Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea (STEAn jäsenjärjestöavustus). EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä omaehtoista vastuunottoa päihdepolitiikasta ja päihdeongelmien ehkäisemisestä.

Yhdistystoimintaa pelastusliivit yllä
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Vuoden 2020 toimintatuen raportointi

Tukea saaneet yhdistykset raportoivat tuen käytön 31.12.2020 mennessä.

Toimintatuen raportointilomakkeeseen tästä.

Raportointivaiheessa liitteeksi tarvitaan kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote. Mikäli tätä ei ole mahdollista toimittaa vuoden loppuun mennessä, voi sen korvata esim. kuittikopioilla, joista näkyy mihin avustus on käytetty. Kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote on kuitenkin toimitettava sen valmistuttua.

Lisäksi yhdistyksen tulee toimittaa vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös EHYT ry:lle niiden hyväksymisen jälkeen, viimeistään 30.4.2021. Samalla on toimitettava kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote, mikäli sitä ei ole aiemmin toimitettu.

Mikäli raportista käy ilmi että tukea on jäänyt käyttämättä, EHYT toimittaa takaisinmaksuohjeet. Käyttämättä jäänyt tuki palautetaan vuodenvaihteessa EHYTille ja on uudelleen haettavissa seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2021 toimintatuen haku

EHYT ry:n toimintatuki vuodelle 2021 on haettavissa 16.12.2020-31.1.2021 välisenä aikana. Perehdyttehän allaoleviin ohjeisiin ja myöntämisperiaatteisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Vuoden 2021 toimintatuen hakulomakkeeseen tästä.

Toimintatukea haetaan hakuaikana joulu-tammikuussa verkkolomakkeella (käytössä ainoastaan sähköinen haku). EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella helmikuun kokouksessaan. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakkoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen saajat raportoivat toimintatuen käytön EHYTille vuosittain 31.12. mennessä sähköisellä lomakkeella. Raportoinnissa kysytään mm. millaista toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien, kampanjatapahtumien sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksien määrät, kunnat, joiden alueella toimintaa järjestettiin, kohdattujen määrät, sanallinen ja numeerinen arvio toiminnan onnistumisesta sekä toiminnan toteutuneet kustannukset ja niiden todentaminen kirjanpidon otteella.

Käyttämättä jäänyt tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille. Edellisenä vuonna saatu tuki on oltava raportoituna ennen uuden myöntämistä. Tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain 30.4. mennessä.

Toimintatuen myöntämisperiaatteet vuodelle 2021

 • Tuetun toiminnan on oltava yleishyödyllistä ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa, päihdehaittojen ehkäisytyötä ja/tai terveyttä edistävää toimintaa.
 • Toiminnan tulee tukea EHYTin 2020 strategiassa määriteltyä visiota ja olla strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
 • Tyypillisesti avustuksella tuetaan ehkäisevän päihdetyön tapahtumia ja kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko), koulutustoimintaa, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä tai jäsenhankintaa.

 • Tukea voi hakea rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka on ollut EHYT ry:n jäsenenä vähintään vuoden ajan.
 • Tukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukea ei voida myöntää yhdistykselle, joka saa jo jotain STEAn avustusta, mukaan lukien jäsenjärjestöavustukset muiden keskusjärjestöjen kautta.
 • Tukea ei myönnetä toimintaan, johon saadaan merkittävissä määrin muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia. Tukea ei myöskään voi käyttää aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.
 • Jos hakija on saanut tukea aikaisemmin, on aiemmin saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Ensimmäistä kertaa tukea hakevan yhdistyksen tulee toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

 • Avustuksen käytössä on noudatettava kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta, eli esimerkiksi suljetulle ryhmälle tarjottua virkistystä ilman koulutuksellista sisältöä ei tueta.
 • Avustuksella katettavien kustannusten tulee syntyä toiminnasta, eikä sillä voi hankkia yhdistykselle omaisuutta tai kattaa omaisuuden ylläpitokustannuksia.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).

 • Tukea voidaan myöntää 0-4000 euroa/yhdistys.
 • Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien kriteerien lisäksi STEA:n ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Hakemuksia arvioidaan myös näillä perusteilla:

 • Vahvistaako toiminta ehkäisevää päihdetyötä paikallisella tasolla?
 • Toimitaanko yhteistyössä useamman EHYT ry:n jäsenyhdistyksen tai muun terveyttä edistävän järjestön kesken?
 • Osallistutaanko toiminnassa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
 • Toteutetaanko toimintaa yhteistyössä niin, että siinä hyödynnetään EHYT ry:n asiantuntemusta tai työmenetelmiä?
 • Tukeeko toiminta valtakunnallisia kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko)?
 • Tukeeko toiminta vapaaehtoistoiminnan kehittämistä?
 • Kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja millaisia sen vaikutukset ovat?

Vuoden 2021 toimintatuen hakulomake (surveypal).

Myönnetyt tuet

Lisätietoja:

Nikki Pesonen.

Pesonen Nikki

Järjestösuunnittelija 050 509 8759
Katso henkilön esittely