Snus

Snus är en nikotinprodukt som är skadlig för hälsan. Användning av snus i Finland är ganska vanligt även om försäljningen är förbjuden.

Snusburk

Det snus som används i Finland är huvudsakligen av svensk typ och används i munnen mellan tandköttet och överläppen, antingen som portionspåsar eller lössnus. Sverige har som enda EU-land undantagstillstånd att sälja snus. I Finland har försäljning och förmedling av snus varit förbjudet sedan 1995.

Snus består av mald tobak med tillsats av bland annat vatten, salt, smakämnen samt olika konserveringsmedel och fuktighetsbevarande preparat. Snus innehåller dessutom nitrosaminer som är specifika för tobak, PAH-föreningar, tungmetaller och rester av bekämpningsmedel som används vid odlingen. Fuktigt snus av svensk typ är pastöriserat och därför är halterna av de cancerframkallande nitrosaminer som är typiska för tobak i allmänhet lägre än hos snusprodukter som har framställts genom andra produktionsmetoder.

Unga är utsatta för beroende

Precis som alla tobaksprodukter innehåller snus beroendeframkallande nikotin. Den som använder snus får ofta i sig mer nikotin än den som röker. Den maximala koncentrationen av nikotin i blodet uppnås långsammare än med cigarretter, men koncentrationen bibehålls på en hög nivå under en längre tid än vid rökning. Regelbunden användning av snus ger upphov till starkt beroende, eftersom snus innehåller rikligt med nikotin och ofta används länge på en gång. Nikotinhalten i snus varierar från ca åtta milligram till över 40 milligram per gram. Läs mer om God medicinsk praxis – rekommendationer på finska att förebygga och vårda nikotinberoende.

Det är just snus med hög nikotinhalt som förs in i Finland i stora mängder och minderåriga får lätt tag på det i den illegala gatuhandeln. Växande unga är särskilt utsatta för nikotinets beroendeframkallande verkningar, eftersom hjärnan fortsätter att utvecklas också efter 20 års ålder. Att börja använda starka nikotinprodukter som ung är ett ganska nytt fenomen och därför finns det inte ännu tillräckligt information om långtidskonsekvenserna av att nikotinbruk som börjat tidigt.

Användningen av snus bland unga har minskat en aning

Enligt skolhälsoenkäten 2023 använde 17 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna vid yrkesläroanstalter dagligen snus. Sex procent av pojkarna och två procent av flickorna i årskurs 8–9 i grundskolan använde dagligen snus. Jämfört med resultaten från 2021 har användningen av snus stannat på samma nivå.

Användningen av snus är särskilt vanlig bland lagidrottare, vilket utgör ett negativt exempel för unga. Det finns uppfattningar om att snuset har en lugnande verkan och det anses felaktigt att snuset inte skadar den fysiska prestationsförmågan. Nikotin drar ihop blodkärlen och försämrar blodcirkulationen i musklerna, vilket ökar risken för idrottsskador och försämrar återhämtningen.  Eftersom tillförseln av syre och näringsämnen till musklerna försämras, försämras även muskelstyrkan. Nikotin höjer även tillfälligt blodtrycket och pulsen, vilket utsätter hjärtat för mer belastning än normalt.

Unga skaffar snus av kompisar

Enligt Ungdomshälsoundersökningen 2019 fick eller köpte 86 procent av unga brukare sitt snus av kompisar, nio procent via sociala medier, tre procent i en kiosk eller en butik och sex procent i gatuhandeln. Snus skaffas också på resor till grannländerna. Läs mer om Ungdomshälsoundersökningen här.

Enligt en utredning som Mikko Piispa har gjort för EHYT är det typiskt att unga får snus av äldre kompisar eller syskon. I vissa fall uppgav ungdomarna även att de fick snuset av sina egna föräldrar. Man berättade att föräldrarna skaffade snus till barnen för att dessa skulle få ihop till sin veckopeng genom försäljning och även få snus för eget bruk. Orsaken till detta lagstridiga beteende bland föräldrar kan vara ovetskap om snusets skadeverkningar och lagstiftningen kring snus. Läs mer om utredningen här på finska.

Snusandet syns på munhälsan

Snusanvändare känner inte alltid till snusets hälsoverkningar. Snustillverkare utnyttjar detta och strävar medvetet efter att skapa en bild av snus som ett hälsosammare alternativ till cigaretter. Det är dock inte meningsfullt att jämföra skadeverkningarna hos snus med skadeverkningarna hos tobak, eftersom bägge skadar hälsan.

Snuset orsakar flest skador i munnen. Snus skadar oftast munnens slemhinna. Detta syns som ett ljust eller gråaktigt, skrynkligt och förtjockat område i munnen. Bakterier fäster sig på de skadade områdena, vilket ger upphov till dålig andedräkt. Den skadade slemhinnan tillfrisknar oftast då man slutar använda snus. Allvarliga och långt gångna skador på slemhinnan kan framskrida till förstadium till cancer. Hos personer som regelbundet använder snus drar sig tandköttet tillbaka och tandbindväven förslappas. Även tänderna missfärgas och slits lätt.

Nikotinet har många hälsorisker

Förutom munsjukdomar ger användning av snus enligt Institutet för hälsa och välfärd upphov till flera allvarliga hälsoproblem. Bland annat försnabbar användning av snus pulsen och höjer blodtrycket. Detta är skadligt för hjärtat och artärerna. Användning av snus kan även leda till förträngningar i artärerna. Användning av snus förkortar hjärtats vilofas, vilket gör att hjärtkamrarna måste jobba hårdare för att pumpa blodet vidare. Dessa förändringar kan leda till hjärtsvikt. Användning av snus har konstaterats öka risken att dö under de månader som följer på hjärtinfarkt och stroke.

Riklig användning av snus, dvs. minst fyra dosor i veckan, ökar risken för diabetes typ 2, eftersom nikotin minskar känsligheten för insulin. Användning av snus är även en risk för viktökning samt fetma och personer som använder snus har en högre risk för metaboliskt syndrom.

Användning av snus kan dessutom öka risken för vissa former av cancer, till exempel cancer i rektum, magen, matstrupen och bukspottskörteln. Dessutom kan användning av snus medföra större dödlighet efter cancerdiagnos, särskilt vid prostatacancer.

Användning av snus under graviditet och amning

Användning av snus under graviditeten ökar risken att föda för tidigt. Då modern använder snus ökar även risken för låg födelsevikt och dödfödsel. Missbildningar av läpp eller gom kan vara vanligare hos barn till mödrar som använder snus. Det verkar även som att risken för andningssvårigheter hos nyfödda är större hos barn till mödrar som använder snus än hos barn till mödrar som inte använder snusprodukter.

Det nikotin snuset innehåller absorberas i bröstmjölken och finns kvar i den i upp till 12 timmar. Moderns snusanvändning kan skada barnets hjärt- och kärlhälsa. Barn som har utsatts för snus har konstaterats ha högre blodtryck än andra barn redan vid 5–6 års ålder. Dessutom förekommer förstyvning av artärernas väggar hos barn som har utsatts för snus.

Olagligt att sälja snus i Finland

Det är förbjudet att sälja, dela ut och förmedla snus i Finland. En vuxen person får föra in ett kilo snus per kalenderår i Finland för personligt bruk. Snus får inte ges som gåva eller ens till en familjemedlem. Om mer snus än det som är tillåtet enligt importbestämmelserna förs in, är det fråga om smuggling. Det maximala straffet för detta är två års fängelse. Det är också förbjudet att beställa snus på nätet. Beställaren kan göra sig skyldig till smugglingsbrott även då någon annan för in det beställda paketet över gränsen. Läs mer om tobakslagen.

Snus beskattas enligt bestämmelserna i lagen om tobaksaccis. Skatteförvaltningen beskattar varje gram snus med 37 cent. Ifall man blir fast för att föra in tre kilo snus i landet kostar det alltså tusen euro enbart i skattetillägg. Enligt rättspraxis avbryts skatteskulden inte av beslagtagning av snuset då det förs in i landet. Åldern skyddar inte heller mot den tobaksaccis som ska betalas. Läs mer om resandeinförsel av tobaksprodukter här.

I Finland är det ett brott att köpa snus. Minimistraffet är böter och maximistraffet är ett års och sex månaders fängelse. Innehav av snus är förbjudet för under 18-åringar.

Slug dold marknadsföring av snus

I Finland har reklam för tobaksprodukter varit förbjudet sedan 1978, men dold marknadsföring kringgår förbudet. Varje år använder tobaksbolagen flera miljarder euro för internationell marknadsföring och sponsorering av tobaksprodukter.

Förutom lössnus finns nu även påssnus som är lättare och diskretare att använda. Det finns hundratals olika varumärken och smaker på marknaden. Tobaksbolagen har länge marknadsfört smaksatta produkter för att attrahera unga. Smaktillsatserna får snuset att verka attraktivare och ofarligare och sänker tröskeln för att börja använda det. Eftersom användningen av tobaksprodukter i allmänhet inleds före 18 års ålder har de smaksatta produkterna en central roll för att främja tobaksindustrins försäljning. På EU:s område är det förbjudet att tillsätta smakämnen i cigarretter, men begränsningen gäller inte snus.

Till exempel flickor och kvinnor lockas att använda snus med hjälp av vackra snusdosor. Användarna kan associera snus som säljs i vackra dosor med ofarligare sinnebilder än snus som säljs i vanliga dosor. Varumärkena och förpackningarnas utseende kan fungera som marknadsföring på samma sätt som reklammeddelanden. Därför är det motiverat att snusförpackningar samordnas på samma sätt som cigarrettförpackningar.

I Norge togs enhetliga produktförpackningar i bruk 2018. Enligt preliminära undersökningar har de enhetliga förpackningarna minskat attraktionskraften hos tidigare populära snusmärken något.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Cute As Candy, The Flavor Trap -undersökningen och Folkehelseinstituttet