Om oss

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf är en riksomfattande expertorganisation som erbjuder stöd och utför påverkansarbete. Samtidigt är EHYT en medborgarorganisation – en mänsklig arena för frivilligverksamhet, kamratstöd och bemötande mellan människor i olika miljöer. Verksamheten består av det arbete som medlemsorganisationerna utför på olika håll i Finland, av volontärinsatser, samt av det arbete som utförs av EHYTs personal.  

Pappa och barn.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Målet med EHYTs verksamhet är att förebygga skadeverkningar från alkohol, droger, nikotinprodukter och spel i olika befolkningsgrupper samt att främja människors välbefinnande. Verksamheten riktas till individer (t.ex. lektioner, föräldrakvällar, rusmedelsfria träffpunkter, sociala medier), till olika samfund (bl.a. skolor, arbetsgemenskaper, kommuner, studerandeorganisationer) och till samhället överlag, till exempel genom att påverka lagstiftningsprojekt. Vi stärker de faktorer i människors vardag som skyddar mot rusmedelsrelaterade risker och förebygger faktorer som kan öka problemen och skadeverkningarna. I vår verksamhet ingår i huvudsak inte vårdarbete eller korrigerande verksamhet, men vi samarbetar med flera aktörer inom korrigerande rusmedelsarbete. Ett väl fungerande korrigerande arbete är en del av ett gott förebyggande rusmedelsarbete.   

Som medborgarorganisation kan EHYT främja varje medborgares jämlika möjligheter till välbefinnande utan rusmedels- och spelrelaterade skadeverkningar. Vårt arbete omfattar alla åldersgrupper från barn och unga till människor i arbetsför ålder och pensionärer. Vår utgångspunkt är att rusmedel inte hör hemma i arbetslivet, i trafiken, under graviditeten eller i barndomen och ungdomen. Barn och unga har rätt till en trygg och rusmedelsfri uppväxtmiljö, vilken de vuxna möjliggör genom sina val.

I vår verksamhet ingår bland annat rusmedelsfria träffpunkter, rusmedelsombudsmannens verksamhet och en rådgivande telefonlinje om rusmedelsrelaterade ärenden, som kan nås dygnet runt. Vi samarbetar tätt med skolor och läroinrättningar, arbetsgemenskaper, webbgemenskaper, kommuner och andra organisationer.

Genom att utbilda, kommunicera kunskap, delta i diskussioner, ta fram material och utveckla metoder stöder EHYT en god grund för en hälsosam livsstil för individer i alla åldrar och för gemenskaper. Genom projektverksamhet testar och utvecklar vi nya verksamhetsformer, möter nya målgrupper och lyfter fram aktuella teman. Genom våra starka samarbetsnätverk och partnerskap möter vi olika människor, från ung till gammal. EHYT:s verksamhet tar avstamp i evidensbaserade metoder och aktuell kunskap om vår verksamhetsmiljö.