Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön kansalaistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea (STEAn jäsenjärjestöavustus). EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä aktiivista osallistumista päihdehaittojen ehkäisemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhdistystoimintaa pelastusliivit yllä
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Vuoden 2021 tuen lisähaku

EHYTin jäsenyhdistyksilleen tarjoaman toimintatuen syksyn 2021 lisähaun hakuaika on 15.9.-15.10.2021. Tukea myönnetään lähinnä jäsenyhdistysten loppuvuoden tapahtumien järjestämiseen. Tuen myöntämisperiaatteet ovat samat kuin kevään 2021 haussa ja ne on lueteltu alla. Kevään 2021 ja syksyn lisähaun tukisumma yhdelle yhdistykselle voi olla yhteensä maksimissaan 4000 euroa. Myös hakukelpoiset yhdistykset, jotka eivät ole saaneet tukea kevään haussa voivat hakea tukea lisähaussa. Kevään haussa tukea saaneet yhdistykset tukisummineen löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Syksyn 2021 lisähaun hakulomake

Vuoden 2020 raportin liitteet

Vuonna 2020 tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös EHYT ry:lle niiden hyväksymisen jälkeen, viimeistään 30.4.2021. Samalla on toimitettava kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote, mikäli sitä ei ole aiemmin toimitettu.

Toimintatuen haku

Toimintatukea haetaan hakuaikana joulu-tammikuussa verkkolomakkeella (käytössä ainoastaan sähköinen haku). EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella helmikuun kokouksessaan. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakkoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen saajat raportoivat toimintatuen käytön EHYTille vuosittain 31.12. mennessä sähköisellä lomakkeella. Raportoinnissa kysytään mm. millaista toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien, kampanjatapahtumien sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksien määrät, kunnat, joiden alueella toimintaa järjestettiin, kohdattujen määrät, sanallinen ja numeerinen arvio toiminnan onnistumisesta sekä toiminnan toteutuneet kustannukset ja niiden todentaminen kirjanpidon otteella.

Käyttämättä jäänyt tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille. Edellisenä vuonna saatu tuki on oltava raportoituna ennen uuden myöntämistä. Tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain 30.4. mennessä.

Toimintatuen myöntämisperiaatteet vuodelle 2021

 • Tuetun toiminnan on oltava yleishyödyllistä ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa, päihdehaittojen ehkäisytyötä ja/tai terveyttä edistävää toimintaa.
 • Toiminnan tulee tukea EHYTin 2020 strategiassa määriteltyä visiota ja olla strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
 • Tyypillisesti avustuksella tuetaan ehkäisevän päihdetyön tapahtumia ja kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko), koulutustoimintaa, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä tai jäsenhankintaa.

 • Tukea voi hakea rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka on ollut EHYT ry:n jäsenenä vähintään vuoden ajan.
 • Tukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukea ei voida myöntää yhdistykselle, joka saa jo jotain STEAn avustusta, mukaan lukien jäsenjärjestöavustukset muiden keskusjärjestöjen kautta.
 • Tukea ei myönnetä toimintaan, johon saadaan merkittävissä määrin muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia. Tukea ei myöskään voi käyttää aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.
 • Jos hakija on saanut tukea aikaisemmin, on aiemmin saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Ensimmäistä kertaa tukea hakevan yhdistyksen tulee toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

 • Avustuksen käytössä on noudatettava kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta, eli esimerkiksi suljetulle ryhmälle tarjottua virkistystä ilman koulutuksellista sisältöä ei tueta.
 • Avustuksella katettavien kustannusten tulee syntyä toiminnasta, eikä sillä voi hankkia yhdistykselle omaisuutta tai kattaa omaisuuden ylläpitokustannuksia.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).

 • Tukea voidaan myöntää 0-4000 euroa/yhdistys/vuosi.
 • Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien kriteerien lisäksi STEA:n ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Hakemuksia arvioidaan myös näillä perusteilla:

 • Vahvistaako toiminta ehkäisevää päihdetyötä paikallisella tasolla?
 • Toimitaanko yhteistyössä useamman EHYT ry:n jäsenyhdistyksen tai muun terveyttä edistävän järjestön kesken?
 • Osallistutaanko toiminnassa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
 • Toteutetaanko toimintaa yhteistyössä niin, että siinä hyödynnetään EHYT ry:n asiantuntemusta tai työmenetelmiä?
 • Tukeeko toiminta valtakunnallisia kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko)?
 • Tukeeko toiminta vapaaehtoistoiminnan kehittämistä?
 • Kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja millaisia sen vaikutukset ovat?

Myönnetyt tuet

Lisätietoja:

Nikki Pesonen.

Pesonen Nikki

Järjestösuunnittelija 050 509 8759
Katso henkilön esittely