Tietosuojaseloste

Alta löydät EHYTin tietosuojaselosteen. Lisäksi voit tutustua Ottomitta-sovelluksen, Taitolaji-chatin ja Whistleblowing-ilmoituskanavan tietosuojaselosteisiin.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Tietosuojaselosteet on laadittu 18.5.2018

Lataa tietosuojaseloste (pdf) ja tietosuojaseloste rekrytointia varten (pdf).

Lataa tietosuojaseloste sidosryhmäkyselyä varten (pdf).

1. Rekisterinpitäjä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (jäljempänä EHYT)
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki
Kari Vuorinen, kari.vuorinen (a) ehyt.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kari Vuorinen
Elimäenkatu 17, 00510 Helsinki
Sähköposti: kari.vuorinen (a) ehyt.fi

3. Rekisterin nimi

Toiminnanseuranta ja yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

EHYT kerää seurantatietoja koko toiminnastaan ja sillä on velvollisuus raportoida avustuksen myöntäjille lainsäädännön mukaisesti. Esim. Valtionavustuslaki.

5. Rekisterin sisältö

Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujilta kysytään seurantatietoja, jotka tallennetaan kunkin toiminnan osalta seurantatietojärjestelmään. Seurantajärjestelmään ei tallenneta ihmisten tunnistetietoja, vaan sinne tallennetaan tieto iästä, sukupuolesta ja tilaisuudesta, johon henkilö on osallistunut. Seurantatiedon tallentamisen jälkeen tieto henkilön nimestä ja yhteystiedosta poistetetaan.

EHYT voi olla ao. henkilöön jälkeenpäin yhteydessä, jos tietojen luovuttaja on seurantatietojen keräämisen yhteydessä antanut siihen suostumuksensa. Tällöin EHYT säilyttää heidän yhteystietonsa: Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja viite, mistä organisaatiosta ao. hlö on sekä missä tilaisuudessa tieto on saatu.

Näitä yhteystietoja säilytetään niin kauan, kun ne ovat voimassa tai ne pyydetään poistamaan kirjallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät koulutusten tai muun toiminnan tilaamisen yhteydessä. Tiedot kertyvät tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä asiakaspalautekyselyjen kautta.

EHYT käyttää seurantatietoja raportoidessaan toiminnastaan eri avustusten myöntäjille mm. Valtionavustuslain velvoittamana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EHYT ei luovuta henkilötietoja  toiminnon ulkopuolisille jäsenille, vaan niiden perusteella tehdyt seurantatiedot ilman henkilötietoja luovutetaan vuosi- tai muiden selvitysten mukaisesti koosteina eri viranomaisille ja avustusten myöntäjille lain velvoittamana.

EHYT ei luovuta osoite- tai yhteystietoja.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

EHYT ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietoihin on käyttöoikeus rajatulla käyttäjäryhmällä ja tietoihin pääsy on suojattu salasanoin. EHYT on suojannut tietoteknisesti, ettei sen toiminta-alueelle pääse ulkopuolisia tahoja.

10. Tarkastusoikeus

Seurantatiedoissa ei ole henkilötietoja. Eri toimintojen myötä kertyneet yhteystiedot voi pyytää tarkastettavaksi osoittamalla pyyntö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle kirjallisesti. Tietoja voi pyytää ilman kustannuksia yhden kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilölllä on oikeus vaatia tiedon korjaus tekemällä kirjallinen vaatimus Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EHYT ei luovuta yhteystietoja ulkopuolisille tahoille ja hyödyntää niitä vain omassa toiminnassaan.