Rahapelejä koskevat linjaukset

Miten suomalainen rahapelaaminen tulisi järjestää ja säännellä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän rahapelihaittoja?

Rahapelejä koskevan vaikuttamistyön keskiössä ovat:

  • Kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman tekeminen: vastuullinen rahapelien järjestäminen tuottotavoitteiden edelle
  • Ehkäisevä työ, myös rahapelihaittojen ehkäisy, tarvitsee pysyvät resurssit ja rakenteet

EHYT ry esittää kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman laatimista. Valtioneuvoston on tehtävä rahapelipoliittinen periaatepäätös, jossa asetetaan tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, rahapelihaittojen ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja peliyhtiön tuotolle eli rahapelaajien häviämisen määrälle. Sen perusteella laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma.[1]

Rahapelien järjestämisessä vastuullisuus tulee nostaa toimintaa ohjaavaksi tekijäksi

Arpajaislain ja ohjelman muutosten ja kehittämistyön vaikutusten seuranta annetaan erilliselle toimielimelle, gambling boardille. Tämä toimielin voisi olla (arpajaisL 42a §) Rahapeliasiain neuvottelukunta, muutetulla toimivaltuudella ja kokoonpanolla. Nykyinen neuvottelukunta ei hyödytä ketään. Neuvottelukunnalle pitää antaa myös valtuuksia toimintaan ja siihen nimetä henkilöitä, joilla on osaamista sekä tietoa rahapelaamisesta, rahapeliongelmasta ja -haittojen ehkäisystä.

Torjuuko rahapelaamisen sääntelyn tiukentaminen haittoja?

Yksin rahapelaamisen sääntely, kuten pakollinen tunnistautuminen raha-automaatteihin tai automaattien määrän vähentäminen, ei riitä ehkäisemään rahapelaamisen haittoja. Rahapelihaittojen ehkäisyyn tarvitaan kolmea rinnakkaista vaikutustapaa: kasvatusta, sääntelyä ja valistusta, jos halutaan muuttaa sekä yksilöiden käyttäytymistä että kulttuuria. Kansalaisviestintä ei missään nimessä voi jäädä yksinomaan peliyhtiölle.

Arpajaislaki (1 § 2) edellyttää niin yhteiskunnalta kuin rahapeliyhtiöltäkin rahapelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Lain perusteluissa todetaan haittojen ehkäisyn olevan järjestelmän perusta. Jo itse järjestelmän ja sen uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että rahapelihaittojen ehkäisylle luodaan rakenteet ja niille resurssit.[2]

Onko meillä liikaa rahapelien mainontaa?

Rahapelien ristiinmarkkinointi digitaalisilla alustoilla on estettävä. Uusimpien tutkimustulosten valossa myös aiemmin lähestulkoon haitattomina pidettyjen erilaisten arpojen ja lottopelien myyntiin ja markkinointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota rahapelihaittojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta[3]. Valvontaviranomaiselle on annettava keinot ja resurssit puuttua yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten ulkomaisten yhtiöiden mainontaan ja markkinointiin. Lainvastainen mainonta ja markkinointi on estettävä.

Peliyhtiön tulee antaa pelaajalle selkeät, riittävät tuotetiedot rahapelistä. Niiden tulisi sisältää pelisääntöjen lisäksi esimerkiksi arvion pelin haittariskistä, ”kovuudesta” ja todellisista voittoluokista. Panoksen suuruisia tai sitä pienempiä tuloksia ei saisi esittää voittoina. Kuluttajalle ei riitä tieto palautusprosentista ja voiton todennäköisyydestä.

Pitäisikö rahapelien myyntiin ja sijoitteluun puuttua?

Rahapelien ja niiden myynnin sijoitteluun on kiinnitettävä huomiota. Veikkauksen 12.6.2020 ilmoittamat uudet toimet rahapeliautomaattien määrän vähentämiseksi 40 prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä (joulukuussa 2020 tavoitteena 10 500 automaattia vuoden alun 18 500 rahapeliautomaatin sijaan) sekä yhden myyntipaikan rahapeliautomaattien rajoittaminen neljään tammikuuhun 2021 mennessä ovat hyviä askeleita oikeaan suuntaan. Hajasijoitettujen rahapelipeliautomaattien avautuminen vasta kello 11.00 on myös tervetullut muutos. [4] Tämän muutoksen olisi hyvä koskea myös Veikkauksen pelisaleja.

EHYT on arpajaislain uudistusten yhteydessä esittänyt puuttumista rahapelien sijoitteluun. Ei ole tarpeen tai järkevää, että rahapelejä myydään kaikkialla: pitää selvittää, onko mahdollista säätää myynnin minimietäisyys esimerkiksi kouluihin ja nuorisotaloihin. Käteisautomaattien sijoittelua rahapelien yhteyteen pitää välttää.

EHYT esittää myös, että arpajaislakiin lisätään linjauksia myyntipaikkojen ja pelipisteiden sijoittelusta suhteessa alueen sosioekonomiseen asemaan. Lisäksi lakiin lisätään velvoite raportoida pelipisteiden ja myyntipaikkojen sijoittelusta vuosittain.[5]

Auttaisiko raha-automaattien poisto hajasijoituspaikoista torjumaan pelihaitat?

Poisto auttaisi haittojen torjumisessa, mutta raha-automaattien siirto pois kaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta ei vielä ratkaise rahapelihaittojen ehkäisyä. Poisto nostaisi kynnystä rahapeliautomaattien pelaamiseen. Automaattien sijoittelu arjen keskelle myös hankaloittaa rahapeliongelmaisten irrottautumista ongelmasta ja arjen asioiden hoitamista.

