Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettaminen

Nikotiinituotteiden kokeiluja ja käytön aloittamista tulee kaikin tavoin ehkäistä. Nikotiinituotteet aiheuttavat riippuvuutta, jonka kehittymiselle nuoret ovat erityisen alttiita. Nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn tähtäävää valistusta tulee tehdä niin kotona, kouluissa kuin harrastetoiminnassakin.

Poika pyöräilee ja taluttaa koiraa kesäisenä päivänä puistossa. Tyttö hyppää ilmaan.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Ensimmäinen tupakkalaki säädettiin Suomessa vuonna 1976. Lain tarkoituksena oli pyrkiä tupakoinnin vähentämiseen. Keskeisiä toimenpiteitä nikotiinituotteiden käytön vähentämisessä tupakkalain ohella ovat muun muassa hintapolitiikka, lopettamisen tuki sekä nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisyyn tähtäävä päihdekasvatus. Suomalaiseen tupakkapolitiikkaan vaikuttavat merkittävästi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus ja Euroopan unionin tupakkaa koskevat direktiivit.

Tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta, jonka tulisi toteutua vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutetaan, jos alle viisi prosenttia aikuisväestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita tai muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita vuonna 2030. Lue lisää tavoitteen saavuttamiseksi työskentelevän verkoston toiminnasta.

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisy tärkeää

Ensimmäiset nikotiinituotteisiin liittyvät kokeilut sijoittuvat useimmiten yläkouluikään. Harva aloittaa nikotiinipitoisten tuotteiden käytön enää täysi-ikäisenä. Aloittamisen ennaltaehkäisyyn tähtäävän toiminnan ajoittaminen yläkouluikään ja sitä nuorempiin onkin tärkeää. Lainsäädännöllä ja hintapolitiikalla voidaan vaikuttaa nuorten nikotiinituotteiden käyttöön. Näiden lisäksi keskeisessä roolissa nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä ovat koti, koulu ja yleinen asenneilmapiiri, jolla on suuri merkitys millaiseksi nuorten omat asenteet nikotiinituotteita kohtaan kehittyvät.

Vanhempien voi olla vaikeaa estää nuoren nikotiinituotteiden käyttökokeiluita, mutta vanhemmat voivat tukea nuorta miettimään omia valintojaan. Nuoren nikotiinituotteiden, kuten muidenkin päihteiden käytön ennaltaehkäisyn kannalta tärkeintä on, että nuoren kanssa keskustellaan avoimesti ja rauhallisesti aiheesta ilman tuomitsemista. Nuoren on hyvä tietää, että vaikka vanhemmat eivät hyväksy nikotiinituotteiden käyttöä, he hyväksyvät nuoren ja välittävät hänestä. Nuoren kanssa käytävää keskustelua auttaa, jos vanhempi on perillä nykyajan erilaisista nikotiinituotteista – eli tupakan lisäksi mm. sähkösavukkeista, nuuskasta ja tupakattomista nikotiinipusseista – ja siitä kuinka ne näkyvät nuorten maailmassa.

Huoltajan asenne vaikuttaa nuoreen

Huoltajan asenne vaikuttaa nuoren nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käyttöön. Kun vanhemmat kertovat, mitä mieltä he ovat, nuori pystyy tarkastelemaan omia valintojaan suhteessa vanhempiensa asenteisiin. Siksi on tärkeää puhua nikotiinituotteista, vaikkei epäilisikään nuoren käyttävän niitä. Nikotiinituotteet voi luontevasti ottaa puheeksi nuoren kanssa, kun savukkeita, nuuskapurkkeja, sähkösavukkeita tai nikotiinipusseja näkyy esimerkiksi kadulla tai mediassa. Mikäli näiden tuotteiden käytöstä ei kotona keskustella, nuori voi itsekin kokea aiheen hankalaksi. Aikuisen on hyvä osoittaa kiinnostusta nuorten ajatuksia ja maailmaa kohtaan, ja tuoda totuudenmukaisia näkökulmia keskusteluun.

Jos vanhemmat epäilevät nuoren käyttävän jotakin nikotiinituotetta, kannattaa asia ottaa puheeksi sellaisena kuin se näyttäytyy. Nuorta ei kannata syyllistää, mutta ei myöskään tuudittauduta haaveeseen, että epäilyt ovat vääriä. Vanhemmat voivat osoittaa, että he ovat valmiita tarjoamaan tukea ja apua lopettamiseen.

Koulu tukemaan nikotiinittomuutta

Tupakointi, nuuskaaminen, nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty niin oppilailta, henkilökunnalta kuin vierailijoiltakin. Nikotiinituotteiden käyttökielto koskee myös oppilaitostilojen ilta- ja loma-aikoja. Nikotiinituotteiden käyttökiellosta tulisi olla selkeät opasteet koulun alueella.

Oppilaan nikotiinituotteen käyttöön puuttuminen voi tuntua hankalalta, sillä käyttöä voi olla vaikea huomata tai toimintaohjeet sen suhteen puuttuvat. On kuitenkin tärkeää, että koulun aikuiset eivät hyväksy oppilaiden nikotiinituotteiden käyttöä, siinä missä eivät hyväksy muitakaan päihteitä.

