E-cigaretter

En e-cigarett, alltså vape, är en elektrisk apparat som förångar den vätska som finns i apparatens behållare. E-cigarettångan innehåller flera föreningar som är skadliga för hälsan. En del av dessa är samma som i tobaksrök.

Vape eli sähkösavuke.

E-cigaretter, alltså vape, är batteridrivna apparater som förångar vätskan i behållaren och efterliknar sättet att röka cigaretter. E-cigaretter består i allmänhet av en strömkälla, vätskebehållare och förångare. I och med produktutvecklingen är urvalet brett och därför varierar apparaternas egenskaper, utseende och storlek.

E-cigaretter innehåller inte torkad tobaksplanta, men regleras ändå i tobakslagen. Till exempel gäller de försäljningsbegränsningar och rökförbud som fastställs i lagen även e-cigaretter. Marknadsföring av e-cigaretter och nikotinvätskor är förbjudet på samma sätt som för tobaksprodukter. Nikotinvätska får inte innehålla tillsatsämnen eller smaker som är förbjudna i tobaksprodukter – endast smaker som är tillåtna i vanliga cigaretter är tillåtna i e-cigaretter.

E-cigaretter kan innehålla nikotin eller vara nikotinfria. Utifrån undersökningar kan nikotinhalterna i vätskorna variera mycket. Nikotin har påträffats även i e-cigarettvätskor som har märkts som nikotinfria.

Vape innehåller cancerframkallande ämnen

De vätskor som används i e-cigaretter varierar till sammansättningen, men i praktiken innehåller alla förutom vatten även propylenglykol, glycerol eller bägge två. Enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten är propylenglykol tryggt att använda i livsmedel och betecknas med koden E1520 för tillsatsämnen. Dessutom används propylenglykol i läkemedel, kosmetik och avisningsmedel. Även glycerol är en vanlig ingrediens i kosmetik och betecknas med koden E422 för tillsatsämnen i livsmedel.

När glycerol upphettas uppstår akrolein som används som växtgift. Detta är ett av de ämnen i tobaksrök som förorsakar cancer. Även om propylenglykol och glycerol anses vara säkra i livsmedel finns det inte tillräckligt med forskningsdata om eventuella hälsorisker kopplade till att andas in dem i lungorna i form av ånga.

I e-cigaretter används även olika smakämnen, till exempel mentol. Med hjälp av smakämnen försöker man göra cigarettångan mer behaglig till smaken. E-cigarettvätskan har även påfunnits innehålla giftet dietylenglykol, läkemedel och tungmetaller: bly, kadmium och nickel. Dessutom innehåller e-cigaretter cancerframkallande nitrosaminer som är typiska för tobak, men halterna är lägre än i tobaksrök.

E-cigarettanvändning i Finland

E-cigaretter som inte innehåller tobaksplanta har funnits på den finländska marknaden sedan 2003. Användningen ligger på en relativt låg nivå. År 2018 använde två procent av männen och under en procent av kvinnorna i åldern 20–64 år e-cigaretter dagligen. Vanligast är användningen av e-cigaretter bland unga vuxna, män och personer som röker cigaretter.

Enligt Hälsa i skolan enkäten 2023 har användningen av e-cigaretter bland unga ökat under de senaste två åren i jämförelse med 2021. Sju procent av pojkarna i högstadiets åk 8-9, två procent av pojkarna i gymnasiet och sex procent av pojkarna vid yrkesläroinrättningar använde e-cigaretter dagligen. Flickornas andel var sex procent i högstadiet, tre procent i gymnasiet och sju procent vid yrkesläroinrättningar. Läs mer om Hälsa i skolan resultaren här.

Den ökande användningen av e-cigaretter bland ungdomar är ett ämne som väcker frågor bland professionella som arbetar med unga men också föräldrar. Vapeing som ett fenomen syns i skolor samt på de sociala medierna som tilltalar ungdomar. Via de här kanalerna så som Snapchat eller Telegram langas produkterna till ungdomarna.

Läs här om hur du kan diskutera vapeandet med ungdomar.

Mies puhaltaa sähkösavukkeen höyryä.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Hälsoeffekterna ännu oklara

Till skillnad från cigarettrökning sker ingen förbränning i e-cigaretter. Därför utsätts användaren inte för förbränningsprodukter, till exempel tjära och kolos. Mängden små partiklar i den ångformade aerosol som bildas i e-cigaretter är dock lika stor eller större än vid rökning av vanliga cigaretter. Både de fasta och de flytande partiklarna är väldigt små nanopartiklar som vid inandning hamnar i lungalveolerna och vidare in i blodcirkulationen. Ångans sammansättning och egenskaper varierar enligt egenskaperna hos vätskan, apparaten, inställningarna och användningssättet.

E-cigaretterna har varit på marknaden en rätt kort tid och därför vet man bara lite om deras långtidsverkningar på hälsan. Spektret av olika e-cigarettapparater och -vätskor på marknaden är stort och deras kvalitet varierar stort. Dessutom kan användare av e-cigaretter blanda egna kombinationer av ingredienserna, vilket påverkar hur man undersöker hälsoverkningarna. Häsloeffekterna av förångning av smakämnen som är godkända som livsmedel känner vi inte ännu till.

Försämrar lungornas funktion

Enligt aktuell information försämrar e-cigarettångan lungornas funktion och främjar uppkomsten av förändringar som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt vissa undersökningar har användningen av e-cigaretter även försämrat effekten av antibiotika och ökat risken för allvarliga infektioner.

Användare av e-cigaretter har själva rapporterat bröstsmärtor, huvudvärk och halsont, irritation i svalget och munnen, snabbare puls och lågt blodtryck. En del av användarna har däremot upplevt en positiv inverkan på efter att de har övergått från tobak till e-cigaretter. Undersökningsrapporter som grundar sig på användares subjektiva erfarenheter är dock problematiska, eftersom de kan vara selektiva och till exempel representera endast användare av ett visst märke av e-cigaretter eller personer som har ett särskilt intresse för e-cigaretter.

Nikotin förorsakar beroende

Det nikotin som e-cigarettvätskor innehåller förorsakar beroende och har även fristående skadeverkningar på hälsan. Mer om nikotinets skadliga effekter kan läsas på Institutet för hälsa och välfärds sidor.

Vid användningen av e-cigaretter frigörs ånga i luften, varvid även personer i närheten utsätts för de hälsovådliga föreningar och små nanopartiklar luften innehåller. I vissa undersökningar har dessa halter överskridit gränsvärdena för inomhusluft. Partiklarna kan även fastna på möblernas yta i den miljö e-cigaretten används.

Icke-rökare som har utsatts för e-cigarettånga har bland annat rapporterat problem med andningsorganen. Exponering kan öka blodets kotininhalt till samma nivå som vid passiv rökning.

År 2019 rapporterades i Förenta staterna om sjukdomar och dödsfall bland användare av e-cigaretter. Symtomen inkluderade bland annat andnöd, bröstsmärta, hosta, hemoptys, uppkastningar, diarré, magsmärtor och feber. Enligt rapporterna hade man i lungbiopsier från patienter hittat e-vitaminacetat från tillsats av THC i e-cigarettvätskor, dvs. den psykoaktiva föreningen i cannabis. Eventuella övriga kemikaliers andel i dessa fall utreds fortfarande.

Ingen hjälp med att sluta röka

Man har strävat efter att skapa en bild av e-cigaretter som ett ofarligt hjälpmedel för att sluta röka. Även om en del rökare har kunnat sluta röka med hjälp av e-cigaretten är forskningsresultaten bristfälliga och delvis motstridiga. Enligt vissa undersökningar återgår en stor del av dem som försöker sluta röka med hjälp av e-cigaretter till cigaretter eller fortsätter använda bägge två parallellt. På grund av nikotinhalten i e-cigarettlösningar kan det vara svårt för användaren att blir fri från sitt nikotinberoende.

Läs mer

Hur kan användning av tobak, snus och e-cigaretter förebyggas? Hur stöda slutandet? Läs mer här.

Mitt barn blev fast av att använda e-cigaretter eller av annan nikotinprodukt – vad ska jag göra? Läs mer här.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Finlex