Ryhmäytyminen ja päihdekasvatus hyviä työkaluja nuorten eriarvoistumista vastaan

Ihmisiä.

Tutkimukset osoittavat, että terveys- ja hyvinvointierot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä ovat edelleen suuret. Ammatilliset oppilaitokset ovat keskeinen toimintaympäristö hyvinvointierojen kaventamiseen.

”Yksi tehokkaimmista keinoista sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen on ehkäistä päihdehaittoja. Toinen keskeinen keino on vahvistaa nuorten sosiaalisia valmiuksia ja sosiaalista luottamusta – kokemusta siitä, että minulla on merkitys muille ja minun kannattaa pitää huolta itsestäni. Sosiaalinen luottamus ehkäisee myös päihdehaittoja. Tämä on Ryhmäilmiö-toimintamallimme ydin”, kertoo koulutussuunnittelija Sarianna Palmroos. 

Ryhmäilmiö on käytännönläheinen työkalu hyvin toimivien opiskelijaryhmien rakentamiseen osana jokapäiväistä arkityötä. Kahden tunnin mittainen Ryhmäilmiö-koulutus on tarkoitettu koko oppilaitosyksikön henkilökunnalle.

”Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Yksi suuri muutos on opintojen yksilöllistyminen. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että opiskelijoilla on edelleen turvallisia ryhmiä, joihin he voivat kokea kuuluvansa. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, mikä tehostaa myös opintomenestystä ja opintojen läpäisyä”, summaa koulutussuunnittelija Anu Rautama.

Päihdeilmiö-tunneilla keskustellaan päihteistä

Päihdeilmiö on opiskelijoille suunnattu päihdekasvatustunti, jonka tavoitteena on syventää opiskelijoiden terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

”Päihdekeskustelujen käyminen nuorten kanssa on tärkeää. Päihteiden käyttö on sosiaalista, ja siksi siitä on tärkeää keskustella ryhmässä. Päihdeilmiö-tunnilla päihteistä keskustellaan monista eri näkökulmista ja pohditaan päihteiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Keskustelujen kautta nuoret saavat perspektiiviä aiheeseen ja tukea harkittuihin päihteiden käyttöön liittyviin valintoihin”, kertoo Sarianna Palmroos.

Päihde- ja Ryhmäilmiötä ammatillisiin oppilaitoksiin vievä hanke on osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. EHYT toteuttaa hankeen yhdessä SAKU ry:n kanssa. Mukana hankkeessa ovat myös SAKKI ry sekä OSKU ry.