Internationellt samarbete

EHYT arbetar internationellt i samarbete med flera aktörer inom olika nätverk. Kontakter och kunskapsutbyte med internationella aktörer stöder vårt nationella arbete för att förebygga och minska skador från rusmedel och spel.

Två män.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Det förebyggande rusmedelsarbetet formas och påverkas av både den nationella och den internationella politiken och beslutsfattandet. Till exempel påverkar bestämmelserna för Europeiska unionens inre marknad Finlands alkohol- och tobakspolitik.

Världshälsoorganisationen WHO, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC och EU har betonat rusmedelsskadornas globala, gränsöverskridande karaktär.

Via våra internationella samarbetspartner och arenor för internationellt samarbete får vi information om forskning, metoder och god praxis för att förebygga och minska rusmedels- och spelrelaterade skador. Samarbetet möjliggör både ett gränsöverskridande utbyte av erfarenheter och koordinerade gemensamma insatser inom påverkan.

Regionalt samarbete med grannländerna

Finland har sedan länge varit känt som föregångare för en folkhälsobaserad alkohol- och tobakspolitik. I Finland är den organisationsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande en del av det starka civilsamhället, där organisationerna aktivt påverkar det samhälleliga beslutsfattandet.

I Finland och i våra grannländer har vi i stor utsträckning samma utmaningar när det gäller rusmedel, rusmedelspolitik och rusmedelsbruk. I EHYT har vi nära kontakter med för våra mål relevanta aktörer i grannländerna inom civilsamhället och på andra arenor. Vi ordnar tidvis även internationella expertmöten och -seminarier om rusmedelspolitiska frågor.

Under de senaste åren har det gjorts betydande insatser både i Estland och övriga Baltikum för att utveckla och förstärka en alkoholpolitik som stöder folkhälsan och välbefinnandet. Ett tätt samarbete mellan EHYT och motsvarande aktörer gynnar bägge parter. Till exempel resandeimporten av alkohol från Estland till Finland är ett tema där ett samarbete är gynnsamt eftersom resandeimporten påverkar alkoholpolitiken i bägge länderna.

I Finland är smugglingen av snus från grannländerna ett växande problem som får konsekvenser framförallt för de ungas hälsa. Att ingripa i smugglingen förutsätter ett välfungerande samarbete med Sveriges och Rysslands myndigheter samt med folkhälsoaktörer inom civilsamhället.

Goda kontakter även globalt

EHYT har utvecklats till en stark nationell aktör och vår expertis är efterfrågad och uppskattad både i hemlandet och internationellt. Goda nätverk till internationella expertorganisationer och starka kontakter till rusmedels- och spelforskare samt andra experter stärker organisationens kompetens och stärker den nationella verksamheten. Det internationella samarbetet erbjuder en kontaktyta mot vilken vi kan spegla vår egen utvecklingsverksamhet.

EHYT är medlem i följande internationella organisationer och nätverk

Förutom dessa nätverk har EHYT medverkat i flera internationella nätverk och sammanhang som särskilt inbjuden konsult. Vi har bland annat deltagit i Världshälsoorganisationen WHO:s konsultationer och EU-kommissionens höranden.

Dessutom har EHYT medverkat som inbjuden expert i möten inom ramen för de Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS).

EHYT håller sig informerad om forskningen om rusmedels- och penningspel via internationella forskarnätverk, till exempel Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol.