Voi­daan­ko uu­del­la ve­ron­ko­ro­tuk­sel­la tor­jua vah­vo­jen olui­den ja li­mu­vii­no­jen sal­li­mi­sen hai­tat?

Vero.

Kaup­pa on kuitenkin jo aiemmin lu­van­nut alentaa vahvan oluen hintaa huomattavasti ny­kyi­seen ver­rat­tu­na.

Alkoholiverokeskustelussa vii­ta­taan usein Vi­ron tuon­tiin. Virossa toteutetaan kuitenkin paljon suuremmat ko­ro­tuk­set kuin Suomessa. Tä­män ja vii­me vuo­den ai­ka­na Viro nos­ti al­ko­ho­li­ve­roa yh­teen­sä 87 %, ja vuo­sil­le 2018-2021 on pää­tet­ty li­säk­si yh­teen­sä 60 %:n ko­ro­tuk­set.

Hal­li­tuk­sen esi­ttämällä al­ko­ho­li­ve­ron ko­ro­tuk­sella ei siis ole vaikutuksia siihen, kuinka paljon vah­vo­ja olui­ta ja li­mu­vii­no­ja kulutetaan, jos niiden myynti vapautetaan. Nyt esitetty al­ko­ho­li­ve­ron korotus ja al­ko­ho­li­lain uudistus ovat eri kokoluo­kan asi­oi­ta.