Näkökulmia rahapeliyhteisöjen toimintojen yhdistämiseen ja arpajaislain muutoksiin

eduskuntatalo_kukat

Kannatamme rahapeliyhteisöjen yhdistämistä 

Rahapeliyhteisöjen toimintojen yhdistäminen on perusteltua rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen näkökulmasta. Peliyhtiöiden yhdistäminen voi selkeyttää suomalaista yksinoikeusjärjestelmää sekä tehostaa pelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. 

Tavoitteena vastuullinen, haittoja ehkäisevä rahapelipolitiikka

Suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän perusteita ovat luotettavuus ja rahapelaamiseen liittyvän rikollisuuden sekä haittojen ehkäiseminen. EHYT pitää suomalaista yksinoikeusjärjestelmää hyvänä, mutta sitä voi edelleen parantaa vastuullisuusnäkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyy tuottojen kasvattamisen kohtuullisuus ja edunsaajien tietoisuus rahoituspohjansa suhteesta rahapelikulutukseen ja siitä mahdollisesti syntyviin haittoihin. Arpajaislakia uudistettaessa tulee rahapelihaittojen ehkäisyyn saada pysyvät ja riittävät resurssit, joilla voidaan luoda toimivat rakenteet rahapelihaittojen ehkäisyyn. Suomeen tarvitaan rahapelipoliittinen periaatepäätös, jolla asetetaan tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, rahapelihaittojen ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja tuotoille.

Rahapelitarjonta tasapainoon haittojen ehkäisyn kanssa 

Rahapelien tarjontaa ei tule kasvattaa vain tuottojen lisäämiseksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota rahapelien ominaisuuksiin, markkinointiin, pelien määrään sekä niiden sijoitteluun. Raha-pelipoliittisten päätösten tulee perustua tutkimukselle. Rahapelipoliittisten päätösten sekä sääntelyn vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulee tutkia.

Pelaajalle päätösvalta ja vastuu omasta pelaamisestaan

Pelaajalla on vastuu omasta pelaamisestaan, mutta se ei poista yhteiskunnan ja peliyhtiöiden vastuuta pelitarjonnan ja pelien järjestämisessä. Peliyhtiön on tarjottava kuluttajalle riittävät tiedot peleistä ja niihin sisältyvistä riskeistä. Pelaajalla tulee olla mahdollisuus rajata haluamiansa pelejä pois pelitililtään. Pelaajan tulee voida kytkeä haluamansa pelit omaan pelitiliinsä. Pelitili on voitava sulkea milloin vain sekä määräajaksi että lopullisesti.