Veikkauksen omien pelisalien toimintaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, koska tiedämme, että rahapeliongelmista kärsivät henkilöt käyttävät niitä paljon [6]. Pelisalien automaattien tuotto on perinteisesti ollut hajasijoitettuja automaatteja noin kolmanneksen korkeampaa. Pelisaleissa pelaavat myös satunnaisia pelaajia useammin he, jotka kärsivät rahapelaamisen haitoista ja rahapeliongelmista [6, 7]. Osassa pelisaleja (Feel Vegasit ja Casino Helsinki sekä tuleva Tampereen kasino) pelaamiseen yhdistyy myös alkoholin myynti. Alkoholinkulutus on yhteydessä suurempiin panoksiin ja nopeampaan rahojen häviämiseen.[8]

Lisäksi on huomioitava, että ostokokeiden perusteella pelisalien ja hajasijoitettujen rahapeliautomaattien ikärajavalvonta ei toimi [9]. Sekä pelisalien henkilökunnan että hajasijoituspaikkojen henkilökunnan vastuullisuuskoulutukseen onkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Miksi tarvitaan tunnistautuminen rahapeleihin?

EHYT esittää pakollista tunnistautumista kaikkiin erityistä rahapelihaittaa sisältäviin peleihin ja sen edistämistä, että vapaaehtoinen tunnistautuminen pitäisi saada kaikkiin rahapeleihin. Kun pelaaja tunnistautuu aloittaessaan rahapelaamisen, heille on entistä helpompi tuottaa hallinnan välineitä (esim. pelattu aika ja kulutusrajojen asettaminen) ja antaa tietoa pelaamisesta sekä mahdollisuus asettaa itselleen pelikielto. Pelaajan tunnistaminen on tärkeää myös siksi, että se ehkäisee alaikäisten pelaamista.[10]

Netissä pelattavien Veikkauksen nopearytmisten rahapelien tappiorajojen määräaikainen laskeminen koronavirusepidemian aikana 30.9.2020 saakka on hyvä rahapelihaittoja ennaltaehkäisevä toimenpide. Muutos kannattaa pitää voimassa vielä alkuperäisen määräajan loppumisen jälkeenkin. [11]

Tärkeää olisi myös taata pelaajalle mahdollisuus saada toimiva toistaiseksi voimassa oleva pelikielto Ruotsin spelpaus.se-ohjelman mallisesti [12]. Spelpaus tulisi järjestää peliyhtiön ulkopuoliselle taholle eli viranomaiselle, joka ylläpitää luetteloa, josta peliyhtiö tarkistaa pelistatuksen. Suomessa pitäisi olla yksi Pelipaussi-järjestelmä, joka kattaisi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan rahapelaamisen. 

Ehkäiseekö monopoli rahapelihaittoja?

Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus eivät itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään rahapelihaittoja. Yksinoikeusjärjestelmän uskottavuus rahapelihaittojen ehkäisijänä edellyttää, että arpajaislain valmistelun toiseen vaiheeseen panostetaan ja eri osapuolia kuullaan. Siinä yhteydessä tulee määritellä, miten arpajaislain toimeenpanoa ja toteutumista seurataan ja arvioidaan rahapelihaittojen ehkäisyn osalta sekä miten mahdolliset tarvittavat korjaukset toteutetaan.[13]

Yksinoikeutta tulee toteuttaa siten, että toiminnan keskiössä on rahapelihaittojen ehkäisy, eikä maksimoitu tuotto.

Veikkauksen pelidata tutkijoiden käyttöön

Veikkaukselle kertyvä pelidata on ehdottoman tärkeää tutkimukselle ja sen kautta ennaltaehkäisevälle työlle ja hoidolle. Lailliset ongelmat Veikkauksen datan käytössä on pikaisesti ratkaistava ja annettava se THL:n ja muiden tutkijoiden tutkimuskäyttöön. 

Lähteet

[1] EHYT ry lausunto; 30.3.2016, arpajaisL kuuleminen, EHYT ry asiantuntijalausunto; SOTEV/EK 6.10.2016 ja HAV/EK 11.11.2016: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. EHYT ry asiantuntijalausunto; HAV/EK 10.1.2019 HE 213/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta. EHYT ry vastaus sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2018-1061.

[2] EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018.

[3] Booth, Leon, Thomas,Samantha, Moodie, Rob, Peeters, Anna, White, Victoria, Pierce, Hannah,.Anderson, Annie S., Pettigrew, Simone (2020): Gambling-related harms attributable to lotteries products. Short Communications. Addictive Bahaviors 109 (2020)106472.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646032030602X

[4] Veikkaus tuplaa vähennettävien automaattiensa määrän 2020 – myös automaattien aukioloon rajoituksia ja koronasuojauksia. Tiedote 12.6.2020.

[5] EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018. Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa (STM 2017/42).

[6] Salonen, A., Hagfors, H., Lind, K., Kontto, J. Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL, Tilastoraportti 8/2020.

[7] Salonen, A, Hellman, M., Castrén S., Gambling participation, gambling habits, gambling related harm, and opinions on gambling advertising in Finland 2016. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2018;  

[8] Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään (STM 2017:43).

[9] EHYT ry vastaus; SM Lausuntopyyntö SMDno-2018-1061.

[10] EHYT ry lausunto; 30.3.2018, arpajaislain kuuleminen. EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018.

[11] Netissä pelattavien Veikkaus Oy:n rahapelien tappiorajoja lasketaan. Poliisihallitus Sisäministeriö 28.4.2020. Tiedote 33/2020.

[12] https://www.spelpaus.se/, luettu 15.6.2020.

[13] EHYT ry asiantuntijalausunto; SOTEV 6.10.2016: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.