Kohtaamisia ja yhteistyötä

Järjestötyössä pystymme nostamaan esiin edellä mainitun kaltaisia asioita niin tiedotusvälineiden kautta kuin kohdatessamme ihmisiä ympäri Suomessa. Järjestötyö aidoimmillaan onkin juuri ihmisten kohtaamista ja tarvittaessa myös heidän tukemista eri elämäntilanteissa.

EHYT ry:n kohtaava työ on ehkäisevän päihdetyön osaamisen, päätöksenteon ja yhteisöllisyyden kehittämistä niin valtakunnallisesti kuin paikallisissa yhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Kohtaavaa työtä tehdään lasten ja nuorten, heidän parissaan toimivien ammattilaisten ja vapaa-ajan toiminnan osaajien, vanhempien sekä jäsenjärjestöjen kanssa. Aitoja kohtaamisia ei voi tapahtua ilman yhteistyötä. Tavoitteemme onkin kannustaa paikallisia toimijoita muodostamaan muun muassa erilaisia verkostoja, joiden kautta saadaan pienillä yksittäisen ihmisen aikapanostuksilla hyvinvointia ihmisten arkeen.

Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten järjestöjen kesken. Yhteistyö, tietojen jakaminen ja vuorovaikutus ovat aktiivisia valintoja, jotka palvelevat yksittäistä järjestöä sekä edesauttavat samalla koko yhteiskunnan kannalta merkittävien päämäärien saavuttamista. EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön koordinaatioyksikössä yhteistyö onkin kaiken toiminnan keskiössä. Tuossa yhteistyössä mukana oleminen ei vie toimijoiden itsenäisyyttä vaan päinvastoin antaa enemmän mahdollisuuksia viedä eteenpäin jokaisen toimijan tärkeinä pitämiään asioita, niitä tulokulmia, jotka juuri heidän taustaorganisaatiolleen ovat tärkeitä. 

Yhteistyö ei ole kuitenkaan itsetarkoitus. Yhteistyö lähtee tarpeesta ja osapuolten vapaasta halusta katsoa asioita yhteisin silmin. Yhdessä tekemiselle on tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja pelisäännöt. Ja tähän kaikkeen opimme vain yhdessä tekemällä, aidosti toisemme kohdaten.

Kristiina Hannula
johtaja (kohtaava työ ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatio)