Sekava käytös pelottaa

Lapset keinuu.

Huumeiden käytön lisääntyminen on johtanut siihen, että kaduilla on aiempaa enemmän sekavasti käyttäytyviä ihmisiä. Eri alueellisten tutkimusten mukaan lapset ja nuoret kokevat turvattomiksi paikat, joissa on päihteidenkäyttäjiä ja häiritsevästi tai sekavasti käyttäytyviä ihmisiä. Turvallisuudentunnetta voivat vähentää päihdeongelmaisten lisäksi myös toiset nuoret.

Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallin tavoite on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä päihdeilmiöstä ja siitä, miten suhtautua häiritsevään käytökseen sekä ennaltaehkäistä mahdollisia vaara- ja uhkatilanteita. Toimintamalliin liittyvillä oppitunneilla annetaan toimintaohjeita pelottavilta tuntuvien tilanteiden varalle. Lisäksi oppitunneilla keskustellaan siitä, miten suhtautua päihteitä käyttävään ihmiseen. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 1.-4. luokkalaiset sekä heidän vanhempansa.

Toimintamallia käytetään työvälineenä myös varhaiskasvatuksen leikkipuisto- ja iltapäiväkerhoissa. Sen avulla edistetään lapsen oikeutta turvalliseen koulumatkaan ja turvalliseen kasvuun. Malli lisää lapsen toimijuutta ja nostaa lapsen äänen esille. Toimintamalli on yksi Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman kärkihankkeista. Opettajilta saadun palautteen mukaan oppitunneista on ollut lapsille hyötyä turvataitojen vahvistamisessa ja erilaisten ihmisten hyväksymisessä.

Kaupunki kuuluu kaikille – toimintamallin kehittäminen alkoi vuonna 2013 Helsingin Töölön kaupunginosassa, Sininauhasäätiön asumispalveluyksikössä. Suuri osa yksikön asukkaista käyttää huumeita. Tämä on kuormittanut ympäristöä aiheuttaen lähiympäristön asukkaissa turvattomuuden tunteita ja pelkoja. Osa naapureista on vastustanut yksikköä toivottaen asukkaat pois Töölöstä esimerkiksi teollisuusalueille tai metsään oppimaan tavoille. Päihteidenkäyttöä on pidetty omana valintana ja luonteen heikkoutena. Vanhempien kielteiset asenteet saattavat heijastua lapsiin ja lisätä pelkoja ja ennakkoluuloja. Alueella asuvat pienten lasten vanhemmat ovat olleet huolissaan lastensa koulumatkan turvallisuuden puolesta.

Vanhempien huolenaiheeseen kehitettiin toimintamalli, jonka tavoite oli hälventää lasten pelkoja ja lisätä tietoa päihteitä käyttävien ihmisten erilaisista taustoista sekä auttaa lapsia ymmärtämään heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Oppitunneilla keskustellaan huumeita käyttävien ihmisten erilaisista taustoista ja siitä, että huumeita käyttävä ihminen haluaisi, että häntä kohdeltaisiin kuten muitakin ihmisiä. Useat huumeiden ongelmakäyttäjät kokevat riippuvuutensa vuoksi syyllisyyttä ja häpeää, lisäksi monet kokevat olevansa muita huonompia ihmisiä.

Toimintamallin avulla lapsille kerrotaan, että kaupunki kuuluu kaikille, myös päihteitä käyttäville ihmisille. Kaikki huumeita käyttävät ihmiset eivät ole vaarallisia ja suurin osa käyttäytyy rauhallisesti, mutta sekava ihminen pitää aina ohittaa. Kaikkia ihmisiä voidaan auttaa ja kaikki ansaitsevat inhimillisen kohtelun.

Oppitunneilla oppilaat ovat kertoneet humalaisista, jotka ovat lähteneet seuramaan heitä. Jotkut ovat kertoneet sekavista ihmisistä, jotka ovat alkaneet huudella epämääräisiä asioita. Useat lapset ovat nähneet kadulla tappeluita ja jotkut ovat kokeneet väkivallan uhkaa. Joskus joku päihtynyt henkilö on yrittänyt ottaa lapsen puhelimen ja miltei kaikki oppilaat olivat nähneet huumeruiskun.

Lasten parissa tehtävä työ pelkojen ehkäisemiseksi on tärkeää.  Pelottavasti käyttäytyvät aikuiset ovat tutkimusten mukaan keskeinen nuoria huolestuttava turvallisuuskysymys. Turvattomuus tai pelkojen vähentäminen ei ole kenenkään yksittäisen toimijan vastuulla, joten tämän kaltaiselle toimintamallille on tarvetta. Pelkojen vähentäminen on mahdollista keskustelemalla avoimesti päihderiippuvuudesta ja päihteitä käyttävistä ihmisistä. Tarkoitus on samalla vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa ja lisätä myötätuntoa heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan.

Lasten kommentteja oppituntien jälkeen:

”Jos näen hyväntuulisen humalaisen, joka on ystävällinen, saatan moikata häntä.”

”Minusta oli hyvä, että kerrottiin että he ovat tavallisia ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia.”

”Jokaisella on oikeus elää!”

”Oli hyvä saada ohjeet siihen, miten toimia, jos humalainen tulee vastaan, nyt ei enää pelota niin hirveesti.”

”Opin tietämään erilaisia asioita. Esimerkiksi sen, että jotkut ihmiset ovat vain sairaita eivätkä halua mitään pahaa. Kiitos!”

”Opin että päihteiden käyttäjät haluaisivat, että heitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin normaaleja ihmisiä. Opin myös, että he haluavat eroon huumeista, mutta se on vaikeaa.”

”Kivalta tuntuu, kun sain purkaa asioita jollekin. Nyt tiedän enemmän vaarallisista asioista.”