Koulu- ja oppilaitosyhteisön nikotiinittomuuden tukeminen kuuluu kaikkien yhteisössä työskentelevien aikuisten tehtäviin ja siksi nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi tulisi koulussa olla selkeät koulun johdon asettamat linjaukset ja toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön kuuluvien on helppo noudattaa. Yhteisten toimintaohjeiden avulla jokainen henkilökuntaan kuuluva tietää, miten toimia, jos huomaa koulussa nikotiinituotteiden käyttöä. Mikäli kaikkien henkilöstöön kuuluvien suhtautuminen kaikkiin nikotiinituotteisiin on yhteneväinen, tulee nikotiinittomuutta tukevista käytännöistä helpommin osa koulun arkea.

Avuksi löytyy työkaluja

Kieltojen ja sääntöjen tarkoitus on tukea oppilaan terveyttä ja hyvinvointia. Toimintaohjeissa on tärkeää kertoa myös, miten oppilasta tuetaan saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseksi. Tässä voi tehdä yhteistyötä koulun terveydenhuoltohenkilöstön ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Koulut ja oppilaitokset voivat tilata nikotiinituotteiden käyttökieltokylttejä ja -tarroja Työkalut & Materiaalit -sivulta.

Nikotiinituotteista hyvä puhua vertailematta

Nuuskaa, tupakkaa, nikotiinipusseja ja sähkösavukkeita tulisi käsitellä yleisesti terveydelle haitallisina nikotiinituotteina vertailematta niiden haittoja toisiinsa. Esimerkiksi nikotiinipussien käytön suorat rinnastukset savukkeisiin ja niiden haittoihin voivat olla ongelmallisia, sillä käyttötapa ja niistä aiheutuvat haitat eroavat toisistaan.

On tärkeää kertoa nikotiinituotteiden käytön haitoista ja niihin liittyvistä riskeistä totuudenmukaisesti. Kaikista nikotiinia sisältävistä tuotteista on hyvä puhua riippuvuutta aiheuttavina päihteinä, joiden kaikkia terveyshaittoja ei vielä täysin tunneta. Pelkkiin haittoihin keskittynyt pelottelu ei tutkimusten mukaan ole tehokas keino ehkäistä nikotiinituotteiden käyttöä, eikä siten kuulu asianmukaiseen terveyskasvatukseen.

Käytön lopettamiseen saa apua

Nikotiini aiheuttaa usein voimakkaan riippuvuuden, joka ilmenee nikotiinituotteiden käytön lopettamisesta aiheutuvina vieroitusoireina. Näitä ovat muun muassa levottomuus, ärtyneisyys, päänsärky, keskittymisvaikeudet ja univaikeudet. Nuuskaa, nikotiinipusseja tai sähkösavukkeita ei kannata käyttää tupakoinnin lopettamisessa apuna, sillä ne sisältävät usein runsaasti nikotiinia. Korkea nikotiinipitoisuus voi voimistaa nikotiiniriippuvuutta ja vaikeuttaa riippuvuudesta irti pääsyä. Nikotiiniriippuvuuden hoidon alussa tulisi arvioida riippuvuuden vakavuus. THL on teettänyt nikotiiniriippuvuustestin myös nuuskan käyttäjälle. Testiin pääset tästä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuuluu ottaa nikotiinituotteiden käyttö puheeksi lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa ja käydä nikotiinittomuuteen kannustava keskustelu. Nikotiinituotteiden lopettamiseen tähtäävä ryhmäohjaus lisää nuorilla lopettamisessa onnistumista. Eniten näyttöä on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä ohjauksesta. Vieroitusohjaus yhdistettynä motivoivaan keskusteluun on todettu nuorilla tehokkaaksi. Tutkimuksissa ohjauskertoja on ollut tyypillisesti viikoittain, usein yhteensä vähintään viisi kertaa. Nuorille tulee järjestää ohjauksen jälkeen tulosten seuranta ja tarvittava lisätuki.

Harkitsetko tupakoinnin lopettamista? Tutustu ja hae vinkkejä Valmistaudu kunnolla -videostamme.

Apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen on saatavilla myös terveydenhoitajalta ja maksuttomasta Stumppi-neuvontapuhelimesta puhelinnumerosta 0800 148 484 (ma-ti klo 10-18 ja to klo 13-16). Apua saa myös Stumppi-sivuilta.

Lue lisää

Nuuska-agentti-toiminta kouluttaa nuoria toimimaan vapaaehtoisina vertaisvaikuttajina, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Osallistu koulutukseen!

EHYTin Nikotiinihankkeessa pyrittiin ennaltaehkäisemään ja vähentämään yläkouluikäisten nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan käyttöä ja välitystä. Lue lisää hankkeesta!

Työkalut & materiaalit -sivulta löydät paljon nikotiinituotteita käsittelevää materiaalia, käy tutustumassa!

Lähteet: THL, Käypä hoito -suositus