Valmentaja, tue nuoren urheilijan päihteettömyyttä

Urheiluseuran valmentajalla on tärkeä rooli esimerkkinä toimimisessa junioriurheilijoille. Päihteet on syytä ottaa puheeksi jo varhaisessa vaiheessa ja tehdä joukkueen pelisäännöt selviksi. Valmentajan on syytä tarkastella myös omaa asennettaan päihteisiin. Valmentaja ei kulje harjoituksissa eikä otteluissa nuuska huulessa.

Valmentaja puhuu nuorille urheilijoille.

Päihteettömyyden edistäminen alaikäisten urheiluseuratoiminnassa on tärkeää, sillä liikunta ja urheilu ohjatussa seuratoiminnassa eivät itsessään suojaa päihteiden käytöltä. Urheiluseuroilla, valmentajilla ja muilla seuran toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa terveiden ja päihteettömien elintapojen omaksumiseen.Urheiluseuran valmentajalla on tärkeä rooli esimerkkinä toimimisessa junioriurheilijoille. Päihteet on syytä ottaa puheeksi jo varhaisessa vaiheessa ja tehdä joukkueen pelisäännöt selviksi. Valmentajan on syytä tarkastella myös omaa asennettaan päihteisiin. Valmentaja ei kulje harjoituksissa eikä otteluissa nuuska huulessa.

Paljon riippuu urheiluseuran ja valmentajien toiminnasta. Millaiset toimintatavat ja arvot urheiluseuralla on päihteettömyyden suhteen? Miten valmentaja toteuttaa sitä toimiessaan seuran tehtävissä? Tiedostaako valmentaja vastuunsa omasta toiminnastaan? Millaisen esimerkin hän antaa lapsille ja nuorille?

Urheilevat lapset ja nuoret viettävät harrastuksensa parissa useita tunteja viikoittain. Valmentajalla on tärkeä rooli esikuvana, auktoriteettina ja kasvattajana. Rooli korostuu, jos junioriurheilijalla on vaikeuksia kotona tai koulussa. Valmentajan asenteilla, sanoilla, teoilla ja käytöksellä voi olla suuri vaikutus nuoreen. Valmentajan on siksi syytä olla tietoinen omasta roolistaan – millainen on oma suhtautumiseni päihteisiin?

Aikuisten vastuu

Päihteet haittaavat urheilussa kehittymistä ja altistavat lyhyt- ja pitkäkestoisille terveyshaitoille. Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle. Lapsilla on oikeus päihteettömään kasvuympäristöön. Kaikkien seuratoiminnan parissa toimivien aikuisten vastuulla on näyttää hyvää esimerkkiä ja puuttua tarvittaessa lasten ja nuorten päihteiden käyttöön.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n SPORTTI-hankkeen yhteydessä tehdyssä selvityksessä (v. 2022) ilmeni, että valmentajien ja muiden urheiluseuroissa toimivien aikuisten tietoisuutta vastuullisesta toiminnasta ja kasvatuksen merkityksestä urheiluseuratoiminnassa on syytä lisätä. Selvityksen mukaan osa urheiluseuratoiminnassa mukana olevista aikuisista oli käyttänyt päihteitä, kun läsnä oli ollut alaikäisiä urheilijoita.

Selvityksessä 12–17 – vuotiaiden parissa toimivista vastaajista 47 prosenttia oli havainnut joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien nuuskaavan joukkueen tapahtumissa ja 38 prosenttia oli huomannut muiden nikotiinituotteiden käyttöä. Lisäksi 18 prosenttia oli havainnut joukkueen tapahtumissa alkoholin käyttöä. Vastaajista 71 prosenttia koki, että joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien esimerkillä on vaikutusta nuorten päihteiden käyttöön.

Päihdepelisäännöt kuntoon

SPORTTI-selvityksessä yli 30 prosenttia kertoi, ettei päihteiden käyttöä ole kielletty yhteisissä tapahtumissa koko seuraa koskevissa tai yksittäisten joukkueiden omissa säännöissä.

Jos urheiluseuralla ei vielä ole päihdepelisääntöjä, ne on syytä laatia ja ottaa nuoret siihen mukaan. Säännöissä on hyvä sopia, että jokainen seuran aikuinen sitoutuu päihteettömyyteen toimiessaan seuran tehtävissä ja, että seuran käyttämät harjoitustilat ovat päihteettömiä. Kannattaa sopia myös siitä, miten toimitaan, kun havaitaan päihteiden käyttöä.

Päihteiden käyttö ja niiden välittäminen on syytä kieltää selkeästi kaikissa seuran tapahtumissa – myös kilpailumatkoilla, leireillä ja saunailloissa. Liikuntapaikoilla ja niiden läheisyydessä voidaan tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeet kieltää myös opastein.

