Finansiering

EHYT rf är en icke-vinstdrivande, allmännyttig organisation. Den största delen av vår verksamhet finansieras med offentliga bidrag som är avsedda för att förbättra finländarnas välbefinnande och hälsa. Utöver detta finansieras en liten del av verksamheten till exempel med privata bidrag samt deltagaravgifter.

Familjen.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Social- och hälsovårdsministeriets bidrag utgör cirka 84 procent av EHYTs intäkter. Andelen övriga bidrag är ca 14 procent. EHYT har beviljats verksamhetsbidrag bland annat från Undervisnings- och kulturministeriet, Europeiska unionen, Stiftelsen BMR och Helsingfors stad.

Statsanslag är organisationssektorns viktigaste finansieringskälla. För social- och hälsovårdsorganisationer är social- och hälsovårdsministeriet den viktigaste anslagsgivaren. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) samordnar anslagsansökningen och övervakar hur beviljade anslag används.

En del av våra tjänster, som till exempel en del av våra utbildningar, är avgiftsbelagda. EHYT mottar även donationer och har Polisstyrelsens penningsinsamlingstillstånd. Dessa inkomster bildar ca 6 procent av organisationens totala inkomster.

Beviljade anslag, bidrag och donationer används i enlighet med de av beviljaren ställda kraven, samt i enlighet med EHYTs mål och regler. Projektbidrag möjliggör utveckling av ny verksamhet.

Staten övervakar att de beviljade anslagen används för avsett ändamål. Beviljandet av anslag grundar sig på ansökningar samt detaljerade utredningar om verksamhetens resultat, effekter och den årliga användningen av de beviljade medlen.

Volontärarbete är en betydande resurs för medborgarorganisationer. Mätt i pengar uppskattas volontärarbetets värde för det finländska samhället uppgå till tre miljarder euro. I tillägg till medborgarorganisationer vill även kommuner och företag öka verksamhetens mångfald genom insatser från volontärer.

En del organisationer har omstrukturerat delar av verksamheten, främst produktion av service och tjänster, från allmännyttig verksamhet till bolagsformat. EHYT är fortsättningsvis en allmännyttig orgnanisation där anställda och volontärer jobbar tillsammans för att förebygga rusmedels- och spelrelaterade skadeverkningar och hjälpa människor som lider av rusmedels- och spelproblem.

Intäkterna för EHYT rf:s verksamhet 2022 uppgick till ca 5,8 miljoner euro. Intäkterna består av allmänna bidrag och över 20 olika projekt- och verksamhetsbidrag.

Löner och arvoden utgjorde ca 72 procent och lokalkostnaderna utgjorde ca 11 procent av organisationens utgifter. Resten av utgifterna bestod av verksamhetsutgifter och obligatoriska personalutgifter. Under året betalades lön och arvoden till 192 personer. Lön betalades till 118 anställda, varav 26 var stödsysselsatta. Arvoden betalades till 74 personer, varav 30 var utbildare i utbildarnätverket.