Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea (STEAn jäsenjärjestöavustus). EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä omaehtoista vastuunottoa päihdepolitiikasta ja päihdeongelmien ehkäisemisestä.

Yhdistystoimintaa pelastusliivit yllä
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Hakumenettely, maksaminen ja raportointi

Toimintatukea haetaan hakuaikana joulu-tammikuussa verkkolomakkeella (vuodesta 2016 alkaen käytössä on ainoastaan sähköinen haku). EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille heti päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakkoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen saajat raportoivat toimintatuen käytön EHYTille vuosittain 31.12. mennessä sähköisellä lomakkeella. Raportin tulee sisältää sekä toiminnan että talouden kuvaukset. Käyttämättä jäänyt tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille. Edellisenä vuonna saatu tuki on oltava raportoituna ennen uuden myöntämistä. Tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain 30.4. mennessä.

Toimintatuen myöntämiskriteerit vuodelle 2020

 • Toimintatukea haetaan pääsääntöisesti hakijayhdistyksen koko vuoden toimintaan. Hakija voi kuitenkin päättää hakea tukea myös esim. vain yhteen tapahtumaan.
 • Tukea voi hakea EHYT ry:n jäsenyhdistys. Tukea myönnetään pääsääntöisesti paikallisille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukea ei voida myöntää yhdistykselle, joka saa jo jotain STEAn avustusta, mukaan lukien jäsenjärjestöavustukset muiden keskusjärjestöjen kautta.
 • Tuetun toiminnan on oltava yleishyödyllistä ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa, päihdehaittojen ehkäisytyötä ja/tai terveyttä edistävää toimintaa.
 • Toiminta tukee EHYTin vuosien 2014-2020 strategiassa määriteltyä visiota ja on strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
 • Samaan toimintaan ei saada merkittäviä summia muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia eikä tukea käytetä aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.
 • Jos hakija on saanut tukea aikaisemmin, on aiemmin saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien kriteerien lisäksi STEA:n ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).
 • Tukea voidaan myöntää 0-4000 euroa/yhdistys.

Hakemuksia arvioidaan myös näillä perusteilla:

 • Vahvistaako toiminta ehkäisevää päihdetyötä paikallisella tasolla?
 • Toimitaanko yhteistyössä useamman eri jäsen- tai muun terveyttä edistävän järjestön kesken?
 • Osallistutaanko toiminnassa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
 • Toteutetaanko toimintaa yhteistyössä niin, että siinä hyödynnetään EHYT ry:n asiantuntemusta tai työmenetelmiä?
 • Tukeeko toiminta vapaaehtoistoiminnan kehittämistä?
 • Kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja millaisia sen vaikutukset ovat?
 • Tukeeko toiminta valtakunnallisia kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko)?

Myönnetyt tuet

Lisätietoja:

Nikki Pesonen.

Pesonen Nikki

Järjestösuunnittelija 050 509 8759
Katso henkilön esittely