Sateenkaarinuorten aseman kohentaminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa vaatii tietoa ja tekoja

Sateenkaarijakkarat.

Tutkimuksen kaari

Tutkimusaineisto on kerätty kevään 2016 aikana ammattilaisten haastatteluilla (n=29) ja verkkokyselyllä (n=113). Tutkimukseen osallistujina oli laaja kirjo sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaisia yli viidestäkymmenestä eri kunnasta. Kerätyn tiedon pohjalta järjestettiin kolme sateenkaarinuorille ja ammattilaisille suunnattua tutkivaa työpajaa Helsingissä ja Tampereella, joissa pohdittiin sekä palveluiden ongelmakohtia että keinoja moninaisuuden huomioimiseen. Hankkeen tulokset valmistuvat syksyn 2016 aikana ja tutkimusraportti julkaistaan alkuvuodesta 2017. Tutkimusraportin lisäksi hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä materiaalia ammattilaisten työskentelyn tueksi.

Alustavia tuloksia

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista ammattilaisista pitää tärkeänä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret huomioitaisiin päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Ammattilaiset kuitenkin arvioivat, että palveluissa on tältä osin vielä monin paikoin kehitettävää. Vaikka ilmapiiri moninaisuuden huomioimiselle vaikuttaisi olevan pääosin myönteinen, on palveluiden käytännöissä sekä työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä paljon vaihtelua. Työntekijöiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvän ammattitaidon vahvistamista pidettäisiinkin tervetulleena ja tarpeellisena.

Palveluissa tulisi paitsi noudattaa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, myös pitää niitä selkeästi esillä. Pelko siitä, ettei tule nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään, voi estää nuorta hakeutumasta palveluun tai kertomasta itselleen merkityksellisistä asioista. Siksi on tärkeää, että ammattilaiset kantavat aktiivisesti vastuun hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin luomisesta. Tähän liittyen ammattilaiset ovat pohtineet keinoja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen palveluissa, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvien asioiden luontevaan puheeksi ottamiseen sekä nuoren kokonaisvaltaiseen tukemiseen tämän tarvitsemalla tavalla.

Tutkimushankkeen toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto yhteistyössä Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Hankkeen johtajana toimii vastaava tutkija, Mikko Salasuo ja tutkijoina toimivat Inka Sirén ja Noora Hästbacka. Tutkimushanketta rahoittaa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, OKM.

Tutkimushankkeen sivut: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/sateenkaarinuoret