Syrjäytyä vai selviytyä?

tiedote_liitutaulu

Syrjäytyä vai selviytyä?

Juha Mikkonen (2012): SYRJÄYTYÄ VAI SELVIYTYÄ? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja sosiaalisia suhteista on viime aikoina noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Varhaisesta syrjäytymisestä syntyy mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Päättäjät kantavat huolta nuorten köyhyydestä ja syrjäytymisestä, mutta usein keskustelussa sivurooliin jäävät nuoret itse. Harvemmin esitetty kysymys on: miten nuoret itse tilanteensa kokevat?

Nuoria tuodaan kokemustensa kautta harvemmin esiin aktiivisina toimijoina, jotka reagoivat elinolojensa muutoksiin sekä muutosten taustalla oleviin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin syihin. Nyt julkaistu raportti pohjautuu 65:en pienituloisen alle 30-vuotiaan nuoren omaelämäkerrallisiin kirjoituksiin. Kirjoitusten kautta hahmottuvat nuorten kokemat köyhyyden syyt, seuraukset ja tilanteen parantamiseksi hyödynnetyt selviytymiskeinot.

Pienituloiset suomalaisnuoret määrittelivät pienituloisuutensa pääasiallisiksi syiksi perhetaustan, työttömyyden, opiskelun ja äkilliset elämänmuutokset. Aineellisten ja sosiaalisten voimavarojen vähyys yhdistyi lukuisiin kielteisiin seurauksiin. Pienituloisuus yhdistettiin ennen kaikkea stressaaviin arjen kokemuksiin, kulutustottumusten muutoksiin, heikentyneeseen koettuun hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksien rajallisuuteen.

Nuoret kuvasivat pienituloisuuden aiheuttamia syyllisyyden tunteita ja eristäytymistä, joka oli seurausta ympäröivästä kuluttamiseen keskittyvästä elämäntavasta. Muita nuorten kuvaamia sosiaalisia seurauksia olivat kielteiseksi koettu riippuvuus toisten ihmisten tuesta, syrjinnän kokemukset ja heikosta taloudellisesta tilanteesta välillisesti seuranneet riidat ja muut ihmissuhdevaikeudet. Lukuisissa omaelämäkerrallisista kirjoituksissa kuvattiin arvottomuuden tunteita ja huolta tulevasta pärjäämisestä yhteiskunnassa.

Nuoret hyödynsivät erilaisia selviytymiskeinoja, jotka luokitellaan raportissa psyykkisiin, sosiaalisiin, aineellisiin ja toiminnallisiin keinoihin. Selviytymiskeinojen näkökulmasta omaelämäkerralliset tekstit kuvasivat aktiivisia oman elämänsä haltuun ottaneita nuoria. Lukuisat alle 29-vuotiaat kirjoittajat uskoivat parempaan tulevaisuuteen, jota tavoiteltiin ennen kaikkea kouluttautumisen kautta.

JULKAISUN TIEDOT:

Juha Mikkonen (2012): Syrjäytyä vai selviytyä?

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

Syrjäytyä vai selviytyä? -raportti on saatavilla sähköisenä verkko-osoitteesta: http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.pdf

Julkaisun painolaatuinen kansikuva:

http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.jpg

 Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Finland, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD ja Palkansaajasäätiö ovat tukeneet julkaisun painattamista sekä sen taustalla olevia tutkimuksia.