Strategi & värderingar

Som medborgar- och expertorganisation förebygger och minskar vi missbruks- och spelrelaterade problem. VI stöder kollektivt och individuellt välmående samt en socialt hållbar utveckling. Vi är en aktiv samhällspåverkare.

Familjen.

I strategin 2020 fastställs tre huvudlinjer i vår verksamhet:

  1. Vi stöder de resurser och val som främjar kollektivt och individuellt välmående. Vi beaktar olika livssituationer och utgångslägen. Vi förebygger individers missbruks- och spelrelaterade problem samt stöder individers funktionsförmåga och välmående. Vårt arbete inriktas på alla livsskeden och omfattar barn, ungdomar, unga vuxna, studerande, personer i arbetsför ålder och pensionärer.
  2. Vi påverkar människornas dagliga livsmiljöer och samhällsstrukturerna så att missbruks- och spelrelaterade problem uppstår i så liten omfattning som möjligt.  Vi är verksamma på lokal nivå, i kommuner, i regioner och i hela landet och minskar de negativa konsekvenserna till följd av missbruk och spelande. Vi tar fram och delar verksamhetsmodeller, information och arbetssätt. Vi påverkar bland annat lagstiftningen, handlingsprogram och samhällets strukturer.  Vi deltar i arbetsgrupper och nätverk och sätter upp mål, innehåll och perspektiv för att förebygga missbruks- och spelrelaterade problem.
  3. Förebyggandet av missbruks- och spelrelaterade problem bygger på starka strukturer, kompetent personal och dokumenterat effektiva arbetssätt. Vi påverkar det förebyggande missbruksarbetet på kommunal, regional och riksomfattande nivå. Vi följer och främjar verkställandet av ett handlingsprogram och en lag om förebyggande missbruksarbete. Vi stöder kunnande inom förebyggande missbruksarbete i olika yrkeskårer genom att utbilda olika yrkesgrupper samt genom att träffa barn, unga och studerande samt parter som jobbar med dem på olika utbildningsstadier. Vi främjar dokumenterat effektiva metoder i det förebyggande missbruksarbetet.

Våra värden

Gemensamt ansvar. Vi främjar ansvar och omtanke i vår verksamhet. Vår verksamhet grundas på växelverkan och vi bygger samarbete med olika aktörer. Vårt mål är ett samhälle med gemenskaper där ömsesidig omtanke och omsorg råder.

Likvärdighet. Vår verksamhet är likvärdig och jämlik mellan regioner, språk, socialt, kulturellt och mellan kön och generationer. Vi främjar och stöder allmänheten att vara delaktig i all verksamhet.

Expertis. Vi värdesätter mångsidigt professionellt kunnande, tillförlitlig forskningsbaserad information och erfarenhetsbaserad medborgarerfarenhet. Vi främjar användning av metoder som har effekt och utvecklar ständigt vårt eget kunnande.

Läs mera om vår strategi (pdf, 2 Mb) på finska.