Samanlaisen kohtelun ihanteesta kohti moninaisuuden huomiointia – sateenkaarinuorten kohtaaminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Sateenkaarinuoret_paähdepalveluissa -julkaisu.

Tämä ilmenee tiistaina 13.6.2017 julkaistavasta tutkimusraportista ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa (Nuorisotutkimusverkosto 2017).

Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat arjessaan erilaisissa ympäristöissä ennakkoluuloja ja syrjintää, jotka altistavat päihde- ja mielenterveyshäiriöille. Avun ja tuen hakeminen voi kuitenkin olla nuorelle vaikeaa – huoli siitä, ettei tule nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään, voi estää nuorta hakeutumasta palveluun tai kertomasta itselleen merkityksellisistä asioista.

Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa -tutkimuksen kirjoittajat Noora Hästbacka & Inka Sirén.

Nyt julkaistavassa tutkimuksessa kysytään, miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria ja huomioivat moninaisuutta työssään. Vaikka sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista pidetään tärkeänä, on palveluissa vielä monin paikoin kehitettävää. Palveluiden käytännöissä ja työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä on paljon vaihtelua, eikä palveluissa ole juurikaan yleisiä linjauksia tai käytäntöjä yhdenvertaisen kohtaamisen varmistamiseksi ja vähemmistöjen huomioimiseksi.

”Samanarvoisuuden ajatus tulee ammattilaisilta selkärangasta, mutta yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita ei tunnisteta. Hyvästä tahdosta huolimatta sateenkaarinuorten elämään vaikuttavia tekijöitä tai vähemmistöasemaa ei osata ottaa huomioon”, toteaa tutkija Noora Hästbacka.

Monet tutkimukseen osallistuneista ammattilaisista korostavat nuorten samanarvoisuutta ja samanlaista kohtelua työskentelyn lähtökohtana. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset jäävät työskentelyssä kuitenkin helposti huomioimatta, vaikka ne voisivat olla nuorelle merkityksellisiä. Tällöin sateenkaarinuorten kokemukset esimerkiksi syrjinnästä, omaan itseen liittyvistä epävarmuuksista tai toisaalta myös positiivisista asioista kuten seurustelukumppanista tai omaan identiteettiin liittyvistä voimavaroista saattavat jäädä työskentelyssä pimentoon. Samalla sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevat normit ja väärät oletukset sekä niiden vaikutus mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön jäävät palveluissa usein tunnistamatta.

Marita Karvinen Seta ry:stä piti puheenvuoron tutkimuksen julkistamistilaisuudessa.

”Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät normit ja oletukset ovat usein näkymättömiä, mikä voi johtaa tahattomaan syrjintään. Myös vähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot ja stereotypiat sekä nuorten kokemusten vähättely tai sivuuttaminen tulevat ammattilaisten kertomuksissa esille sateenkaarinuorten kohtaamisen ongelmina”, kertoo tutkija Inka Sirén.

Raportti tarjoaa uutta tietoa ja käytännön välineitä ammattilaisille ja alaa opiskeleville sekä konkreettisia ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Koulutusta tarvitaan niin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kuin näkymättömien sosiaalisten esteiden tunnistamiseksi. Palveluissa tulisi paitsi noudattaa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, myös pitää niitä selkeästi esillä. Palveluun hakeutuvan nuoren kannalta on tärkeää, että ammattilaiset kantavat vastuun hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin luomisesta. Tätä silmällä pitäen raporttiin on koottu ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä sateenkaarinuorten kanssa työskentelemiseen ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen. Myös työyhteisöissä olisi tärkeää pyrkiä luomaan tätä koskevia yhteisiä käytäntöjä sekä kehittää avointa keskustelukulttuuria, jossa omia ennakkoluuloja ja epävarmuuksia on mahdollista oppia tunnistamaan.

Tutkimushankkeen toteutti Nuorisotutkimusverkosto yhteistyössä Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Jatkossa EHYT ry jalkauttaa ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä sateenkaarinuorten kanssa työskentelemiseen ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen. EHYT  julkaisee aiheesta huoneentaulun syksyllä 2017.

Noora Hästbacka & Inka Sirén: ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa”.
Tilaa julkaisu Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta tai lue julkaisu verkossa.