Verksamhet

EHYT främjar hela befolkningens välbefinnande och sunda levnadsvanor. Vi riktar vårt arbete till alla åldersgrupper från barn och unga till personer i arbetsför ålder och pensionärer. Förutom att vi förebygger skador från alkohol, nikotin och droger förebygger vi även spelrelaterade problem. EHYT har över 120 medlemsföreningar.

Tyttö ja poika antavat toisilleen yläfemman meren rannalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYT verkar i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetslivet samt pensionärer.

Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.

EHYT erbjuder metoder, information och hjälp som stöder sunda levnadsvanor hos människor i alla åldrar. I vårt arbete utgår vi från att rusmedel inte hör hemma i arbetslivet, i trafiken, under graviditeter eller i barndomen och ungdomen. Barn och unga har rätt att växa upp i en trygg och rusmedelsfri omgivning, vilken de vuxna möjliggör genom sina val.

EHYTs verksamhet inom rusmedelspolitisk påverkan tar avstamp i evidensbaserade fakta och kunskap. EHYT är en expertorganisation om erbjuder stöd och utför påverkansarbete. EHYT är också en medborgarorganisation – en arena för volontärverksamhet, kamratstöd och en plats där människor får mötas. I EHYT:s verksamhet sammanflätas det arbete som medlemsorganisationerna utför på olika håll i Finland med volontärinsatser och med arbete som utförs av EHYTs personal.

Läs mera här nedan om EHYTs verksamhet!

Träffpunkter öppna för alla

Elokolo är en rusmedelsfri träffpunkt där alla är välkomna. Elokolo är en plats där vi frågar varandra hur det står till och lyssnar till varandra både när det gäller sorger och glädjeämnen.

De bästa råden kan ibland komma från personen vid grannbordet, som har liknande erfarenheter. Personalen på Elokolo-träffpunkterna kan hjälpa och stöda till exempel med krånglig byråkrati. Träffpunkterna erbjuder även gratis tillgång till internet. Besökarna kan läsa dagens tidning, äta en skål morgongröt och dricka en kopp kaffe. Elokolo-träffpunkter och andra liknande mötesplatser finns på olika orter i Finland.

Läs mera (på finska).

Text: 40% tyckte att de med hjälp av Elokolo mått bra trots att förhållandena i överigt varit tuffa. (Enkät inom rame för MIPA-programmet, 2015)

Diskutera rusmedel på arbetsplatserna

Problematiskt bruk av alkohol och andra rusmedel kan påverka medarbetares säkerhet, arbetsförmåga och välbefinnande, vilket i sin tur minskar produktiviteten på arbetsplatsen. Vi erbjuder arbetsgemenskaper utbildning och stöder arbetsgemenskaper i att ta fram och implementera ett rusmedelsprogram.

Rusmedelsrelaterade problem på arbetsplatsen kan effektivt förebyggas med hjälp av ett rusmedelsprogram. Vi hjälper arbetsgemenskaperna att ta tills tals, identifiera och förebygga problem relaterade till rusmedelsbruk.

Läs mera om rusmedel på arbetsplatsen.

Text: pä minst 500mn euro/år. Alkoholkonsumptionen orsakar årligen kostnader pä minst 500 miljoner möjligen upp till över en miljard euro på arbetspatserna i Finland (Raporten Numerot puhuvat, 2018)

Stöd i problem relaterade till rusmedel

Vi erbjuder rusmedelsrådgivning dygnet runt varje dag året om. Professionella inom rusmedelsarbete ger råd per telefon på numret 0800 900 45. Tjänsten är avgiftsfri och anonym.

På finska ordnar vi möten där vuxna får hjälp med att ta rusmedelsbruk till tals och stöd när det gäller att hantera närståendes problematiska dryckesvanor. Ensihuoli-utbildningen riktar sig till alla närstående. Utbildningen erbjuder stöd och praktiska verktyg för att ta rusmedelsproblem till tals, vägledning för hur anhöriga kan uttrycka sin oro, samt information om hur man kan hjälpa personer med rusmedelsproblem.

Läs mera (på finska).

