Lapsella on oikeus saada päihde- ja pelikasvatusta

Lapsia.

Maailman ratifioiduin sopimus painottaa erityisesti, että lapsella on oikeus suojeluun, osallistumiseen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Lisäksi sopimuksessa korostetaan, että lapsen etu on ensisijainen ja että lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Lapsella on myös oikeus hyvään elämään. Jotta nämä oikeudet voivat toteutua, tulee tietoisuutta lasten oikeuksista edelleen lisätä niin lasten kuin aikuistenkin parissa.

Mikä on päihde- ja pelikasvatuksen rooli lasten oikeuksien toteutumisessa? Voidaanko sen avulla tukea lasten oikeuksien toteutumista ja edistää lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan? Vastaus on kyllä. Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus pyrkii ja onnistuukin vastaamaan tähän haasteeseen.

Mitä päihde- ja pelikasvatus on?

Jo pienet lapset kuulevat, havainnoivat ympäristöä ja näkevät asioita esimerkiksi televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Tarjolla on paljon ristiiriitaista tietoa, eikä tieto aina ole luotettavaa. Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus auttaa lasta suunnistamaan tämän tiedon keskellä. Tarkoituksena on antaa lapselle turvaa ja tukea päihteisiin, pelaamiseen sekä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Päihde- ja pelikasvatusta toteutetaan vuorovaikutteisesti. Tavoitteena on, että lasta kuunnellaan ja häntä ymmärretään. Totuudenmukainen, tutkimuksiin perustuva tieto sekä lapsen ikätason ja elämänkaaren vaiheiden ymmärtäminen ovat tärkeitä lähtökohtia sille, että voimme tukea kasvavaa ja kehittyvää lasta tämän omissa valinnoissa ja elämänhallinnassa. Taustalla on arvoja luotettavan tiedon jakamisesta ja lapsia sekä nuoria aidosti kohtaavasta kasvatustyöstä.

Päihde- ja pelikasvattajat ymmärtävät lapsen haavoittuvan aseman ja alttiuden ulkoa tuleville paineille ja vaikutteille, joita mainokset, eri kulttuurit, uutisvirta ja muutokset ympäröivässä maailmassa tuovat tullessaan.  Lapsen arvon ja haavoittuvuuden tunnustaminen on kohtaamisissa keskeistä. Lapsen ajatellaan olevan osa yhteiskuntaa sen kaikkine ilmiöineen jo syntymästä lähtien. Kohtaamisissa autetaan lasta ymmärtämään, mikä on totta, miten tunteet ja ulkoapäin tulevat paineet voivat vaikuttaa lapsen kokemukseen ja päätöksiin.

Lapsi tarvitsee tukea informaatiotulvan käsittelyyn

Kasvatusalan ammattilaisille suunnatuissa päihde- ja pelikasvatuskoulutuksissa painotetaan aikuisten roolia olla kohtuullistamassa ja auttamassa lasta käsittelemään ympäristöstä tulevaa informaatiota ja paineita valinnoille. Vanhemmille suunnatussa koulutuksessa tuodaan esille vanhempien roolin merkitystä sekä annetaan tukea ja vinkkejä siihen, kuinka oman lapsen kanssa voi aloittaa keskustelun, kun vanhemmalla herää huoli oman lapsen suhtautumisesta päihteisiin tai pelaamiseen.

On hyvin ymmärrettävää, että päihteistä puhuminen lapsen kanssa voi olla vaikeaa. On haasteellista löytää neutraalia keskustelevaa sävyä ja säilyttää keskusteluyhteys erityisesti itsenäistyvään nuoreen. Sopivat jutteluun otolliset tilanteet menevät monesti kiireen keskellä ohi. On myös perheitä, joissa ei ole taitoa tai voimavaroja käsitellä aihetta lainkaan.

Miten yhteiskunta voi tukea, jos perheellä itsellä ei ole resursseja tähän tehtävään? Kouluissa ja oppilaitoksissa annetulla päihde- ja pelikasvatuksella mahdollistetaan jokaiselle lapselle oppi päihteisiin ja pelaamiseen liittyvissä asioissa, vaikkei näistä asioista kotona puhuttaisikaan. Päihde- ja pelikasvatuksen kouluttaja tukee oppilaitosten tehtävää kasvatustyössä tuoden uutta tietoa ja virittävää keskustelua koko kouluyhteisöön.

Puhu lapselle tälle kuuluvista oikeuksista ja ole valmis kuuntelemaan

YK:n lasten oikeuksien sopimus koskee jokaista lasta kulttuurista, iästä tai ihonväristä riippumatta. Sopimuksen toteuttaminen edellyttää meiltä lasten ja nuorten parissa toimivilta aikuisilta ja vanhemmilta valmiutta olla läsnä lasta varten silloin, kun hän tarvitsee apua mieltä askarruttaviin asioihin ja kysymyksiin. Tästä oikeudesta olisi myös meidän aikuisten puhuttava ja kerrottava kasvaville lapsille ja nuorille.

Niin omassa työssäni päihde- ja pelikasvatuksen parissa kuin vanhempanakin koen, että meidän aikuisten on tarpeen tukea lapsia ja nuoria vahvemmin omien oikeuksiensa tunnistamisessa. Vaikka lapset ja nuoret tuntevat huonosti lasten oikeuksia, päihteisiin ja pelaamiseen liittyvällä kasvatustyöllä tietoisuutta lisätään niin heille itselleen, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille kuin vanhemmillekin. Samalla lapsi saa eväitä käsitellä päihteisiin ja pelaamiseen liittyviä asioita, mikä jo itsessään edistää lapsen oikeuksien toteutumista.
 

Lue lisää EHYTin tarjoamasta päihde- ja pelikasvatuksesta:

Päihde- ja pelikasvatus alakouluissa
Päihde- ja pelikasvatus yläkouluissa
Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille