Vad är förebyggande rusmedelsarbete?

Förebyggande rusmedelsarbete främjar hälsan, säkerheten och välbefinnandet genom att förebygga och minska skador från rusmedel och spel.

Två barn sitter i ett träd. Föräldrarna diskuterar.
Jukka Rapo / EHYT

Förebyggande rusmedelsarbete omfattar alkohol, nikotinprodukter och narkotika samt spelproblem och spelberoende. Förebyggande rusmedelsarbete minskar efterfrågan på rusmedel och penningspel, minskar tillgången till dessa och reducerar skador relaterade till rusmedel och spel.

Insatserna syftar särskilt till att förebygga användning av rusmedel och penningspel bland barn och unga samt att skjuta upp rusmedels- och penningspelsdebuten. Bland vuxna handlar det förebyggande arbetet framförallt om att förebygga riskbruk av rusmedel och riskfyllt spelande. Syftet med de förebyggande insatserna är att öka vuxenpopulationens förståelsen för och hanteringen av de fenomen som anknyter till användningen av rusmedel och penningspel.

Förebyggande åtgärder minskar risker och förekomsten av sjukdomar

Bruk av alkohol, andra droger och nikotin påverkar märkbart människors hälsa och välbefinnande. Till exempel vet man att alkohol och tobak har ett samband med flera sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Bruk av rusmedel och riskfyllt spelande kan ge upphov till skador både hos personen som använder rusmedel eller har ett riskfyllt spelbeteende, men också hos personens närstående och samhället överlag. På så sätt påverkar det förebyggande rusmedelsarbetet individen, de närstående, lokala gemenskaper och hela samhället.

Målet med det förebyggande arbetet är att påverka attityderna till rusmedel och spel, samt att förmedla information om rumedel och spelrelaterade problem. I de förebyggande insatserna ingår även att påverka det sätt på vilket rusmedel används, samt på människors spelbeteende. Insatserna baserars på goda och verksamma metoder och syftar till att åstadkomma en förändring mot det bättre. Det förebyggande rusmedelsarbetet är en del av arbetet för att främja hälsa och välbefinnande. 

Det förebyggande rusmedelsarbetet grundar sig på lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015). Verkställandet av lagen styrs av verksamhetsprogrammet för det rusmedelsförebyggande arbetet (2015–2025), som du hittar här på finska. Ett lyckat förebyggande rusmedelsarbete förutsätter samarbete som omfattar flera förvaltningsområden och samhällssektorer.

I det förebyggande rusmedelsarbetet deltar flera olika aktörer, till exempel myndigheter, organisationer, samfund och företag. Det förebyggande rusmedelsarbetet berör även varje medborgare, eftersom alla kan skaffa information om rusmedels- och spelproblem och information om hur problemen går att förebygga. Varje medborgare kan bidra till verksamheten i den egna närmiljön, till exempel genom att inleda diskussion och verksamhet som stöder det förebyggande rusmedelsarbetet.

Främjande av rusmedelsfria livsstilar förebygger skador

Det förebyggande rusmedelsarbetet omfattar både främjande av rusmedelsfria livsstilar, med rötter i det traditionella nykterhetsarbetet samt att förebygga och minska de skador som uppstår ur rusmedelsbruk. Skadeverkningar kan förebyggas och minskas till exempel genom att påverka bruket av rusmedel och penningspel och genom insatser som strävar till att senarelägga debutåldern för penningspel och bruk av rusmedel.

Skadorna kan även förebyggas och minskas genom förebyggande eller begränsande åtgärder av särskilt riskfyllt bruk och genom att ingripa i problematiskt spelbeteende och problematiskt rusmedelsbruk. Flera av riskfaktorerna kopplade till rusmedelsbruk är också riskfaktorer för spelrelaterade problem och annat riskbeteende samt till psykisk ohälsa.

Samhällelig påverkan är viktigt

Samhällelig påverkan är en viktig del av det förebyggande rusmedelsarbetet. Politisk reglering och lagstiftning är ett sätt att påverka förekomsten och bruket av rusmedel och penningspel.

En folkhälsobaserad rusmedels- och penningspelpolitik bygger på att reglera priset, tillgången och marknadsföringen. Vid sidan av att påverka lagstiftningen är det viktigt att stödja implementeringen av den lagstiftning som gäller rusmedel, spel och förebyggande arbete. Här spelar även medborgarorganisationerna en viktig roll. Läs mer om arbetet för att begränsa tillgången till rusmedel och penningspel.