Text: Av personer som konsumerat alkohol pä en hög risknivå* 58% anser att de drinker alkohol pä en rimlig nivå. 40% har försökt dricka mindre under det senaste äret. *Risknivå: män 23 portioner/vecka, kivinnor 12 portioner/vecka.

Stöd för att identifiera spelproblem

Finland hör till de länder i världen där man spelar mest penningspel. Över en halv miljon finländare spelar på en nivå som kan beskrivas som riskspelande. EHYT erbjuder information och verktyg för tidig identifiering av riskfyllt spelande samt råd för hur man kan ingripa. Vi utvecklar metoder för att förebygga spelproblem. Vi utbildar professionella och frivilliga att identifiera personer med ett riskfyllt spelbeteende och att diskutera spelrelaterade problem.

Läs mera.

Penningspel i Finland: 2326000 personer som spelar måttligt. 565000 personer med riskfyllt spelbeteende. Personer med problematiskt spelbeteende 124000 av vilka 49000 eventuellt har ett spelberoende. (Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -enkäten, Institutet för hälsa och välfärd)

Samarbete mellan organisationer

Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete sammanför cirka 50 organisationer som förebygger och minskar rusmedelsproblem. Nätverkets syfte är att öka och utveckla organisationernas insatser inom förebyggande rusmedelsarbete. Samarbetet sker till exempel genom att påverka rusmedelspolitiken, samt ordna kampanjer, utbildningar och seminarier. Nätverket koordineras av EHYT.

Läs mera (på finska och på engelska).

Vit januari är en popular tradition som årligen engagerar 11-16 % av alla de som konsumerar alkohol. (Kantar TNS)

EHYT verkar i hela landet

Våra koordinerare i regionerna stöder kommuner och professionella inom olika branscher, medborgarorganisationer samt volontärer som arbetar med förebyggande rusmedelsarbete runt om i Finland. Vi påverkar samhälleligt, ger råd och utbildar. EHYT:s kontor finns i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo. Vår verksamhet omfattar hela Finland.

Läs mera (på finska).

Kom med i vår verksamhet

Volontärarbete är en viktig del av EHYT:s verksamhet. Som volontär deltar du till exempel i kampanjer och evenemang samt i träffpunkternas och medlemsföreningarnas verksamhet.

Läs mera (på finska).

360 volontärer deltar i EHYT:s verksamhet.

BuenoTalk-verksamhet för unga

Vi möter barn och ungdomar där de finns: i skolor och i sociala medier. Vi diskuterar bland annat rusmedel, relationer, självkänsla och andra frågor som berör ungas vardag. Buenotalk finns på webbplatsen buenotalk.fi, Instagram, Youtube och Tiktok, där vi har över 22 000 följare.

Läs mera (på finska).

Buenotalk-verksamheten har 101 154 (år 2021) på webbplatsen och 7 525 263 (år 2021) videovisningar.

Var och en av oss bidrar till den finländska rusmedelskulturen och spelkulturen

EHYT främjar hela befolkningens välbefinnande och sunda levnadsvanor. Vi riktar vårt arbete till alla åldersgrupper från barn och unga till personer i arbetsför ålder och pensionärer.

Förutom att vi förebygger skador från alkohol, nikotin och droger förebygger vi även spelrelaterade problem. EHYT har över 120 medlemsföreningar. En betydande del av vår verksamhet finansieras genom anslag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Läs mera.

Rusmedels- och spelfostran för skolor

Förebyggande rusmedelsarbete ingår i skolornas och läroanstalternas läroplaner. Vi erbjuder utbildning i rusmedels- och spelfostran för alla stadier från lågstadieskolor till högskolor.

Våra lektioner uppmuntrar till diskussion om rusmedel och digitalt spelande. Vi diskuterar olika teman som barn och unga funderar på, bland dem frågor gällande alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande. Dessutom utbildar vi lärare och grupphandledare att skapa och upprätta en god gruppanda och välfungerande ungdomsgrupper. EHYT erbjuder utbildningar på svenska, finska och engelska.

Läs mera.

Endast 2,3 % av barn och unga i åldern 10-19 år spelar inga digitala spel, medan 70 % av åldersgruppen spelar digitala spel varje vecka och 36 % spelar dagligen. (Spelarbarometern 2018)