Vad gör jag om mitt barn använder cannabis?

Cannabisbruk har blivit vanligare i Finland och allt fler unga känner någon i sin kompiskrets som har provat cannabis. Läs våra tips om hur man kan prata om cannabis med ungdomar.

Unge och cannabis.

En del av ungdomarna är allt mer intresserade av cannabis och det märks på hur de pratar om det. Ungas eventuella cannabisbruk kan skapa förvirring och oro hos föräldrarna. Hur vet man att ens barn använder cannabis? Vad ska man göra i en sådan situation?

Läs mer om cannabisbrukets utbredning i statistikrapporten Narkotikabruket och attityderna till narkotika bland finländarna 2022 på finska.

Hur prata med ungdomar om cannabis?

Det är viktigt att man som vuxen pratar med ungdomar om cannabis på ett sakligt, lugnt och faktabaserat sätt. Inför samtalen är det bra att förbereda sig genom att utöka sina egna kunskaper om cannabis.

Man behöver emellertid inte veta allt för att kunna prata om ämnet. Det är precis lika viktigt att lyssna på ungdomarnas åsikter och diskutera utgående från dem. Detta innebär att man också ska vara kapabel att ta emot de positiva föreställningar som den unga kan ha om cannabis. Det finns många olika faktorer som ligger bakom intresset för cannabis samt för att prova och använda cannabis. Även om man inte är av samma åsikt är det viktigt att försöka förstå dem för att man ska kunna prata om dem på ett välgenomtänkt sätt.

Det kan kännas som om ungdomarna har mycket mer kunskap om cannabis än vad man själv har. Då är det bra att komma ihåg att syftet med diskussionen inte är att tävla om vem som vet mest. Det är också bra att vara medveten om att ungdomarnas kunskap inte alltid stämmer. Därför är det också bra att prata om källkritik, och tillsammans kan man fundera över hur man fastställer informationens eller informationskällans trovärdighet. Om det finns något man inte vet, kan man alltid ta reda på det tillsammans med ungdomarna. Det är speciellt viktigt att man inte överdriver eller skrämmer ungdomarna, eftersom detta kan kullkasta trovärdigheten hos förälderns perspektiv i ungdomarnas ögon.

I skolorna behandlas cannabis ur olika synvinklar inom olika ämnen. På hälsokunskapslektionerna kan den unga få information om cannabis inverkan på kroppen och hälsan, medan cannabisanvändningens inverkan på samhället och cannabis ställning i lagstiftningen kan behandlas under lektionerna i samhällslära.

10 tips för att prata om rusmedel med ditt barn

 1. Fråga hur hen har det.
  Avbryt vad du höll på med om ditt barn vill prata med dig.
 2. Visa intresse, ställ frågor och koncentrera dig på att lyssna på ditt barn.
  Ge ditt barn full uppmärksamhet. Ett åldersanpassat samtal bryter tabun, rättar till missförstånd och ger insikter i ett ansvarsfullt vuxenliv.
 3. Under samtalet är det bra att framföra olika perspektiv och åsikter.
  Vad tänker jag om cannabis? Vilka risker ser jag som förälder? Vad skulle hända i vår familj om vårt barn blev fast av att använda droger?
 4. Skräm inte den unga.
  Håll dig till fakta och dina egna åsikter under samtalet. Undvik att påstå att du vet mer än du gör. Om ni både inte vet säkert, sök upp fakta från en pålitlig källa.
 5. Intresse för ett rusmedel betyder inte alltid att ungdomar använder eller skulle vilja använda rusmedel.
  Intresset kan också vara en vilja att förstå fenomenet.
 6. Försök lära känna ditt barns vänner och deras föräldrar.
  Vem träffar ditt barn och var rör hen sig? Lär även känna vännernas föräldrar om det är möjligt. Kom tillsammans överens om övernattning hos vänner. Skriv upp vännernas telefonnummer.
 7. Rusmedelsfostran är inte en separat del av uppfostran.
  Rusmedelsfostran är en del av det vardagliga livet och sker i vardagliga situationer där rusmedel förekommer.
 8. Acceptera ditt barn såsom hen är.
  Att bli utstött eller rädslan för att bli det orsakar psykisk belastning och gör ungdomar mottagliga för problem med missbruk och psykisk ohälsa.
 9. Var intresserad av ditt barns liv. Påminn ditt barn om att föräldrarnas stöd och kärlek består även om hen skulle göra misstag.
 10. Berätta att hen alltid får och ska komma hem. Berätta att hen alltid kan ringa dig oberoende av situation! Unga kan vara rädda för att deras föräldrar får reda på att de använt rusmedel. Hemlighållandet och undvikande av att bli fast kan leda till farliga situationer om den unga inte kan eller vågar be om hjälp även när rusmedlet orsakar problem.

