Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön kansalaistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea (STEAn jäsenjärjestöavustus). EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä aktiivista osallistumista päihdehaittojen ehkäisemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhdistystoimintaa pelastusliivit yllä
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Toimintatuen haku

Toimintatuen hakuaika vuodelle 2022 on päättynyt. Tuensaajat tukisummineen ovat nähtävissä tämän sivun alalaidassa. Tukea saaneille yhdistyksille on lähetetty sopimukset allekirjoitettavaksi ja tuki maksetaan yhdistyksen tilille kun allekirjoitettu sopimus on palautunut EHYTiin. Mahdollisesta syksyn 2022 lisähausta tiedotetaan tällä sivulla sekä EHYT Uutisia -uutiskirjeessä syyskuussa.

Toimintatuen myöntämisperiaatteet vuodelle 2022

 • Tuetun toiminnan on oltava yleishyödyllistä ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa, päihdehaittojen ehkäisytyötä ja/tai terveyttä edistävää toimintaa.
 • Toiminnan tulee tukea EHYTin 2020 strategiassa määriteltyä visiota, tavoitteita ja olla strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
 • Tyypillisesti avustuksella tuetaan ehkäisevän päihdetyön tapahtumia ja kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko), koulutustoimintaa, vapaaehtoistoimintaa tai jäsenhankintaa, joissa hyödynnetään EHYTin asiantuntemusta ja materiaaleja.
 • Tukea voi hakea rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka on ollut EHYT ry:n jäsenenä vähintään vuoden ajan.
 • Tukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukea ei voi hakea yhdistys, joka saa jo jotain STEAn avustusta, mukaan lukien jäsenjärjestöavustukset muiden keskusjärjestöjen kautta.
 • Tukea ei myönnetä toimintaan, johon saadaan merkittävissä määrin muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia. Tukea ei myöskään voi käyttää aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.
 • Jos hakija on saanut tukea aikaisemmin, on aiemmin saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Ensimmäistä kertaa tukea hakevan yhdistyksen tulee toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 • Avustuksen käytössä on noudatettava kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta, eli esimerkiksi suljetulle ryhmälle tarjottua virkistystä ilman koulutuksellista sisältöä ei tueta. Kaikilla tuettavan toiminnan piiriin pääsyn ehdot täyttävillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistumiseen eikä heiltä saa edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. Tästä syystä myös tiedottamisen tulee olla riittävän laajaa.
 • Hakemuksia arvioidaan myös sen perusteella, kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja miten sen vaikutukset voidaan osoittaa.
 • Avustuksella katettavien kustannusten tulee syntyä toiminnasta, eikä sillä voi hankkia yhdistykselle omaisuutta tai kattaa omaisuuden ylläpitokustannuksia.
 • Tukea ei voi käyttää varainhankinnasta tai taloudellisesta toiminnasta syntyviin kuluihin.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).
 • Tukea voidaan myöntää 0-4000 euroa/yhdistys.
 • Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien periaatteiden lisäksi STEA:n ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Toimintatukea haetaan hakuaikana joulu-tammikuussa verkkolomakkeella (käytössä ainoastaan sähköinen haku). EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella helmikuun kokouksessaan. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakkoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen raportointi

Kaikkien toimintatukea käyttäneiden yhdistysten tulee raportoida tuen käyttö EHYTille vuosittain sähköisellä lomakkeella. Raportointi kannattaa hoitaa kuntoon heti kun tuella järjestetty toiminta on ohi, viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Raportoinnissa kysytään mm. millaista toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien, kampanjatapahtumien sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksien määrät, kunnat, joiden alueella toimintaa järjestettiin, kohdattujen määrät, sanallinen ja numeerinen arvio toiminnan onnistumisesta. Raporttiin liitetään kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote, josta näkyy selkeästi saatu tuen määrä, tuen käyttö ja mahdollinen yli jäänyt tukisumma. Otteen on oltava suorassa yhteydessä muuhun kirjanpitoaineistoon.

Käyttämättä jäänyt tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille.
Tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain 30.4. mennessä.

Myönnetyt tuet

Lisätietoa toimintatuesta

Nikki Pesonen.

Pesonen Nikki

Asiantuntija 050 509 8759
Katso henkilön esittely