Påverkansarbete

Förutom insatser som riktar sig till individer och gemenskaper ingår äver samhällelig påverkan i EHYTs verksamhet. Genom påverkansarbete vill EHYT främja och utveckla ett resursstarkt förebyggande rusmedelsarbete, samt medverka för att hälsa och välmående beaktas i all beslutsfattning.

En man skidar.

I ett välfungerande förebyggande rusmedelsarbete är det viktigt att anpassa insatserna till det omgivande samhället. Påverkansarbete i EHYT innebär engagemang i rusmedelspolitiken, i den samhälleliga diskussionen samt omfattande samarbete med olika samarbetspartner. Inom ramen för påverkansarbete framställer EHYT också information om rusmedels- och spelfrågor till medborgare och beslutsfattare.

Inom ramen för påverkansarbete skriver EHYT utlåtanden och ställningstaganden samt riktlinjer och rekommendationer. I EHYTs påverkansarbete ingår också informationskampanjer samt deltagande i olika nätverk, möten och konsultationer med beslutsfattare och myndigheter.

Samarbete med olika aktörer ligger i kärnan för vårt påverkansarbete. Vi koordinerar det riksomfattande organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete och samarbetar regionalt med kommuner och lokala organisationer. I tillägg till den nationella verksamheten har EHYT även goda samarbetsrelationer till de nordiska och baltiska länderna, Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen WHO.

Förebyggande rusmedelsarbete spelar en central roll i att uppnå ett hållbart välbefinnande. Det förebyggande rusmedelsarbetet omfattar inte enbart social- och hälsovårdsområdet. De negativa konsekvenserna av alkohol, droger, nikotin och spelande påverkar även nationalekonomin och arbetslivet. Ett sektorsöverskridande samarbete mellan hälso-, inkomst- och socialpolitiken minskar de sociala ojämlikheterna, stöder medborgarnas välbefinnande och bidrar till en nationalekonomisk tillväxt.