Heti kauden alkaessa on hyvä kerrata seurassa toimivien aikuisten ja vanhempien vastuut. Yhteisesti voidaan vielä päättää, ettei lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tupakoida, nuuskata tai käytetä nikotiinipusseja tai sähkösavukkeita eikä esiinnytä alkoholin vaikutuksen alaisena tai krapulassa.

Sääntöjä kannattaa tarkastella aika ajoin ja pitää ne ajan tasalla. Uusia päihteitä tulee koko ajan lisää ja niitä markkinoidaan voimakkaasti juuri lapsille ja nuorille.

Jaa tietoa

Kaikki seuratoiminnassa mukana olevat tarvitsevat tietoa päihteiden haitoista ja siitä, miten nuorta voi tukea päihteettömään elämään.

Valmentajan kannattaa hyödyntää ajankohtaiset ja luotettavat päihdeaiheiset materiaalit ja koulutukset, ja jakaa tietoa seurassa eteenpäin. Tietoa kannattaa jakaa nuorten lisäksi myös lasten ja nuorten vanhemmille. Monet heistä eivät tiedä, millaista terveysvaaraa esimerkiksi nikotiinipussien ja sähkötupakan käyttö voi vielä kehittyvässä vaiheessa oleville lapsille ja nuorille aiheuttaa.

Päihteet voi ottaa puheeksi esimerkiksi nuorten harjoitusleirillä, valmentajakoulutuksessa, vanhempainillassa tai seuran hallituksen kokouksessa.

Kuuntele ja kysy

Valmentaja voi havainnoida seuratoiminnan arjessa, miten lapset ja nuoret voivat, esimerkiksi kysymällä säännöllisesti kuulumisia. Olemalla kiireettömästi läsnä, kuuntelemalla ja keskustelemalla valmentaja voi tukea nuoria tekemään heidän hyvinvointiaan tukevia valintoja. Keskustelu ongelmien ilmaantuessa on helpompaa, jos luonteva keskusteluyhteys on luotu jo aiemmin.

Nuorten mielipiteitä kannattaa kunnioittaa. Heillä on usein paljon tietoa, joskin myös vääriä mielikuvia päihteistä. Ne on syytä oikoa perustellen. Junioriurheilijaa on tärkeää kuunnella myös silloin, kun hänellä on päihteistä myönteisiä mielikuvia.

Keskustelua päihteistä on hyvä käydä mahdollisimman neutraalisti ja faktoilla perustellen. Keskusteluyhteys kannattaa pitää aina avoimena, vaikka tuokin esille, että ei itse hyväksy päihteiden käyttöä. Pelottelua ja liioittelua on syytä välttää, sillä ne syövät uskottavuutta. Tavoitteena on tukea nuorten omaa ajattelua niin, että he kykenevät tekemään oikeita valintoja silloin, kun heille tarjotaan päihteitä.

Mikä olisi keskustelulle sopiva aika ja paikka? Alkuun on hyvä kertoa, miksi päihteet otetaan puheeksi. Kiinnostusta lisää, jos painottaa niiden vaikutusta juuri urheiluun. Nuorille päihteistä ja pelisäännöistä puhuminen sujuu parhaiten keskustelevassa ilmapiirissä. Sen luomisessa tukena voi olla esimerkiksi joku nuorten vanhemmista. Joukkueurheilusta keskusteltaessa voi painottaa jokaisen vastuuta toisistaan ja yhteisestä suorituksesta.

Lopuksi junioriurheilijoiden kanssa on hyvä vielä tarkistaa, ovatko pelisäännöt kattavat ja mitä tehdään, jos joku niitä rikkoo. Tärkeää on kertoa myös, kenen puoleen nuori voi tarvittaessa kääntyä saadakseen apua.

Verkkokurssi avuksi

EHYT on kehittänyt osana SPORTTI-hanketta maksuttoman Terveyttä edistävä urheiluseura -verkkokurssin. Se tarjoaa erilaisia menetelmiä urheiluseuroissa toimivien tueksi päihde- ja pelikasvatukseen. Kurssi jakautuu kolmeen teemaan: päihteisiin, digimedian käyttöön ja rahapelaamiseen. Kurssi sisältää havainnollistavia videoita, tietoiskuja ja aktivoivia tehtäviä.

Kurssi auttaa pohtimaan seuratoiminnan käytännön tilanteita ja antaa vinkkejä ja työkaluja niissä toimimiseen. Miten otetaan esimerkiksi päihdeasiat puheeksi tai miten toimia, jos valmentajakollegan nuuskankäyttö junnuharjoituksissa ärsyttää.

Viisi askelta, miten valmentaja voi tukea urheilevien nuorten päihteettömyyttä:

  • Näytä hyvää esimerkkiä
  • Havainnoi, miten nuoret voivat
  • Jaa tietoa
  • Aloita keskustelu
  • Sopikaa yhteisistä säännöistä

Mistä apua?