Mitä työpaikalla voidaan tehdä päihdeongelmien ehkäisemiseksi?

Työnantajan on hyvä muistaa, että jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma, on työnantajalla lain mukaan velvollisuus puuttua tilanteeseen.

Naisia lounastauolla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Työyhteisöjen kannattaa varautua päihde- ja rahapeliongelmiin – vaikkei niitä koskaan tulisikaan. Paras tapa tehdä tämä on laatia työpaikalle päihdeohjelma. Tarvitaan myös pitkäjänteistä työhyvinvointia ja puheeksiottoa tukevan kulttuurin rakentamista.

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet lain mukaan? Miten työpaikoilla kannattaisi varautua
päihdeongelmiin? Miten työpaikalle rakennetaan puuttumista ja välittämistä edistävää kulttuuria?
Seuraavaksi sukelletaan ratkaisuihin!

Päihdeohjelma

Päihdeohjelma on työpaikan yhteinen sopimus, jonka avulla päihdeongelmia ja -haittoja ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Työntekijät ja työnantaja kirjoittavat yhdessä päihdeohjelman. Aloitteen päihdeohjelman laatimisesta tekee yleensä henkilöstöhallinto (HR) tai luottamusmies. Työpaikalla jokainen työntekijä voi tehdä aloitteen päihdeohjelman kirjoittamisesta tai päivittämisestä.

Parhaimmillaan päihdeohjelma on toimintaohje ongelmatilanteiden varalle, mutta myös tapa rohkaista keskustelemaan päihdekysymyksistä työpaikoilla. Päihdeohjelma voi sitouttaa koko työyhteisön toimimaan päihdeasioissa rakentavasti yhdessä.

Työpaikan toimiva ja kaikkien työntekijöiden hyvin tuntema päihdeohjelma edistää turvallista työkulttuuria. Päihdeohjelman laatimisen ja tarkistamisen yhteydessä työpaikka asettaa itselleen ennaltaehkäisevän päihdetyön tavoitteet, joita seurataan ja toteutumista arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Jokaisessa työyhteisössä – myös pienessä – pitäisi olla oma päihdeohjelmansa. Se on tehokkain yksittäinen väline päihdeongelmien ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan. Työpaikan laadukas päihdeohjelma parantaa työhyvinvointia ja työsuojelua.

Huugo-toiminta on Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n tapa auttaa työpaikkoja päihdeasioiden käsittelyssä.

Puheeksiotto

Puheeksi ottaminen työpaikalla on helpoin ja taloudellisesti kannattavin tapa välittää työkavereista ja työyhteisöstä. Keskustelu vaatii joskus rohkeutta. Puhumisen tapaa voi harjoitella joka päivä jokaisessa kohtaamisessa. Puhumalla kaikista arkisista asioista työpaikan keskustelukulttuuri paranee. Kohtelias keskustelukulttuuri rakentaa työhyvinvointia. Ongelmista puhumisen voi aloittaa arkisesti vaikkapa kysymällä, mitä työkaverille kuuluu.

Päihteistä ja työtä haittaavasta rahapelaamisesta puhuminen koetaan joskus vaikeaksi. Mitä hankalammalta puhuminen tuntuu, sitä tärkeämpää on aloittaa ajoissa. Jokaisella työntekijällä on vastuu työturvallisuudesta. Ongelmista ja haitoista puhuminen on huolehtimista ja työturvallisuuden lisäämistä.

Hyvä lähtökohta puheeksiotolle on lähteä liikkeelle ajoissa keskustelemalla niistä asioista, jotka on tunnistanut ja nähnyt. Puhuminen on aina myös kuuntelua. Hyvä keskustelu- ja kuuntelukulttuuri mahdollistaa korjaavien ehdotusten tekemisen.

Ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja ongelmanratkaisu ovat puheeksioton peruspilarit. Puheeksioton tavoite on päihdehaitaton työpaikka. Ennaltaehkäisy on tietoisuuden ja keskustelun lisäämistä. Puhuminen kannattaa aina ja ehkäisee ongelmien syntymistä.

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan päihteiden ja riippuvuuksien osalta työpaikan turvallisuudesta.

Päihdeohjelmassa työnantaja ja työntekijät yhdessä sopivat yksittäiseen työntekijään kohdistuvista ja tarpeellisista toimenpiteistä, muun muassa työkyvyn arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Lue lisää työturvallisuuslaista.

Työterveyshuoltolain ja työturvallisuuslain pohjalta päihdeohjelmassa on sovittu yksityiskohtaisesti jokaisen työpaikan omat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, testaamiskäytännöt ja hoitoonohjausprosessit. Turvallista on pyytää tukea ja apua, kun tietää, mistä ja miten niitä on saatavilla. Lue lisää työterveyshuoltolaista.

Työpaikan päihdetyö

Asenne alussa ratkaisee lopputuloksen. Avoimessa ja luottamuksellisessa työkulttuurissa häiriöt uskalletaan ottaa puheeksi ennen kuin niistä on tullut työtä haittaavia ongelmia. On hyvä kysyä itseltä, mahdollistanko työkaverini päihde- tai riippuvuusongelman syntymisen. Arkityön keskellä on tärkeää nähdä, kuulla ja puhua kaikesta. Silloin mitkään ongelmat eivät yllätä, eivätkä kasva vuosia piilossa vaikeasti ratkaistaviksi. Työpaikan päihdetyö on päihteisiin liittyvistä tavoista, toimista ja pelisäännöistä sopimista.

Työantaja ei voi suoranaisesti puuttua työntekijän vapaa-aikaan, mutta vapaa-aika vaikuttaa aina työntekijän työkykyyn. Siksi yhteistyö työterveyden kanssa kaikissa työhön liittyvissä asioissa on tärkeää. Työturvallisuutta on huolehtia, että työn kuormittavuus tai muut työstä syntyvät tekijät eivät aiheuta alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä työstä palautumisen keinona.

Päihdekulttuuri

Työhyvinvointi on keskustelua. Jokainen kohtaaminen ja jokainen kysymys on työpaikan päihdekulttuurin rakentamista. Turvallisella ja hyvällä työpaikalla koko työyhteisö välittää jokaisesta työntekijästä. Jokainen uskaltaa tarvittaessa pyytää tukea ja apua ja saa myös tarvitsemansa tuen ja avun.

Millainen on muutos kohti hyvää työpaikan päihdekulttuuria? Jokainen työntekijä huomaa työpaikan päihdekulttuurin muutoksen. Toiminta on kannustavaa ja kukaan ei koe päihteistä kysymistä kontrollina ja käräyttämisenä. Välittäminen ja puheeksiottaminen on arkipäiväistynyt.

Huugo-toiminta

Huugo-toiminnan tavoite on vähentää päihde- ja pelihaittoja työpaikalla ja parantaa työhyvinvointia. Huugo-toiminta ehkäisee, auttaa tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikan päihde- ja pelihaittoja ja -ongelmia. Huugo-toiminnassa järjestetään työpaikan avaintoimijoille koulutusta muun muassa päihdeasioiden puheeksi ottamiseksi ja päihdeohjelman laatimiseksi. Lisäksi kerrotaan ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksestä työelämälle.