Källa YAD rf:s Puhu mun kanssa kannabiksesta

Att identifiera cannabisbruk

För föräldrar kan det vara svårt eller till och med omöjligt att identifiera ungas experimenterande med cannabis. Unga provar rusmedel i hemlighet, eftersom det är fråga om förbjudna ämnen.

Därför är det bra att ha kännedom hur sitt barn tillbringar sin fritid: med vem och var tillbringar hen sin tid? Det lönar sig också att på förhand ta upp ämnet med barnet och till exempel fråga hur man behandlat frågor kring cannabis i skolan.

Cannabisbruk har vissa kännetecken som föräldrarna ska diskutera med sitt barn genast när de påträffas för att reda ut vad det är fråga om. Dessa kännetecken är bland annat att känna lukten av cannabis på barnets kläder och att hitta själva ämnet, verktygen eller en grinder som används för att mala cannabis bland barnets saker. Det centrala är emellertid att man litar på sin egen känsla och oro över att något har ändrats hos den unga. Det lönar sig alltid att ta oron till tals med sitt barn.

Lär kan du läsa mer fakta om cannabis.

Bekanta dig också med materialet Rusmedel och ungdomar.

Hur man ska gå till väga om cannabisbruket kommit fram

Utifall att det framkommer att ens eget barn använder cannabis, är det bra att fundera ut en gemensam linje inom familjen om hur man ska förhålla sig till cannabis. Det är bra att fundera över sina egna inställningar och redan på förhand ta reda på information om cannabis.

När barnet i själva verket blir fast för att ha använt cannabis, kom ihåg att inte anklaga och skuldbelägga; varken ditt barn eller dig själv. Däremot är det bra att lyssna på den unga. Fråga om orsakerna och motiven till användningen. Hur frekvent är bruket? Hur kan ni tillsammans hjälpas åt för att minska bruket och se till att det inte blir en vana? Du kan framhålla din egen oro för användningen, det skadar ingen. Alla ungdomar vill höra att deras föräldrar bryr sig, oberoende hur gamla barnen är.

Om den unga är akut berusad, säkerställ hens säkerhet och skjut upp diskussionen till följande morgon. Orka ändå återkomma ständigt till ämnet, även om den unga just då inte vill prata och förnekar allt.

Kom ihåg att föra fram att du accepterar den unga som person, även om du inte accepterar alla hens handlingar! Bli inte ensam med din oro, våga be om hjälp.

Var får man hjälp?

Det lönar sig att ta reda på ortens stödtjänster i förväg och att ha en låg tröskel för att söka hjälp. Man kan börja med att kontakta studerandehälsovårdaren, kuratorn, psykologen eller till exempel en lärare vid den ungas utbildningsanstalt.

Andra parter som kan erbjuda hjälp och stöd:

 • hälsocentral
 • socialkontor
 • ungdomsstation
 • ungdomsarbetare
 • EHYTs kostnadsfria 24/7 rådtelefonen 0800 90045 (på finska)

Kom ihåg att ta hand om dig själv och prata om det som har hänt med åtminstone dina närstående.