EHYT ry:n katsaus: Ammattiin opiskelevat nuoret haluavat vaikuttaa – mahdollisuuksia vähän

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -hanke on julkaissut katsauksen ammattiin opiskelevien kokemuksista ja ajatuksista liittyen osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Mun mielestä tää pitäis julkaista jonnekin -katsauksessa esiin nostetut keskustelut murtavat omalta osaltaan ennakkoluuloja ammattiin opiskelevien näkemyksistä ja halusta vaikuttaa yhteiskuntaan ja lähiympäristöönsä.

Julkaisun pohjana oleva aineisto kerättiin järjestämällä ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja heidän omissa oppilaitoksissaan.

Nuoret toivovat aikuisilta tukea ja lupauksista kiinni pitämistä

Keskusteluryhmiin osallistuneet ammattiin opiskelevat nuoret kertoivat, että heitä ei aina kuunnella tai oteta vakavasti. Mielipiteitä kyllä on, ja he haluaisivat keskustella niistä, mutta mahdollisuuksia ja kokemuksia vaikuttamisesta koettiin olevan vähän.

Oppilaitoksiin toivottiin parempia, arkipäivän viihtyvyyteen ja sujuvuuteen liittyviä olosuhteita. Parannusehdotuksia annettiin oleskelu- ja liikuntatiloista, kouluruuasta ja työmateriaaleista. Työssäoppimiseen toivottiin enemmän tukea sekä sopivasti vastuuta. Palautteen antaminen koulussa koettiin turhauttavaksi, koska sillä ei aina koettu olevan merkitystä. Toivottiin, että opiskelijoille annetuista lupauksista pidettäisiin kiinni. Haastavien sosiaalisten tilanteiden jälkipuintia pidettiin tärkeänä.

 -Opiskelijoiden antamien palautteiden ja kehittämisehdotusten käsittelyä ja toteutumista tulisi seurata entistä systemaattisemmin. Tiedottamalla aloitteentekijöitä päätöksistä ja toimenpiteistä, luodaan onnistuneita kokemuksia kuulluksi tulemisesta, esittää projektipäällikkö Merit Lindén.

 Keskusteluissa opiskelijat toivat esiin, että yhteiskunnallisista vaikuttamiskanavista ei juuri puhuta heidän oppilaitoksissaan, mutta vaikuttamismuodot olivat tuttuja peruskoulusta, mediasta tai vapaa-ajalta.  Moni vaikuttamisen paikka tuntui opiskelijoista etäiseltä. Etäisyys johtui toisaalta aiheiden epäajankohtaisuudesta, toisaalta siitä, että moni aiheista liitettiin aikuisuuteen, eikä itseä pidetty aikuisena. Opiskelijat olivat kuitenkin kiinnostuneita yhteiskunnallisista puheenaiheista, ja monet opiskelijat halusivat, että heitä kuunneltaisiin enemmän.

 -Toivomme, että julkaisua käytettäisiin laajasti sekä ammattioppilaitoksissa opetuksen suunnittelussa että muiden nuorten osallisuutta edistävien toimijoiden parissa, Lindén päättää.

 EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -tiimi tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Hanke on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa.

 Julkaisu on ladattavissa, Lisätietoja: projektipäällikkö Merit Lindén, merit.linden@ehyt.fi, p. 050 366 5112, tiedottaja-asiantuntija Kiti Poikonen, kiti.poikonen@ehyt.fi, p. 040 451 4199 www.amikset.fi; www.ehyt.fi