Päihdealan edunvalvontaa vahvistetaan – päihdeasiamies osaksi EHYT ry:n toimintaa

Koriste.

Päihdeasiamiehen työ on auttaa ja neuvoa päihdepalvelujen asiakkaita sekä heidän läheisiään näiden kohtaamissa ongelmissa. EHYT ry:hyn siirtymisen myötä päihdeasiamiestoiminta laajennetaan verkostoihin, joissa toimitaan yhteistyössä päihdealan järjestöjen ja ammattilaisten kanssa. Työn keskeinen tarkoitus on varmistaa päihdepalvelujen asiakkaiden asiallinen kohtelu ja palvelujen saanti tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Asiamiehen pääasiallinen työ on suoraa asiakastyötä, vaikuttamis- ja tiedotustoiminnan ohella.

– Siirtyminen osaksi EHYT ry:tä toiminta avaa mahdollisuuden hyödyntää alueellisia vaikutuskanavia ja verkostoja. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa järjestöille ja ammattilaisille suuntautuvan työn lisääntymistä. Koulutamme ja konsultoimme ja parannamme järjestöissä toimivien ja ammattilaisten valmiuksia tuntea päihdealan asiakkaiden oikeudet ja varmistaa asiakkaiden saavan heille kuuluvat palvelut. Tavoitteena on luoda tilanne, joissa verkostoista viestittäisiin meille mahdollisista ongelmakohdista, mikäli asia vaatii laajempaa puuttumista, toteaa päihdeasiamies Marjo Tervo ja jatkaa:

– Suurimmat ongelmat liittyvät hoitoon pääsyyn ja kuntoutuksen aikaiseen sosiaaliturvaan. Nykyisessä palvelurakenteiden muutoksessa hoitojatkumoiden varmistaminen, eli se, kuinka varmistetaan pitkäaikaisten hoitoketjun jatkuminen, on akuutti kysymys monien asiakkaiden kohdalla.

Hyvän kohtelun varmistaminen on kaikkien yhteinen tavoite

Päihdeasiamies neuvoo asiakkaita ja heidän läheisiään sekä konsultoi päihdealan ammattilaisia omassa työssään. Asiamiehen yhtenä tehtävänä on vaikuttaa viranomaiskäytäntöihin siten, että ne huomioivat paremmin kohderyhmän tarpeet asiakaslähtöisesti. Tämän taustalla on pyrkimys varmistaa asiakkaiden oikeuksien toteutuminen tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta. Tervon mukaan ongelmakohtiin puututaan tehokkaimmin yhteistyöllä. Harvoin, kun ratkaisua ei löydetä muuten, voi päihdeasiamies vaikuttaa viranomaispäätökseen muutoksenhaun tai muistutuksen kautta.

– Koska päihdeasiamies ei ole viranomainen, toimii asiamies usein konsultoivana osapuolena kuntaan ja palveluntarjoajan suuntaan. Mikäli asiakkaan kohtelussa on huomautettavaa, pelkkä päihdeasiamiehen yhteydenotto voi olla usein riittävä keino asian ratkaisemiseen. On selvää, että sekä viranomaisilla että palveluntarjoajilla on yhteinen halu edistää päihdehuollon asiakkaiden hyvää hoitoa ja varmistaa heidän pääsevän tarpeenmukaisten palvelujen piiriin. Päihdeasiamiehen toiveena onkin, ettei kentältä kantautuisi meille yhtäkään yhteydenottoa ongelmatilanteista. Siihen näyttää kuitenkin olevan vielä matkaa, sanoo Tervo.

 

Lisätiedot:

Marjo Tervo
päihdeasiamies VT, EHYT ry
marjo.tervo (a) ehyt.fi
p. 050 435 7520
www.paihdeasiamies.fi