Yritysjohtajat alkoholipolitiikasta: haittojen vähentäminen tärkeämpää kuin saatavuuden vapauttaminen

Kahvi kaatuu näppäimistölle.
Alkoholi on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla, OECD:n arvion mukaan se aiheuttaa Suomessa vuosittain noin kahden miljardin euron tuotannon menetykset. Tämä näkyy myös yritysjohtajien vastauksissa, joiden mukaan yli kolmasosalla työpaikoista on päihteidenkäyttöön liittyviä sairauspoissaoloja tai selkeitä päihdeongelmia. Päihteiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä on esiintynyt yli neljäsosassa vastaajien työpaikoista. 

Alkoholipolitiikan tärkeimmäksi tehtäväksi yritysjohtajat nostavat alkoholihaittojen vähentämisen – 95 % vastaajista pitää sitä tärkeänä ja heistä 59 % erittäin tärkeänä. Toinen selvästi tärkeä asia on varhainen ja tehokas puuttuminen työpaikkojen alkoholiongelmiin (94 % vastaajista). Alkoholin saatavuuden vapauttamista pitää tärkeänä hieman alle puolet (49%) vastaajista.

Saatavuuden vapauttaminen jakaa yritysjohtajien mielipiteet

Kyselyssä kysyttiin myös yritysjohtajien näkemyksiä alkoholin saatavuuden vapauttamisen vaikutuksista Suomen kansantaloudelle. Vastaajista 26 % katsoo, että vapauttamisesta koituisi kansantaloudelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Enemmän hyötyä kuin haittaa vapauttamisesta uskoo koituvan 23 % vastaajista. Vain neljä prosenttia vastaajista näkee, että saatavuuden vapauttamisesta olisi enemmän hyötyä kuin haittaa oman yrityksen kannalta.

– Uuden alkoholilain ympärillä käydystä keskustelusta saa helposti sen kuvan, että siinä ovat vastakkain talouden ja kansanterveyden intressit. Tosiasiassa alkoholielinkeino on varsin pieni osa Suomen kansantaloutta ja alkoholin merkitys kansantaloudelle on paljon laajempi kysymys, kuten tämänkin kyselyn vastaukset kertovat, arvioi tuloksia EHYT ry;n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Alkoholipolitiikassa pitäisi yritysjohtajien mielestä kaiken kaikkiaan painottaa enemmän päihteidenkäytöstä aiheutuvien haittojen ja niiden kustannusten ehkäisyä (71 %) kuin alkoholiteollisuuden ja alkoholia myyvien yritysten toimintaedellytyksiä (21 %).

Alkoholihaittojen ehkäisyyn panostaminen voisi vastaajien mielestä olla hyvinkin kannattavaa, sillä seitsemän kymmenestä kyselyyn vastanneesta yritysjohtajasta uskoo myös, että alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää merkittävästi suomalaisten työuria.

Kysely yrityspäättäjille toteutettiin lokakuun lopussa puhelinhaastatteluina. Yhteensä haastatteluja tehtiin 304. Kohderyhmän muodostivat yritysten johtoryhmien jäsenet, joista 199 vastannutta työskentelee toimitusjohtajana.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, p. 050 5274780 tai juha.mikkonen@ehyt.fi

 

TNS Kantar / EHYT ry –  300 yritysjohtajaa alkoholipolitiikasta:

• Seitsemän kymmenestä (70 %) yritysjohtajasta pitää alkoholin suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia merkittävinä.

• Alkoholipolitiikan tärkeimpänä asiana pidetään alkoholihaittojen (alkoholin suurkulutus, terveyshaitat, työpoissaolot jne.) vähentämistä. Vastaajista 95 % pitää tätä tärkeänä asiana, heistä 59 prosenttia erittäin tärkeänä asiana.

• Varhaista ja tehokasta puuttumista työpaikan alkoholiongelmiin esim. työpaikan päihdeohjelmalla ja hoitoonohjauksella pidetään myös hyvin laajasti tärkeänä alkoholipoliittisena tavoitteena (94 % vastaajista).

• Alkoholin saatavuuden vapauttamista pitää tärkeänä alle puolet (49%) vastaajista, heistä erittäin tärkeänä 19 prosenttia.

• Valtaosa yritysjohtajista (85 %) katsoo, että Suomessa pitäisi panostaa nykyistä enemmän alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn.

• Joka kolmannen vastaajan (34 %) yrityksessä on esiintynyt työntekijöiden päihdeongelmia.

• Yli kolmasosassa (37%) vastaajien yrityksistä on ollut päihteiden käyttöön liittyviä poissaoloja ja krapulapäiviä.

• Enemmistö (58 %) vastaajista kokee, että alkoholin suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset tulevat viime kädessä yritysten maksettaviksi.

• Valtaosa (71 %) katsoo, että suomalaisessa alkoholipolitiikassa tulisi painottaa ennemmin päihteidenkäytöstä aiheutuvien haittojen ja niiden kustannusten ehkäisyä kuin alkoholiteollisuuden ja alkoholia myyvien yritysten toimintaedellytyksiä (21 %).

• Seitsemän kymmenestä (70 %) kyselyyn vastanneesta yritysjohtajasta uskoo, että alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää merkittävästi suomalaisten työuria.

• Alkoholin saatavuuden vapauttamisen yritysjohtajat arvioivat kokonaisuutena aiheuttavan jonkin verran enemmän haittaa (26 %) kuin hyötyä (23 %) Suomen kansantaloudelle.

Kyselyn tulokset