Förutom att påverka tillgången till och priset på lagliga rusmedel är det viktigt att påverka andra risk- och skyddsfaktorer kopplade till rusmedelsbruk. På samhällelig nivå kan detta i praktiken innebära att till exempel påverka de normer och den kultur som är kopplade till rusmedel, eller att påverka social- och hälsovårdssystemets strukturer.

Stöd i olika livsfaser

Risken för rusmedels- och spelrelaterade skadeverkningar är individuell och till den bidrar bland annat medfödda skillnader i temperament och faktorer i den tidiga uppväxtmiljön, till exempel ett varmt och tryggt interaktionsförhållande med föräldrarna. Också en högklassig småbarnspedagogik stöder den senare förmågan att reda sig i olika livssituationer med mindre sannolikhet att utveckla ett problematiskt förhållande till rusmedel eller spel.

Risk- och skyddsfaktorer kopplade till rusmedelsbruk kan påverkas i alla livsfaser och i alla åldrar. De förebyggande insatserna når människor oftast bäst i deras närmiljöer och dagliga gemenskaper, som till exempel i familjekretsen, i skolan och i arbetsgemenskaper.

Två barn klättrar i ett trä. Mamma och pappa tittar.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Risk- och skyddsfaktorerna varierar i olika livsskeden. Olika övergångsfaser, som till exempel att börja skolan, flytta upp från ett skolstadium till nästa, flytta från barndomshemmet, bilda familj och att gå i pension, eller svåra livsfaser som skilsmässa och arbetslöshet är särskilt viktiga för det förebyggande rusmedelsarbetet.

I dessa brytningsskeden ökar risken för att råka ut för utmanande situationer och skadlig användning av rusmedel. Å andra sidan erbjuder många av livets brytningsskeden även en möjlighet till positiv förändring av levnadsvanorna.

Skolornas rusmedelsfostran är en av de vanligaste formerna av förebyggande rusmedelsarbete. Förutom särskild undervisning, kan skolorna på många sätt stöda elevernas delaktighet och välbefinnande, bland annat genom att upprätthålla skolans rusmedelsregler och elevernas delaktighet i skolgemenskapen. Läs mer om rusmedelsfostran.

Nästan alla andra samhälleliga aktörer från social- och hälsovården till kommersiella aktörer och organisationer spelar också en roll inom det förebyggande rusmedelsarbetet. Till exempel kan man på alla platser där människor möts diskutera användning av rusmedel och vid behov erbjuda omedelbart stöd för att hantera bruket.

En effektiv form av rusmedelsförebyggande arbete är att stöda föräldrars förmåga att fostra sina barn genom att stärka föräldrarnas färdigheter att ta upp teman relaterade till rusmedelsbruk, spelande och välmående.

I princip är gott rusmedelsförebyggande arbete alltid flerprofessionellt och riktar sig till personer i olika åldrar. I bästa fall omfattar det förebyggande arbetet alla från småbarn till de äldre. Arbetet är effektivt då det är resursstarkt och grundar sig på pålitliga forskningsresultat samt ett väl samordnat flerprofessionellt samarbete. Läs mer på engelska om FN:s metoder för förebyggande av rusmedel i olika åldrar.  

Förebyggande rusmedelsarbete är effektivt 

Ofta hinner rusmedels- och spelproblemen framskrida långt innan de uppdagas och då kärvs både tid och resurser för att råda bot på de problem som uppstått. Genom att förebygga rusmedelsproblem och tidigt ingripa i dem kan man uppnå betydande inbesparingar i form av social-, hälsovårds- och brottsbekämpningskostnader.

Det förebyggande rusmedelsarbetet kan även förebygga ökande ojämlikhet, eftersom rusmedelsskador ytterligare tillspetsar livssituationen hos utsatta personer. Förebyggande arbete som inleds tidigt kan effektivt skydda mot riskbeteende och mot en anhopning av anknytande problem genom livsloppet. I bästa fall kan det förebyggande arbetet omfattande stöda välbefinnandet, delaktigheten, funktionsförmågan och hälsan.

Den djupaste motiveringen för det förebyggande rusmedelsarbetet är att rusmedelsbruk och negativa konsekvenser från bruket påverkar både användaren själv även, men skadar också dennes närmaste och hela samhället.

Läs mera om hur EHYT främjar välbefinnande och sunda levnadsvanor i alla åldersgrupper!

Lästips

Skolornas rusmedelsfostran är en av de vanligaste formerna av förebyggande rusmedelsarbete. Rusmedelsfostran handlar om att ta upp och diskutera rusmedel och användning av rusmedel på ett sätt som främjar barnens och de ungas hälsa och välbefinnande. Läs mera här!