Andra stadiet

Det lönar sig att diskutera rusmedel även med unga som närmar sig vuxenlivet i gymnasiet och i yrkesskolor. För läroanstalter på andra stadiet erbjuder vi lektioner som behandlar rusmedel, samt information och stöd för att främja välmående och skyddande faktorer mot rusmedelsanvändning.

Flickor.

Unga på tröskeln till vuxenlivet behöver få kunskap om sätt hur man kan stöda eget välbefinnande samt ges en möjlighet att diskutera rusmedel och rusmedelsattityder. EHYT erbjuder gymnasier och yrkesläroanstalter lektioner som ger den unga verktyg att reflektera kring egna förhållningssätt, samt stöd i att fatta självständiga beslut angående rusmedel och andra frågor som berör det egna välmåendet.

Vi utbildar också personal på andra stadiet och ger tips om hur man i läroanstalter kan främja välmående och stärka skyddande faktorer, som till exempel gemenskapskänslan och delaktigheten bland de studerande.

Bekanta dig med utbudet för andra stadiet!

Rusfenomenet-lektioner

På Rusfenomenet-lektionerna bekantar sig studerande med den finska rusmedelskulturen och dess historiska utveckling. Under lektionerna diskuterar vi också varför människor använder rusmedel och vilka följder rusmedelsanvändning kan ha.

Gruppfenomenet-utbildningen för personal

Genom att satsa på trivsel i skolan kan man förebygga senare riskbeteenden. På Gruppfenomenet-utbildningen granskar vi betydelsen av en trygg och välfungerande grupp för studeranden på andra stadiet. Utbildningen och den tillhörande handboken ger färdigheter i att skapa och upprätthålla en bra gruppanda.

Förebyggande rusmedelsarbete på andra stadiet-utbildning för professionella

Utbildningen ger färdigheter för förebyggande rusmedelsarbete i läroanstalter, hur ingripa i rusmedelsanvändning och redskap i att ta upp oro kring användningen till tals.

Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev för professionella som jobbar med unga

Rusmedels- och spelfostran med EHYT -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året. Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, artiklar och evenemang. Dessutom tipsar vi om material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ här