Staden tillhör alla

Projektet Staden tillhör alla (2022–2024) strävar efter till att öka barns känsla av trygghet och minska fördomar och rädslor förknippade med människor som använder rusmedel.

Tre barn på bild med texten staden tillhör alla.
Bilder: Minna Lehtinen

Staden tillhör alla-modellen ger trygghet för barn på sin skolväg. Barn lär sig om säkerhet och känslomässiga färdigheter samtidigt som de får öka sin egen handlingskraft i situationer som verkar skrämmande.

Att förstå en person i sårbar situation förstärker empatiförmågan och ökar förmågan att behandla alla människor lika. Detta ämne tas upp på lektioner, föräldrakvällar och i diskussioner med personer som använder rusmedel.

Projektet bygger på den färdiga verksamhetsmodellen Kaupunki kuuluu kaikille, som utvecklats av Sininauhasäätiö och senare av Helsingfors stad. Modellen har skapats för Helsingforsområdets behov. Nu är målet att vidareutveckla och lokalisera lektionsmodellen och dessutom utveckla ett trygghetsstigskoncept. Under projektet kommer modellen att testas i tre olika storleks städer.

Som ett slutresultat av utvecklingsarbetet kommer det att publiceras guidehäften för lektioner och trygghetsstigen. Materialet kan användas fritt och laddas ner från EHYT:s materialbank.

Projektets målgrupp är barn i årskurserna 1–3 och deras föräldrar, personer som använder rusmedel skadligt, samt fostringsgemenskaper, skolpersonal och föräldraföreningar inom projektområdena.

Lektion

En lektion för årskurserna 1–3 i grundskolan främjar barnets rätt till trygg skolväg och uppväxt. Projektet kommer att utveckla en interaktiv och inkluderande lektion. Under lektionen diskuteras det hur det känns att möta vuxna som använder rusmedel och ges riktlinjer för agerande otrygga situationer. Lektionen hjälper barn att förstå orsakerna bakom missbruksproblem och skingra fördomar relaterade till människor som använder rusmedel.

Barn på timmen tillsammans funderar på vilka saker som ger dem trygghet.

Trygghetsstig

Projektet kommer att utveckla en funktionell trygghetsstigsmodell där vi bekantar oss med de platser som verkar säkra och osäkra på skolvägen. Trygghetsstigen med eleverna för fram barnens röster. Hur känns en skolresa som ett barn? Ett barn kan på sin skolväg uppleva saker som en vuxen inte kan se. Trygghetsstigen kartlägger känslan av trygghet barn upplever på offentliga platser där rusmedel används.

Föräldrakväll

Syftet med den tillhörande föräldrakvällen är att stärka vårdnadshavarnas förmåga att diskutera med barn om fenomen kopplade till användning av rusmedel och om en trygg vardag. Dessutom kommer föräldrakvällen att öka vuxnas förståelse för olika rusmedelsfenomen samt för personer i utsatta livssituationer.

Växelverkan mellan barn och vuxna

Under projektet kommer en interaktiv modell att utvecklas där betoningen ligger i växelverkan mellan barn och vuxna som använder rusmedel skadligt. Barns hälsningar och önskemål förs till personer som använder missbrukartjänster, samtidigt som barnen får ta del av brukarnas erfarenheter. Personer som använder rusmedel involveras i utvecklingsarbetet med en eftersträvan att även öka deras förmåga att ta hänsyn till barn och andra människor i stadsrummet.

Staden tillhör alla-verksamhetsmodellen utvecklas nationellt både på finska och svenska.

Det svenskspråkiga projektet finansieras av Stiftelsen BMR.

Brita Maria Renlunds minne logo.

Bekanta dig med materialet: