Nuorten nuuskan käyttöön puuttuminen vaatii nuoren lähiaikuisilta tietoa nuuskan haitoista ja nuorten nuuskakulttuurista

Nuorten kenkiä.

nuuskapurkki nuoren taskussa

Nuoret hankkivat nuuskaa pääasiassa kavereidensa ja isompien sisaruksiensa kautta. Ja he käyttävät sitä tuotetta, mitä on parhaiten saatavilla. Suomalaisessa katukaupassa yksi yleisimmistä, ellei yleisin, nuuskatuote on nikotiinipitoisuudeltaan erittäin vahvaa. Kyseisessä tuotteessa on nikotiinia 22mg/g. Ruotsissa suosituimpien nuuskalaatujen nikotiinipitoisuudet näyttävät vaihtelevat n. 8mg-16mg/g. Vaikuttaa siis siltä, että suomalaisnuoret käyttävät tällä hetkellä paljon vahvempaa nuuskaa kuin ruotsalaisaikuiset. Tämä on erityisen huolestuttavaa siksi, että nuorten vielä kehittyvät aivot ovat erittäin alttiit nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Ei myöskään tiedetä mitä runsaasti nikotiinia sisältävien tuotteiden säännöllinen käyttö nuoruusiässä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä.

Mikko Piispan tekemässä Nuuska ja nuoret -selvityksessä (2018) kävi ilmi, että vanhemmat eivät ole nuorten mielestä kovinkaan hyvin perillä nuuskasta tai nuorten nuuskakulttuurista. Nuuskan käyttöä ei ehkä aina tunnisteta tai siitä ei tiedetä riittävästi, jotta asiaan osattaisiin puuttua. Nuoret kokivat, että myös kouluissa nuuskan käyttö oli melko helppoa. Osa nuorista koki, että vanhempien tulisi puuttua selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön.

Piispan selvityksen mukaan aikuisten puuttumisella nuorten nuuskan käyttöön näytti olevan vaikutusta. Samalla kun opettajat kouluissa eivät joko tunnistaneet nuorten nuuskan käyttöä tai eivät halunneet tai jaksaneet puuttua siihen, löytyi nuorisotyöntekijöiden parista kokemusta ja ymmärrystä valloillaan olevasta nuuskailmiöstä.  Tutkimuksessa mukana olleilla nuorisotaloilla nuuskan käyttö oli usein onnistuttu tekemään mahdottomaksi tai ainakin vaikeaksi. Ohjaajat tunnistivat nuorten nuuskan käytön ja pystyivät puuttumaan siihen. Nuorisotaloilla oli nuuskan käyttö selkeästi kielletty, ja kieltojen rikkomisesta aiheutui seuraamuksia. Toisaalta, ohjaajat myös keskustelivat aiheesta nuorten kanssa. Usein nuorisotaloilla voi olla perhemäinen tunnelma, jossa yksittäinen nuori osataan kohdata ongelmineen. Huomionarvoista on myös se, että nuoret vaikuttivat hyväksyvän sen, ettei nuuskaa saanut nuorisotaloilla käyttää.

Kotona nuuskasta on hyvä keskustella avoimesti ja nuorta tuomitsematta. Viime kädessä vanhemman on kuitenkin osoitettava selkeästi, että hän ei hyväksy nuuskan, tai muiden päihteiden käyttöä. Ilmapiiri kotona kannattaa pitää sellaisena, että nuori uskaltaa ottaa asian puheeksi ja tarvittaessa pyytää apua lopettamiseen. Nuorelta voi suoraan myös kysyä, miten nuuska näyttäytyy hänen koulussaan, kaveripiirissään ja harrastuksissaan. Nuorilla on usein paljon tietoa siitä, millaisessa roolissa nuuska on juuri oman alueen nuorten arjessa ja yhteisen keskustelun avulla aikuinenkin pääsee siitä kärryille.  

Lisää tietoa tupakoinnin tai nuuskan käytön puheeksi otosta löydät mm. Syöpäjärjestöjen Nikedu -sivustolta

Mikko Piispa. Nuuska ja nuoret -laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista. EHYT ry, 2018