Amikset-Teesit opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi käynnistivät kamppailun satojen tuhansien työvuosien puolesta

tiedote_liitutaulu

Amikset-Teesit opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi käynnistivät kamppailun satojen tuhansien työvuosien puolesta

Tutkimuksen lisääminen, parempi ryhmäyttäminen ja opiskelijoiden hyvinvointi tuloksellisuusrahoituksen indikaattoriksi. Tässä alkua Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Amikset-kampanjan tänään julkistamalle 16 Teesin listalle, jolla peräänkuulutetaan ammattiopinnoista ratkaisevasti parempia eväitä työurille.

 – Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta on lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede.  Opiskelijoiden ryhmäyttämisen tulee olla suunnitelmallista ja jatkua koko opiskelun ajan.  Nuorisotyön ammattiosaamista on hyödynnettävä oppilaitoksissa enemmän, esimerkiksi ryhmäyttämisessä ja opiskeluhuoltoryhmissä, esitteli EHYT ry:n projektipäällikkö Merit Lindén ammattiin opiskelevien parempia työelämälähtökohtia ajavaa teesilistaa.

Teesien mukaan opiskelijoiden hyvinvointi on saatava yhdeksi ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen indikaattoriksi. Oppilaskunnan on voitava vaikuttaa oppilaitoksen asioihin ja sille on taattava pysyvä rahoitus oppilaitoksen budjetista. Oppilaskunnalle on nimettävä vastuualueet joiden päättämisestä he vastaavat itse.

– Ammattiin opiskelevien keskeytysten vähentäminen ja entistä parempien eväiden takaaminen työelämään ovat avainasioita mietittäessä työurien pidentämisiä.  Jos tehdään hyvät perustoimet nyt, saadaan pidempi työura. Mieluummin vaikka vuosi alkupäästä lisää kuin 10 vuotta lyhyempi työura.

– Maassamme tehdään jo paljon hyvää ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin eteen. Silti ero ylimmän ja alimman tuloviidenneksen elinajanodotteessa on miehillä 12,5 vuotta.

-Kyse on isosta määrästä suomalaisia – vuosittain ammattiin valmistuu noin 70 000 –  ja näin ollen sadoista tuhansista tulevaisuuden työvuosista. Toimenpiteitä pitää tehdä valtakunnallisesti, hallinnon tasolla ja paikallisella tasolla. Tämä vaatii tahtotilaa ja aikaa miettiä. Kaikkeen ei välttämättä tarvita uusia resursseja, mutta painotusten muuttamista kylläkin.

Keuda panostaa opiskelijahuollon ja opetuksen yhteistyöhön

Hyvän esimerkin ammattiin opiskelevien työelämälähtökohtien parantamisesta tarjoaa Amikset-kampanjan Teesien julkistamista isännöinyt Keudan ammattiopisto. Ammattiopistossa negatiivisen keskeyttämisen vaihteluväli vuositasolla on ollut koulutusalasta riippuen 2 – 6 %, mikä on ylimmilläänkin muutaman prosenttiyksikön valtakunnallista keskiarvoa alempi.

 -Meillä on kuitenkin nyt samanlainen tuntuma kuin muuallakin eli että keskeyttävien määrä olisi hieman nousussa, kuvailee Keudan hyvinvointialan toimialarehtori Juha-Petri Niiranen. – Tilanne vaatii jatkuvaa seurantaa ja aktiivista otetta. Sitä, että hyviksi todetuista käytännöistä pidetään kiinni ja että niitä jalostetaan edelleen. Opiskelijan itsensä kokema hyvinvointi on ratkaisevan tärkeää opinnoissa edistymiselle. Lähtökohtana on niin nuorten oma kuin nuorten parissa toimivien aikuisten kiinnostus ja oman vastuun tiedostaminen hyvinvoinnin edistämisessä.

 – Kohtaamme tasaiseen tahtiin tilanteita, joissa yksittäisellä opiskelijalla on paljon muilta elämän alueilta juontavia haasteita. Näissä haasteissa painotamme opiskelijan tilanteen näkemistä kokonaisuutena ja panostamme toimivaan yhteistyöhän opiskelijahuollon ja opettajien välillä, Keudan hyvinvointi- ja kasvatusalan lehtori Katja Danska-Honkala kertoi. -Opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti myös oma ryhmä, jonka koheesioon voidaan vaikuttaa heti alkuvaiheessa organisoidulla ryhmäyttämisellä.

 -Edellytykset ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisylle ja opinnoissa etenemiselle luodaan hyvällä perustyöllä. Vaikka raha ei ratkaisekaan kaikkea, niin säästöt kuitenkin vaarantavat perustehtävän laadukkaan toteuttamisen, Niiranen muistuttaa.

 -Peräänkuulutamme näkyviä päätöksiä ja toimenpiteitä ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin parantamiseksi. Koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista pidentää elinajanodotetta ja sen vuoksi opiskeluajan hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Oikeilla päätöksillä voidaan taata kymmenille tuhansille vuosittain ammattiin valmistuville aiempaa paremmat eväät työelämään, kiteyttää Lindén.

Vuonna 2013 ammatillisessa koulutuksessa opiskelee 265 900 opiskelijaa. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien osuus heistä on 137 900 opiskelijaa. Heistä syksyllä aloittaneita on 51 900. Muita ammatillisen opiskelun muotoja ovat näyttö-, ammatti- ja erikoistutkinnot sekä oppisopimuskoulutus. Lukiokoulutuksessa tänä vuonna opiskelevien määrä on 108 000 opiskelijaa. Heistä opintonsa aloitti syksyllä 36 000 opiskelijaa.

Amikset-kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -hanketta, joka on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama viisivuotinen (2011- 2015) kehittämishanke. AMIS-tiimi tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Hyvinvointiin ja yhteisöön panostaminen tuottaa pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia arkeen, työelämään ja pidempiin työuriin kymmenille tuhansille ammattilaisille. Hanke on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

 Liitteet:

Teesit, 16 kpl

2 EHYT ry:n AMIS Arjen ammattilaiset näkökulma: Läpäisystä laadukkaaseen opiskeluun

 Lisätietoja: projektipäällikkö Merit Lindén, merit.linden@ehyt.fi, p. 050 366 5112

Kuvat

Tutkimus- ja lisätietoja

 

www.amikset.fi  www.ammattilainen.fi