Förebyggande rusmedelsarbete för unga, vad är det?

Hubu-tunnilla kapula kädessä, jolla äänestetään.

I lagen om organisering av det förebyggande arbetet (24.4.2015/523) stiftas att rusmedelsarbetet skall förebygga sociala, hälsorelaterade och samhällsrelaterade skador som rusmedel orsakar. Förebyggande arbetet skall grunda sig på uppföljning av rusmedelsanvändning, skador, tillgänglig evidens och god praxis. Dessutom skall arbetet beakta skador som orsakar andra än rusmedelsanvändaren.

Denna lag stiftades för att ge riktlinjer till förebyggande arbetet som görs i kommuner och berör på så sätt hela befolkningen. För unga innebär lagen att det förebyggande rusmedelsarbetet kan organiseras på olika sätt, bland annat med hjälp av professionella samarbetspartner. Vi på EHYT erbjuder utbildning till unga, skolpersonal, yrkesmänniskor och vårdnadshavare b la på båda inhemska språken. För många är vårt svenska arbete kanske mindre bekant, eftersom verksamheten på EHYT syns mycket utåt på finska, men i verkligheten arbetar vi också aktivt på svenska. På svenska samarbetar EHYT:s skolteam med grundskolor, yrkesläroanstalter och gymnasier i Södra Finland men också i Österbotten. Skolan är en ypperlig plats att nå unga (men också vuxna), eftersom skolan är stället där eleverna tillbringar en stor del av sin vardag och i klasser kan rusmedelsförebyggande arbetet organiseras gruppvis i den miljö som är bekant för eleverna från tidigare. På så sätt är det naturligt att via skolan integrera det förebyggande rusmedelsarbetet som en del av undervisningen.   

På EHYT:s förebyggande rusmedelslektioner får unga i grupp diskutera, fråga och fundera med en trygg vuxen på alkohol, nikotin och narkotikarelaterade frågor, utan rädsla för att bli stämplad. Lektionerna handlar om att unga ges möjlighet till att neutralt och öppet diskutera ämnet på samma sätt som om vilket annat ämne som helst. Det finns ett behov bland unga att diskutera och få fråga om saker som har med rusmedel att göra. T.ex. på Hubu-lektionerna riktat till högstadieelever deltar alla anonymt via en interaktiv röstning i frågor om rusmedel, rusmedelsanvändning som berör individen, andra människor och samhället med ledning av en utbildare. Den anonyma röstningen betyder att allas röst i gruppen blir hörd fastän man inte själv skulle delta i diskussionen.

Under lektionerna frammanar gruppen i bästa fall den enstaka eleven mod till att ställa frågor som hen kanske gått och funderat på men inte tidigare ställt. Eleverna hör gärna vad kompisarna tycker och tänker om rusmedel som ett fenomen, det ger ofta trygghet till att man inte är den enda som tänkt samma tanke. Att dela med sig tankar och funderingar kring detta ämne är därför viktigt och den vuxna utbildaren finns på plats för att utbilda, lyssna, men också utmana ungas tankesätt i rusmedelsfrågor. Unga ser vuxna som den främsta källan till pålitlig information och den som man oftast allra helst vänder sig till. Jag vill poängtera att det inte behöver vara en professionell som organiserar förebyggande rusmedelsarbetet, utan det är något som alla vuxna kan göra när som helst, var som helst. Det är bara att öppna till samtal, unga tar gärna diskussionen.

I EHYT:s skolteam erbjuder vi olika rusmedelsfostrande metoder som passar skolelever i olika åldrar. Jag nämnde här tidigare Hubu-metoden för högstadieelever. Dessutom erbjuder vi metoder för lågstadieelever och studerande på andra stadiet. Ålderssensitiviteten beaktas alltid, dvs. att tala med högstadieelever om rusmedel sker inte på samma sätt som diskussioner med lågstadieelever, eftersom i olika åldrar lägger unga fokus på olika saker i rusmedel och rusmedelsanvändning. Mer om våra utbildningar på EHYT:s svenska sida www.ehyt.fi/sv och under fliken utbildning. Stödjande material om rusmedel som kan användas i undervisningen finns på www.ehyt.fi/sv/materialbank

Trevlig start på höstterminen och låt oss diskutera med unga!

Utbildningsplanerare Katarina Rehnström för det svenskspråkiga skolarbetet