Lapset haluaisivat alkoholimyynnille korkeamman ikärajan

Koriste.

– Alkoholia ei pitäisi saada ostaa muualta kuin alkoholikaupoista. Alkoholin myynnin ikäraja tulisi olla vähintään 20 vuotta, ehkä jopa 25 vuotta, koska kaikki eivät ole tarpeeksi fiksuja vielä 18-vuotiaina. Alkoholia ei saisi käyttää julkisilla paikoilla, etenkään sellaisissa missä on lapsia, oppilaat kommentoivat.

Alakoulun seniorit toivovat myös, ettei ravintoloissa ja baareissa anniskeltaisi lainkaan enää puolen yön jälkeen. Liikenteessä tulisi lasten mukaan olla täysi nollatoleranssi, eivätkä päihteet heidän mielestään kuulu myöskään urheilutapahtumiin. Kaikkiaan he toivovat, että aikuiset suojelisivat lapsia ja nuoria sekä kantaisivat paremmin vastuuta alkoholin käytöstään.

Päihdemaailmasta lasten silmin ja elokuvataiteen keinoin

Alakoulun oppilaiden kannanotot koottiin osana vuosina 2014–2017 järjestettävää ånni-hanketta. Hanke kehittää vanhempien ja kasvatusyhteisöjen yhteiseen käyttöön erilaisia päihdekasvatuksen menetelmiä, materiaaleja ja työkaluja, jotka pilotoidaan Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Vantaalla.

Hankkeen myötä toteutetut Paraisten Malms skolan ja Koivuhaan koulun oppilaiden päihdekysymyksiä käsittelevät lyhytelokuvat nostavat esille 6.-luokkalaisten näkökulman päihteisiin. Alakoulun oppilaat haastavat videoissaan aikuiset katsomaan päihteiden käyttöä lapsen silmin. Videoissa on nähtävissä pelkoa ja epävarmuutta, mutta myös kannustusta ja positiivisuutta aikuisten päihteiden käytön vähentämiselle ja lopettamiselle. Elokuvat nähtiin Digitale-ensi-ilta-tapahtumassa 22.4. Paraisilla ja ne löytyvät ånni-hankkeen YouTube-kanavalta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korostaa, että lapsella on oikeus tietoon. Lapset tarvitsevat hänen mukaansa turvallisesti ja varhaisessa vaiheessa tietoa päihteistä.

– Lapset tarvitsevat suojelua. Tieto on suojaa ja suojelua, tietämättömyys usein pahinta heitteillejättöä. Eikä kyse ole yksisuuntaisuudesta, vaan vuorovaikutuksesta, dialogista, mahdollisuudesta kuulla ja tulla kuulluksi. Tässä ånni-hanke ja sen osaaminen ovat tukena. Lapsista näemme huomenna, mikä meille aikuisille on ollut tärkeää tänään, Kurttila toteaa.

Förbundet Hem och Skolan -järjestön toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk korostaa myös vanhempien kasvatusvastuuta ja muistuttaa vertaistuen merkityksestä.

– Vanhempien tulee keskustella lasten kanssa hyvissä ajoin myös päihteistä, jotta turvataan lasten tasapainoinen kehitys ja tulevaisuus. Vanhempainyhdistykset tarjoavat vertaistukea myös päihdekysymyksissä, Romantschuk kertoo.

ånni-hankkeessa kehitetyt oppitunti- ja vanhempainiltamallit sekä muut materiaalit levitetään laajasti kasvatusyhteisöjen käyttöön Innokylän ja edellä mainitun ånni-hankkeen YouTube-kanavan kautta.

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisti. Keskusteluissa tulisi olla vähemmän puhetta aineista ja enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen NMKY-liitto ja Suomen Vanhempainliitto järjestävät ånni-hankkeen vuosina 2014–2017. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lisätietoja:
ånni-hankkeesta: projektipäällikkö Anne Ahlefelt, p. 050 373 3120, anne.ahlefelt[at]ehyt.fi
www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke

*******************************************

Barn vill ha högre åldersgräns på alkoholförsäljning

Sjätteklassisterna i Drumsö lågstadieskola skulle vilja se mer ansvar och begränsningar för försäljning och användning av rusmedel. Eleverna som går ut lågstadiet i slutet av månaden önskar sig bland annat att alkoholförsäljningen tas bort från matbutikerna. Barnen undrar också varför man får göra reklam för hälsofarliga ämnen i Finland.

