Nikotiinituotteita koskevat linjaukset

Miten suomalaisten tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden (sähkösavukkeet, nuuska, nikotiinipussit yms.) aloittamista ehkäistään?

EHYT pitää tärkeänä, että Suomessa nikotiinituotteiden käyttö loppuisi vuoteen 2030 mennessä.

Nikotiinituotteita koskevan vaikuttamistyön keskiössä EHYTissä ovat:

  • Toimemme pohjautuvat tupakkalain ja Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteisiin. 
  • Edistämme nikotiinittomuutta ja nikotiinituotteiden käytön vähentämistä eri tasoilla. 
  • Viestimme on, että paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kaikista nikotiinituotteista. 
  • Alaikäisten ja nuorten kohdalla edistämme nikotiinittomuutta. 

Ratkaisuja nikotiinittomuuden edistämiseen:

Yhteiskuntatasolla:

Kaikkien Suomessa myytävänä olevien nikotiinituotteiden sääntely tuodaan vähintään samalle tasolle tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sääntelyn kanssa. Uusia nikotiinituotteita ei oteta Suomen markkinoille.

Tunnusomaisten tuoksujen tai makujen kielto laajennetaan koskemaan kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden myynti, luovutus ja välitys kielletään alle 20-vuotiaalle. Myös maahantuonti- ja hallussapitokiellon ikäraja nostetaan 20 vuoteen. 

Yhteisötasolla:

Oppilaitoksiin, nuorisotiloihin ja julkisessa omistuksessa oleviin urheilupaikkoihin ja niiden alueille asetetaan nikotiinituotteiden käyttökielto.

Nikotiinittomuuden edistäminen huomioidaan julkisten avustusten kriteereissä nuoriso- ja liikunta-alalla.  

Yksilötasolla:

Nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen tarjotaan enemmän tukea perusterveydenhuollosta erityispalveluihin ja työterveyshuoltoon sekä lääkekorvauksiin.

Erityistä tukea kohdennetaan sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa olevien nikotiiniriippuvuuden hoitoon. 

Miksi haluamme vaikuttaa nikotiinittomuuden edistämiseen?

Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, joka aiheuttaa haittoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä niin ihmiselle kuin ympäristölle. Nikotiinituotteiden päätyminen luontoon roskaa ympäristöä ja aiheuttaa vaaraa eläimille.

Nikotiini on erityisen vaarallista lapsille, nuorille sekä kokemattomille käyttäjille, jotka ovat suuremmassa riskissä riippuvuuden kehittymiselle sekä myrkytysoireille. Lisäksi nikotiini vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten aivojen kehitykseen. Raskauden aikana käytetty nikotiini vaikuttaa sikiön kehitykseen. Nikotiiniriippuvuus johtaa usein muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön, mikä lisää terveysongelmien määrää ja syöpäriskiä.

Vuosittain arviolta yli 6 000 suomalaista kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Tupakointi lyhentää elämää keskimäärin kymmenen vuotta. Tupakointi on riskitekijä monille sairauksille ja pahentaa jo todettuja sairauksia. Nikotiinin terveysvaikutusten tutkimus on vielä kesken, mutta jo nyt tiedetään, että se on haitallista terveydelle.

Millaisia lähitulevaisuuden tavoitteita meillä on edunvalvonnassamme?

Työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteet on saavutettu. Työskentelemme esimerkiksi sen eteen, että kaikissa oppilaitoksissa, joissa on alle 18–vuotiaita oppilaita, olisi olemassa selkeät ja helposti noudatettavissa olevat toimintaohjeet nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen. Myös rajavalvontaa pitäisi tiukentaa ja valvonnan resursseja lisätä, jotta viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet puuttua laittomaan maahantuontiin ja myyntiin. Edistämme sitä, että yhä useampi aikuinen on kokonaan nikotiiniton, eikä ole elämänsä aikana kokeillut mitään nikotiinituotteita.

Ovatko nuoret aikaisempaa savuttomampia?

Tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta muiden nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttö on tullut suositummaksi ja saatavuus lisääntynyt. Laittomasti rajan yli tuotuja ja tilattuja nikotiinituotteita on alaikäisten keskuudessa helposti saatavilla. Nuuskan rinnalle on tullut tupakkakasvia sisältämättömät nikotiinipussit, joiden makuaineilla houkutellaan nuoria. Sosiaalisen median kautta uudet ilmiöt näkyvät yhä nuoremmille ihmisille. Esimerkiksi sähkösavukkeiden käyttö eli vapettaminen on levinnyt nopeasti lasten ja nuorten keskuudessa juuri sosiaalisen median vaikutuksesta.

Millaisia työkaluja tarjoamme nuorten nikotiinin käytön ennaltaehkäisyyn?

EHYT vahvistaa nuoria kohtaavien aikuisten osaamista nikotiinin vaikutuksista ja ehkäisee nuorten nikotiinin käyttöä niissä toimintaympäristöissä ja elämänvaiheissa, jotka ovat käytön aloituksen kannalta merkittäviä. Teemme ehkäisevää työtä esimerkiksi peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, sosiaali- ja terveyspalveluissa, armeijassa sekä nuorisotyössä.

Millaista työtä teemme aikuisten savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseksi?

Aikuisväestöä, erityisesti miehiä, tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Tämä johtuu siitä, että miehet tupakoivat naisia enemmän. EHYT toteuttaa nikotiinittomuutta edistävää työtään esimerkiksi omissa Elokolo-kohtaamispaikoissaan, jotka sijaitsevat ympäri Suomea isoissa kaupungeissa. Kohtaamispaikan kävijöitä kannustetaan olemaan aloittamatta nikotiinituotteiden käyttöä ja heitä tuetaan lopettamaan tupakointi ja nuuskan käyttö. EHYT pyrkii siihen, että tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen on tukea ja osaamista tarjolla jokaisella hyvinvointialueella.

Miten vaikutamme koulumaailmassa?

EHYT kannustaa koulun henkilöstöä puuttumaan nuorten nikotiinituotteiden käyttöön ja tuotteiden välittämiseen tarjoamalla tietoa ja työkaluja. Yhä useammassa koulussa on olemassa toimintaohjeet nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi. EHYTistä voi myös tilata kouluun kylttejä ja tarroja, jotka tuovat selkeästi esille, että kaikkien nikotiinituotteiden käyttö – myös nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö – on kokonaan kiellettyä koulu- ja oppilaitosalueella.

Monet uudet nikotiinituotteet ovat nuorten vanhemmille vieraita. Miten tietoa voi lisätä?

EHYT tarjoaa kouluille päihdekasvatusoppitunteja, joihin sisältyy myös vanhempainiltoja. Lisäksi EHYT järjestää nikotiinituotteista tilauskoulutuksia ja maksuttomia verkkokoulutuksia. Koulutusten kautta vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa nuorten nikotiinituotteiden käytöstä ja tavoista puuttua niiden käyttöön. Huoltajan ymmärrys nikotiinituotteiden käytön ilmiöistä lisääntyy ja puheeksi ottamisen taidot kasvavat, mikä helpottaa huoltajan ja nuoren välistä keskustelua sekä vähentää nikotiinituotteiden käyttöä ja välitystä.

Miten nuoret voivat itse vaikuttaa nuuskaamisen vähentämiseen?

EHYT on kehittänyt Nuuska-agentti-mallin, jossa vapaaehtoiset yläkouluikäiset nuoret käyvät pitämässä koululuokissa ja vapaa-ajan toiminnassa oppitunteja nuuskasta itseään nuoremmille lapsille ja nuorille. Nuorten itsensä levittämä tieto otetaan nuorten keskuudessa hyvin vastaan ja vertaisvaikuttamiseen nojaava toiminta on siten vaikuttavaa. Yhä useampi koulu on ottanut Nuuska-agentti-mallin käyttöönsä. Nuoret saavat uutta tietoa ja näkökulmia nuuskan vaikutuksista terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan, samalla nuorten kriittisyys nuuskan käyttöön ja välitykseen kasvaa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuuskakokeiluja ja nuuskan käytön aloitusta.

Miten nikotiinituotteiden markkinointiin voidaan vastata?

Keskeistä toiminnassamme on oppilaitostyö, jolla pyritään ehkäisemään käytön aloittamista tuomalla tutkittua tietoa eri nikotiinituotteiden haitoista. Nikotiinin haitallisuudesta tarvitaan kansallinen tiedotuskampanja, jolla tutkittua tietoa terveysvaikutuksista voidaan levittää. Verkossa ja somessa esiintyy runsaasti nikotiinituotteisiin liittyvää mielikuvamarkkinointia. Viranomaisten olisi tärkeää säätää markkinointikiellot nikotiinia sisältäville tuotteille, joiden valvontaa tehtäisiin tehokkaasti myös verkkoympäristöissä. Nuorten mediakriittisyyttä tulee lisätä, jotta he voivat toimia oikean tiedon perusteella. Tutkimusten mukaan houkuttelevat makuaineet lisäävät mielikuvaa tuotteiden haitattomuudesta ja madaltavat käytön ja kokeilun kynnystä.