikutuksia molempiin maihin.

Suomessa nuuskan salakuljetus naapurimaista on kasvava ongelma. Siihen puuttuminen edellyttää yhteistyötä Ruotsin ja Venäjän viranomaisten sekä järjestökentän kanssa.

Hyvät yhteydet myös globaalisti

EHYT on kehittynyt vahvaksi kansalliseksi toimijaksi, jonka asiantuntijuus on kysyttyä ja arvostettua niin kotimaassa kuin maailmallakin. Hyvät verkostot kansainvälisiin asiantuntijaorganisaatioihin, vahvat kontaktit päihde- ja pelitutkijoihin sekä muihin ammattilaisiin vahvistavat järjestön osaamista ja tuovat voimaa kansalliseen toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa pinnan, johon voimme peilata omaa kehittämistoimintaamme.

Kansainvälinen yhteistyö antaa EHYTille mahdollisuuden tuoda näkemyksensä ja osaamisensa esiin laajalti, mikä lisää järjestön ja Suomen tunnettuutta maailmalla.

EHYT on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen jäsen:

Näiden verkostojen lisäksi EHYT on toiminut kutsuttuna konsulttina useassa kansainvälisessä verkostossa. Järjestö on osallistunut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n konsultaatioihin ja EU-komission kuulemisiin. EHYT on myös Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimiston akkreditoitu kumppani.

Lisäksi EHYT on kutsuttu asiantuntijaksi Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden päihdeasioiden asiantuntijaryhmään (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS).

EHYT seuraa myös aktiivisesti päihde- ja rahapelitutkimuskenttää kansainvälisten tutkijaverkostojen kautta, joista esimerkkinä on Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol.

EHYT on osa Eurooppalaista ehkäisevän päihdetyön osaamisen kasvattamisen verkostoa ja levittää Suomessa EUDAn hallinnoimaa eurooppalaista osaamisen kasvattamisen kokonaisuutta (Ehkäisevän päihdetyön eurooppalainen päättäjäkoulutus sekä Monialainen ehkäisevä päihdetyö kunnassa – työpaja)