– Alkohol borde inte få säljas annanstans än i alkoholbutiker. Alkoholförsäljningens åldersgräns borde vara minst 20 år, kanske till och med 25 år, då alla inte ännu är tillräckligt smarta som 18-åringar. Alkohol borde inte få användas på offentliga platser, speciellt inte på platser där det finns barn, kommenterar sjätteklassisterna.

De äldre eleverna i lågstadiet önskar också att restauranger och barer inte skulle ha någon utskänkning efter midnatt. I trafiken borde man enligt barnen ha nolltolerans och de tycker inte att rusmedel hör ihop med idrottsevenemang heller. På det stora hela önskar de att vuxna skulle beskydda barn och ungdomar samt ta större ansvar för sitt alkoholbruk.

Om rusmedelsvärlden ur barnens ögon och med hjälp av filmkonst

Lågstadieelevernas ställningstaganden sammanställdes som en del av ånni-projektet, som arrangeras under åren 2014–2017. Projektet utvecklar metoder, material och verktyg för rusmedelsfostran för gemensam användning bland föräldrar och fostringsgemenskaper. Projektets pilotförsök pågår i Egentliga Finland, i Norra Karelen och i Vanda.

I anslutning till projektet har man publicerat kortfilmer om attityder till rusmedel bland sjätteklassister i Malms skola och Koivuhaan koulu i Pargas. I videorna utmanar lågstadieeleverna vuxna att se rusmedelsanvändningen ur barnens ögon. Videorna förmedlar rädsla och osäkerhet, men också uppmuntran och en positiv inställning till att minska de vuxnas rusmedelsanvändning och få dem att sluta använda rusmedel. Filmerna sågs på Digitale-premiärevenemanget 22.4 i Pargas och kan ses på ånni-projektets YouTube-kanal.

Barnombudsman Tuomas Kurttila betonar att barn har rätt till kunskap. Enligt honom behöver barn kunskap om rusmedel på ett tryggt sätt och i ett tidigt skede.

– Barn behöver beskydd. Kunskap beskyddar och värnar, okunskap innebär ofta värsta möjliga försummelse. Det är inte heller fråga om en monolog, utan en växelverkan, en dialog, en möjlighet att höra och bli hörd. Här kan ånni-projektet och dess kunskap ge stöd. I morgon ser vi på barnen vad som har varit viktigt för oss vuxna i dag, konstaterar Kurttila.

Förbundet Hem och Skolans verksamhetsledare Micaela Romantschuk betonar också föräldrarnas fostringsansvar och påminner om betydelsen av kamratstöd.

– För att säkra en harmonisk utveckling och framtid för barnen bör föräldrar i god tid diskutera rusmedel med barnen. Föräldraföreningar erbjuder kamratstöd även i rusmedelsfrågor, berättar Romantschuk.

ånni-projektet har utvecklat modeller för lektioner och föräldramöten och materialen sprids i bred utsträckning för fostringsgemenskapernas användning via Innokylä och ånni-projektets ovannämnda YouTube-kanal.

Projektets samarbetspartner önskar att föräldrar skulle tala ansvarsfullt men öppet och neutralt om rusmedel med sina barn. Man borde diskutera mindre om själva ämnena och mer om fenomen och sociala situationer där barn ser rusmedelsanvändning.

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Lära för Livet -stiftelsen, Music Against Drugs, Mannerheims Barnskyddsförbund, Nykterhetens Vänner rf, KFUM Finland och Finlands Föräldraförbund rf arrangerar ånni-projektet åren 2014–2017. Projektet genomförs med stöd från RAY.

Ytterligare information om ånni-projektet:
projektchef Anne Ahlefelt, tfn 050 373 3120, anne.ahlefelt[at]ehyt.fi
www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke