Nikotiinituotteita koskevat linjaukset

Miten suomalaisten tupakoinnin ja sähkösavukkeiden käyttöä sekä nuuskaamisen aloittamista voisi ehkäistä ja miten käyttöön voisi vaikuttaa siten, että siitä koituisi mahdollisimman vähän haittoja?

EHYT pitää tärkeänä, että nikotiinituotteiden käyttö ja siihen liittyvät haitat vähenevät koko väestön tasolla.

Nikotiinituotteita koskevan vaikuttamistyön keskiössä EHYTissä ovat:

  • Viestimme on, että paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kaikista nikotiinituotteista.
  • Alaikäisten ja nuorten kohdalla edistämme nikotiinittomuutta.
  • Toimemme pohjautuvat tupakkalain ja Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteisiin.

EHYTillä on pitkän tähtäimen toimintaohjelma nikotiiniin liittyvän ehkäisevän työn osalta koko järjestön tasolla. Tupakkalain painopiste on kaikkien nikotiinituotteiden – eli sekä tupakan, nuuskan että sähkösavukkeiden – käytön ehkäisyssä.

EHYT osallistuu aktiivisesti nikotiinituotteista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ehkäisevän työn näkökulmasta. EHYT on myös vahvasti verkostoitunut nikotiiniin liittyvän ehkäisevän työn toimijoiden keskuudessa. EHYT pyrkii aktivoimaan kansalaisia toteuttamaan Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteita, koska nikotiinituotteet ovat terveydelle haitallisia.

Tupakointi aloitetaan yleensä nuorena. Ovatko nuoret aikaisempaa savuttomampia?

Tupakointi on kyllä vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta nuuskan käyttö on kasvanut merkittävästi ja laittomasti rajan yli tuotua nuuskaa on alaikäisten keskuudessa helposti saatavilla. EHYT pyrkii työllään vähentämään kaikkien nikotiinituotteiden käyttöä, mutta erityisesti pyrimme vähentämään nuorten lisääntynyttä nuuskan käyttöä.

Millaisia toimintamalleja EHYTillä on nuorten nikotiinin käytön ennaltaehkäisyyn?

EHYT vahvistaa nuoria kohtaavien aikuisten osaamista ja ehkäisee nuorten nikotiinin käyttöä niissä toimintaympäristöissä ja elämänvaiheissa, jotka ovat nuorten nikotiinin käytön kannalta merkittäviä esimerkiksi peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, sosiaali- ja terveyspalveluissa, armeijassa sekä nuorisotyössä.

Tekeekö EHYT työtä myös aikuisten parissa savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseksi?

Kyllä tekee. Aikuisväestön, erityisesti miesten, tupakointia pyritään vähentämään edelleen. Tämä johtuu siitä, että miehet tupakoivat edelleen naisia enemmän. EHYT toteuttaa nikotiinittomuutta edistävää työtään esimerkiksi omissa Elokolo-kohtaamispaikoissaan, jotka sijaitsevat ympäri Suomea isoissa kaupungeissa. Kohtaamispaikan kävijöitä kannustetaan olemaan aloittamatta nikotiinituotteiden käyttöä ja heitä tuetaan lopettamaan tupakointi ja nuuskan käyttö.

Miten EHYT vaikuttaa koulumaailmassa?

EHYT kannustaa koulun henkilöstöä puuttumaan nuorten nikotiinituotteiden käyttöön ja tuotteiden välittämiseen tarjoamalla tietoa ja työkaluja. Yhä useammassa koulussa on olemassa toimintaohjeet nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi. EHYTistä voi myös tilata kouluun kylttejä ja tarroja, jotka tuovat selkeästi esille, että kaikkien nikotiinituotteiden käyttö – myös nuuskan käyttö – on kokonaan kiellettyä koulu- ja oppilaitosalueella.

Monet nikotiinituotteet ovat niin uusia, että ne ovat nuorten vanhemmille vieraita. Miten tietoa nikotiinituotteista voi lisätä?

EHYT tarjoaa kouluille päihdekasvatusoppitunteja, joihin sisältyy myös vanhempainiltoja. Niissä käsitellään alkoholiin ja huumeisiin liittyvien asioiden lisäksi myös nikotiinituotteisiin liittyviä kysymyksiä. Tätä kautta entistä useammalla vanhemmalla on mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi nuorten nuuskankäytöstä ja tavoista puuttua nuuskan käyttöön. Vanhempien ymmärrys nuorten nuuskan käytöstä, nuuskakulttuurista ja puheeksi ottamisen taidot kasvavat, mikä helpottaa vanhemman ja nuoren välistä keskustelua sekä vähentää nikotiinituotteiden käyttöä ja välitystä.

Miten nuoret itse voivat vaikuttaa nuuskaamisen vähentämiseen?

EHYT on kehittänyt Nuuska-agentti-mallin, jossa vapaaehtoiset yläkouluikäiset nuoret käyvät pitämässä koululuokissa ja vapaa-ajan toiminnassa oppitunteja nuuskasta itseään nuoremmille lapsille ja nuorille. Nuorten itsensä levittämä tieto otetaan nuorten keskuudessa hyvin vastaan ja vertaisvaikuttamiseen nojaava toiminta on siten vaikuttavaa. Yhä useampi koulu on ottanut Nuuska-agentti-mallin käyttöönsä. Nuoret saavat uutta tietoa ja näkökulmia nuuskan vaikutuksista terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan ja kriittisyys nuuskan käyttöön ja välitykseen kasvaa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuuskakokeiluja ja nuuskan käytön aloitusta.

Miten nuorten nuuskaamiseen liitettyyn usein positiiviseen mielikuvaan voi vaikuttaa?

Keskeistä toiminnassamme on oppilaitostyö, jossa lisäämme nuorten tietoa nuuskasta ja nuuskan haitoista. Lisäksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan nuuskan trendikyyteen nuorten keskuudessa esimerkiksi vaikuttamalla nuuskan piilomarkkinoinnin – kuten nuuskapurkkien koristeellisuuden – vähentämiseen. EHYT edistää muiden toimijoiden kanssa myös nuuskan makuainekieltoa EU:ssa, ettei nuuska olisi niin houkuttelevaa juuri nuorille. Uusien nikotiinituotteiden, kuten tupakattomien nikotiinivalmisteiden, houkuttelevuutta pitää myös vähentää heti, kun uusia tuotteita ilmestyy markkinoille.

Millaisia lähitulevaisuuden tavoitteita EHYTillä on omassa edunvalvonnassaan?

Työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteet on saavutettu. Työskentelemme esimerkiksi sen eteen, että kaikissa oppilaitoksissa, joissa on alle 18–vuotiaita oppilaita, olisi olemassa selkeät ja helposti noudatettavissa olevat toimintaohjeet nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen. Myös rajavalvontaa pitäisi tiukentaa ja poliisin resursseja lisätä, jotta viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet puuttua laittomaan nuuskabisnekseen. Edistämme sitä, että yhä useampi aikuinen on kokonaan savuton, eikä ole koskaan elämänsä aikana edes kokeillut mitään nikotiinituotteita.