Huumeita koskevat linjaukset

Miten suomalaisten laittomien huumausaineiden käyttöä voidaan ehkäistä ja vaikuttaa jo olemassa olevaan käyttöön niin, että huumausaineista koituisi mahdollisimman vähän haittoja?

EHYT pitää tärkeänä, että huumeiden käytön kynnys pysyy korkeana ja että käyttöön liittyvät haitat vähenevät koko väestön tasolla.

Huumausainepolitiikkaan liittyvässä vaikuttamistyössämme keskeistä ovat:

  • Tuemme suomalaisen huumausainepolitiikan lähtökohtaa, jossa pyritään pitämään käytön aloittamisen kynnys korkealla, mutta samalla turvaamaan huumeiden käyttäjien hoitoon pääsy ja tuki.
  • Viranomaisten toiminnan tulee edistää päihteiden käytön vähentämistä ja lopettamista. Ensisijaisia keinoja ovat hoito, tuki ja tiedon lisääminen päihteiden käytön haitoista. Yksittäisten käyttäjien kohdalla rikosoikeudelliset rangaistukset eivät ole ensisijaisia.
  • Pidämme tärkeänä, että huumeiden käytöstä ei aiheudu kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia.

EHYT tuo huumausaineisiin liittyvään keskusteluun näkökulmia ehkäisevästä työstä, kansanterveystyöstä ja yksilön oikeuksista tulla kohdatuksi arvokkaana ihmisenä. Tavoitteemme on, että eri toimijat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja työyhteisöissä hyödyntävät EHYTin tuottamia huumeiden käytön puheeksiottamisen malleja. EHYTin tapa puhua huumeiden käytöstä ja ihmisistä, joita huumeisiin liittyvät ongelmat koskettavat, on stigmaa purkava.

EHYT on verkostoitunut kansainvälisesti ja saa tietoa huumausaineisiin liittyvistä ilmiöistä sekä hyvistä käytännöistä ehkäisevän työn ja ennakoinnin tueksi. EHYT on tuottanut huumeisiin liittyviä interventio- ja päihdekasvatusmalleja, ja pyrimme siihen, että malleja käytetään koko Suomessa eri kohderyhmien ja eri elämänvaiheessa olevien ihmisten kohdalla. 

Miksi haluatte vähentää huumausaineiden käyttöä?

Teemme työtä sen eteen, että huumeiden käyttö ja siihen liittyvät haitat sekä huumekuolemat eivät lisäänny, vaan kääntyvät laskuun. Huumausaineet – myös kannabis – aiheuttavat tutkitusti terveyshaittoja ja sosiaalisia haittoja sekä käyttäjälle, läheisille että myös yhteiskunnalle laajemmin. Vaikka pyrimme ehkäisemään huumeidenkäytön aloituksen ja vähentämään huumeidenkäyttöä sekä huumehaittoja, kohtaamme huumeita ja muita päihteitä käyttävän ihmisen kunnioittavalla tavalla.

Kannabis on melko suosittu huumausaine. Millaisia tulevaisuuden tavoitteita ehkäisevään päihdetyöhön liittyy tässä asiassa?

Toiminnassamme pyrimme siihen, että kaikkien huumausaineiden, mukaan lukien kannabiksen, käytön aloittamisen kynnys pysyy korkeana. Tavoitteemme on, etteivät kannabiksen käyttömäärät kasva enää ja kannabikseen liittyvät haitat vähenevät.  Varhaisen puuttumisen pitkäaikainen tavoite on puuttua kannabiksenkäyttöön, sekä tukea nuorten hyvinvointia ja myönteistä kehitystä yksilöinä ja osana yhteiskuntaa.  Olemme kehittäneet EHYTissä työkaluja ja malleja kannabiksen käytön puheeksiottoon sekä käytön ehkäisyyn. Edistämme näiden kannabiksen oma-aputyökalujen ja mallien levittämistä valtakunnalliseen käyttöön.

Toteutuuko päihderiippuvaisen ihmisen hoito Suomessa riittävän hyvin?

Ei aina. Päihdehuollon resurssit eivät ole riittävät ja palveluiden järjestäminen on pirstaleista. Lisäksi käytössä olevat työmenetelmät ovat kirjavia ja tietojohtaminen on osin puutteellista. Myös menetelmien käytössä on suuria alueellisia ja kuntakohtaisia eroja.

Laadukasta ja monipuolista päihdehoitoa pitäisi olla saatavilla riittävästi koko maassa ja palveluihin pitäisi olla riittävästi resursseja. Hoitosuunnitelman lähtökohtana tulee olla hoitoa tarvitsevan ihmisen yksilöllinen hoidontarve. Hoitoon pääsyä tulee helpottaa ja hoidon jatkuvuutta tulee parantaa. Myös toistuviin tehostetun hoidon jaksoihin on oltava mahdollisuus, jonka lisäksi hoitoa tulee jatkaa avohoidon palveluin sekä muiden tukitoimien kautta. Päihdeongelmat eivät saisi estää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan mahdollisuutta saada hoitoa muihin terveysongelmiinsa.

EHYT on luonut kannabiksen käyttöön puuttuvia interventio-malleja. Mikä näiden mallien tarkoitus on?

Käyttöä ja kannabiskokeiluja ehkäisemään pyrkivän työn lisäksi pyrimme havahduttamaan kannabiksen käyttäjät tunnistamaan oman kannabiksen käytön riskejä, sillä valitettavasti moni nuori kannabiksen käyttäjä ajattelee käyttönsä olevan haitatonta. Toiminnalla pyritään motivoimaan käyttäjiä käytön lopettamiseen tai merkittävään vähentämiseen.

Oma-aputyökalujen avulla kohderyhmä voi pitää esimerkiksi kannabispäiväkirjaa, jolloin oma kannabiksen käyttö, siihen liittyvät mielialamuutokset, rahamäärät ja käyttöannokset tulevat näkyvimmiksi – jolloin henkilö voi itsekin huomata omasta päihteiden käytöstään aiheutuvan hänelle itselleen mielialan laskua. Lisäksi tarjoamme kannabiksen käyttäjille netistä löytyviä työvälineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Pyrimme myös vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintavalmiuksien ja roolin vakiinnuttamiseen.