Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön kansalaistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea (STEAn jäsenjärjestöavustus). EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä aktiivista osallistumista päihdehaittojen ehkäisemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhdistystoimintaa pelastusliivit yllä
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Toimintatuen haku vuodelle 2024

Toimintatuen hakuaika vuodelle 2024 on päättynyt 31.1.2024. Lista tuensaajista summineen on nähtävissä tämän sivun alalaidassa. Tuensaajille lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa paperipostilla sopimukset allekirjoitettavaksi.

Toimintatuen myöntämisperiaatteet

Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien periaatteiden lisäksi STEAn ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Kuka voi hakea:

 • Tukea voi hakea rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka on ollut EHYT ry:n jäsenenä vähintään vuoden ajan.
 • Tukea ei voi hakea yhdistys, joka saa jo jotain STEAn avustusta, mukaan lukien jäsenjärjestöavustukset muiden keskusjärjestöjen kautta. Tukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa.
 • Jos hakija on saanut toimintatukea aikaisemmin, on aiempina vuosina saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Tukea voidaan myöntää 0–4200 euroa kalenterivuodessa/yhdistys. Ensimmäistä kertaa tukea saava yhdistys voi saada tukea enintään 1000 euroa.

Millaiseen toimintaan tukea voi hakea:

 • Tuetun toiminnan on oltava terveyttä ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansalaistoimintaa, joka kohdentuu yhdistyksen jäsenistöä laajempaan kohderyhmään.
 • Toiminnan tulee tukea EHYTin 2020 strategiassa määriteltyä visiota, tavoitteita ja olla strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista. Toiminnassa hyödynnetään EHYTin asiantuntemusta ja materiaaleja.
 • Tyypillisesti avustuksella tuetaan ehkäisevän päihdetyön yleisötapahtumia (esim. Tipaton tammikuu, Huumeita liikenteessä, Asunnottomien yö ja Ehkäisevän päihdetyön viikko -kampanjatapahtumat), luentotilaisuuksia, kohtaamispaikkatoimintaa sekä ryhmätoimintaa, retkiä ja leirejä kohderyhmälle.
 • Tuki on tarkoitettu suoraan tuettavasta toiminnasta syntyviin kuluihin, eikä sitä voi käyttää yhdistysten yleis- ja hallintokuluihin. Poikkeuksena yhdistykset, joilla ei ole muita tulonlähteitä, voivat hakea tukea myös yhdistyksen hallinnollisiin kuluihin, joiden osuus ei kuitenkaan saa olla yli 20 prosenttia tukisummasta.
 • Avustuksen käytössä on noudatettava kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta. Kaikilla tuettavan toiminnan piiriin pääsyn ehdot täyttävillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistumiseen eikä heiltä saa edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. Tästä syystä myös tiedottamisen tulee olla riittävän laajaa.
 • Hakemuksia arvioidaan myös sen perusteella, kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja miten sen vaikutukset voidaan osoittaa.

Mihin tukea ei voi käyttää:

 • Avustuksella katettavien kustannusten tulee syntyä toiminnasta, eikä sillä voi hankkia yhdistykselle omaisuutta tai kattaa omaisuuden ylläpitokustannuksia.
 • Tukea ei voi käyttää aineellisen avun jakamiseen, kuten lahjoitusruoka- tai vaatejakelutoimintaan tai -logistiikkaan.
 • Tukea ei voi käyttää varainhankinnasta tai taloudellisesta toiminnasta syntyviin kuluihin.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).
 • Tukea ei voi käyttää EHYTin tai muiden järjestöjen jäsenmaksuihin.
 • Tukea ei myönnetä oppilaitoksissa tapahtuvaan lapsiin ja nuoriin kohdentuvaan toimintaan. (Tästä toiminnasta vastaa EHYTin nuoret -osastolla tehtävä oppilaitostyö.)
 • Tukea ei myönnetä toimintaan, johon saadaan merkittävissä määrin muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia. Tukea ei myöskään voi käyttää aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.

Tuen hakeminen

 • Tukea haetaan hakuaikana sähköisellä hakemuslomakkeella, jossa kysytään mm. millaista toimintaa tuella järjestetään, mitkä ovat toiminnan kohderyhmät ja tavoitteet sekä mitä kuluja toiminnasta syntyy.
 • Hakemukseen liitetään kokouspöytäkirjakopio yhdistyksen hallituksen kokouksesta, jossa tuen hakemisesta on päätetty.
 • Ensimmäistä kertaa tukea hakevan yhdistyksen tulee toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 • EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella kokouksessaan. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakkoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen raportointi

 • Tukea saava yhdistys sitoutuu järjestämään kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Tämä edellyttää, että toimintatuen kustannusten ja tuottojen kirjaamiseksi perustetaan yhdistyksen kirjanpitoon muista toiminnoista erillinen kustannuspaikka.
 • Kaikkien toimintatukea käyttäneiden yhdistysten tulee raportoida tuen käyttö EHYTille vuosittain sähköisellä lomakkeella. Raportointi kannattaa hoitaa kuntoon heti kun tuella järjestetty toiminta on ohi. Raportti liitteineen on palautettava viimeistään 15.1.
 • Raportoinnissa kysytään mm. millaista toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien ja tilaisuuksien määrät, kohdattujen määrät sekä sanallinen ja numeerinen arvio toiminnan onnistumisesta.
 • Raporttiin liitetään kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote, josta näkyy selkeästi saatu tuen määrä, tuen käyttö ja mahdollinen käyttämättä jäänyt tukisumma. Otteen on oltava suorassa yhteydessä muuhun kirjanpitoaineistoon. Myös liitteen on oltava perillä määräpäivänä.
 • Käyttämättä jäänyt, raportoimaton tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille.
 • Raportoinnin lisäksi tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain heti kun yhdistyksen kokous on ne hyväksynyt, viimeistään 30.4. mennessä.
  Toimintatuen rapotointilomake 2023 (Surveypal)

Myönnetyt tuet

Lisätietoa toimintatuesta

Nikki Pesonen.

Pesonen Nikki

Asiantuntija 050 509 8759
Katso henkilön esittely