Ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä -juliste

Ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisöissä -infograafijuliste on tarkoitettu käytettäväksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Julisteen tarkoitus on havainnollistaa infograafilla, mitä on ehkäisevä päihdetyö korkeakouluissa.

Julisteessa kuvataan, mitä ehkäisevä päihdetyö on käytännössä korkeakouluyhteisössä ja mihin toimenpiteisiin rakenne-, yhteisö- ja yksilötasolla tulisi kiinnittää huomiota, jotta haittojen ehkäisy olisi vaikuttavampaa.

Juliste on ilmaiseksi tulostettavissa. Suositeltu koko on A3.

Lataa materiaalit
KUPLA_EPT_korkeakouluyhteisossa_A0-juliste_print ( 1,40 Mt, pdf ) Lataa
Lataa juliste ilmaiseksi oheisesta linkistä.

Kuvaus

Korkeakoulussa ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa hyvinvointi- ja ohjaustyötä. Kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on oma roolinsa ehkäisevässä päihdetyössä: oletpa opintoneuvoja tai -suunnittelija, lehtori, tutkija, tuutori tai opiskelija, voit ehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja yhteisössänne.

Juliste kuvaa mitä ehkäisevä päihdetyö on korkeakouluyhteisössä ja mihin toimenpiteisiin tulisi kiinnittää huomiota, jotta haittojen ehkäisy olisi vaikuttavampaa.

Materiaali on tuotettu KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeessa (2018–2020). Lisää materiaaleja täällä.

EHYT ry:n ja Nyyti Ry:n KUPLA-hankkeen tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

KUPLA kannustaa keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.

Tekstivastine: Ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä

Ehkäisevä päihdetyö tarkoittaa päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Korkeakoulussa ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa hyvinvointi- ja ohjaustyötä. Kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on oma roolinsa ehkäisevässä päihdetyössä: oletpa opintoneuvoja tai -suunnittelija, lehtori, tutkija, tuutori tai opiskelija, voit ehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja yhteisössänne.

Päihdetyö jaetaan ehkäisevään päihdetyöhön ja korjaavaan päihdetyöhön. Korjaavaan päihdetyöhön kuuluvat riskiehkäisy ja päihdehoito. Ehkäisevään päihdetyöhön yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. Ehkäisevä työ korkeakouluissa on toimivien rakenteiden lisäksi hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja jotka toteutuvat korkeakoulun arjessa.

Huomio on kiinnitettävä korkeakoulun toimenpiteisiin rakenne-, yhteisö- ja yksilötasolla. Yhteisö- ja yksilötason toimenpiteet voidaan ryhmitellä kuuluviksi yleiseen ehkäisyyn ja riskiehkäisyyn.¹ Yleisellä ehkäisyllä tarkoitamme korkeakoulun opiskelijahyvinvointi- ja ohjaustyötä, joka kohdistuu kaikkiin opiskelijoihin. Yksilötasolla se tarkoittaa kuulumisten kysymistä arjessa ja huolen puheeksiottoa opiskelijan ohjaustilanteissa. Yhteisötasolla yleistä ehkäisyä toteutetaan mm. laadukkaalla opintojen alkuvaiheen ohjauksella, vertaistuutoroinnin laadusta huolehtimisella, sekä saavutettavuutta ja yhteisöön kiinnittävää toimintakulttuuria edistämällä.

Riskiehkäisyllä viittaamme tilanteeseen, jossa tietystä opiskelijasta tai opiskelijaryhmästä nousee selkeä huoli, tai jossa havaitaan selkeä tuen tarve. Yksilötasolla se tarkoittaa että ohjausta annetaan enemmän sitä tarvitseville opiskelijoille, otetaan puheeksi huolta herättävät asiat (esim. mielenterveys, päihteet) ja ohjataan opiskelija avun piiriin. Yhteisötasolla on tärkeää toimia jos opiskeluhyvinvointikyselyn tulokset herättävät huolta tai korkeakoulussa on ilmennyt uhkatilanne.

Rakennetasolla lähtökohtana ehkäisevän työn vaikuttavuudelle on, että toiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja että sitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Korkeakoulussa tulisi olla kirjallinen suunnitelma ja toimenpideohjelma opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi (Opiskelijoiden päihdeohjelma). Kaikkien yhteisön jäsenten tulisi olla tietoinen ohjelman olemassaolosta.

1) ks. Soikkeli, M & Warsell, L (toim.) (2013) Laatutähteä kiertämässä ‒ Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja. THL. Verkkojulkaisu: www.julkari.fi/handle/10024/104420

Opiskelijoiden päihdeohjelma

 • Toimenpideohjelma opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmiin puuttumisen tueksi.
 • Taustalla yliopisto- ja ammattikorkeakoululait; antaa korkeakoululle mahdollisuuden toimia erilaisissa huoli- ja ongelmatilanteissa.
 • Avainasemassa ehkäisevän työn suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Päihdeohjelmassa hyvä määritellä:
  • päihteet ja niihin suhtautuminen opinnoissa
  • päihdehaittoja ehkäisevät toimenpiteet ja vastuu niiden toteuttamisesta
  • huumausainetestaus, opinto-oikeus ja alalle soveltuvuus
  • hoitoon hakeutuminen ja opiskelu hoidon jälkeen
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n muokattava malli ”Opiskelijoiden päihdeohjelma” (2019), https://www.unifi.fi/toiminta/julkaisut/

Tavoitteet opiskelijoiden päihdeohjelmalle

 • Mitä päihdeohjelmalla tavoitellaan: Onko päihdeohjelma vain toimintaohje ongelmatilanteisiin vai onko myös ehkäisevän työn toimenpiteitä suunniteltu ja vastuutettu? Seurataanko ja arvioidaanko päihdeohjelman toteutumista?
 • Päihdeohjelman jalkauttamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota: Onko ohjelma kaikkien löydettävissä? Tiedotetaanko siitä riittävästi ja säännöllisesti? Ymmärtävätkö kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet oman vastuunsa päihdeohjelman toteuttamisessa?

Opiskelijoiden päihdeohjelma on sitä parempi, mitä useampi seuraavista tasoista 1.-4.- toteutuu². Tasolla 1. on päihdeohjelman juridinen peruste, eli minimissään toimenpiteet opiskelijoiden huumausainetestauksen varalle. Tasolla 2. Ohjelmasta löytyy toimintaohjeet ongelma- ja huolitilanteiden varalle. Edellä mainitut tasot 1.-2. sisältyvät pääsääntöisesti kaikkien korkeakoulujen opiskelijoiden päihdeohjelmaan.

Tasolla 3. ohjelmassa toteutuvat ehkäisevän työn konkretisointi ja vastuuttaminen. Tasolla 4. ohjelma toimii myös toimintaan sitouttamisen välineenä ja sekä ohjelmaa että ehkäisevää toimintaa seurataan ja arvioidaan. Ohjelman täyttäessä kaikki neljä tasoa myös opiskelijoiden hyvinvointi, opiskelukyky, yhteisöllisyys ja suoritetut tutkinnot lisääntyvät.

2) Mukailtu EHYT ry:n HUUGO-ohjelmasta, ks. myös Työturvallisuuskeskus (2018) Päihdeohjelma lisää työhyvinvointia, https://ttk.fi/files/6491/infograafi_A4_pa_ihdeohjelma_3.9.18.pdf

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nyyti ry:n KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (2018–2020) tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia ehkäistä päihdehaittoja sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. Korkeakoulun henkilöstölle hanke tarjoaa koulutusta ja työkaluja liittyen opiskelijoiden päihteiden käyttöön ja mielen hyvinvointiin sekä puheeksi ottoon. Asiantuntijoiltamme voit kysyä apua myös opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämiseen ja jalkauttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.