Suosituksia

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suositus

 • tavoitteena on parantaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä varhaisten alkoholiongelmien että riippuvuuden hoito

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositus: Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät OSA 1: Alkoholiriippuvuus

 • tavoitteena on, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja että
 • lisätään toimiviksi todettujen, vaikuttavien hoitomuotojen yhdenvertaista saatavuutta,
 • palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä
 • hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta

Huumeongelmaisen käypä hoito -suositus

 • tavoitteena on tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa,
 • parantaa moniammatillista yhteistyötä,
 • edistää verkostoitumista ja
 • vaikuttaa asenteisiin

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositus: Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

 • tarkoituksena on kuvata ne psykososiaaliset menetelmät, jotka tulee olla käytettävissä julkisesti rahoitetussa terveydenhuollossa huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa sekä näiden menetelmien vaikuttavan toteutumisen edellytykset
 • suositus ei koske vierotusoireiden tai riippuvuuksien lääkkeellistä hoitoa
 • suositus koskee myös sosiaalihuollon toimintayksiköissä annettua terveyden- ja sairaanhoitoa ja siihen liittyvää kuntoutusta

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta – asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019

 • koska hoitokäytännöissä ja päätöksissä antaa kiireetöntä hoitoa on ollut suuria vaihteluita eri puolilla maata, terveydenhuoltolain perusteella on laadittu valtakunnalliset yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet
 • hoidossa noudatetaan potilaslakia ja suosituksia käytetään apuna
 • hoitopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon myös potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon tarve (STM:n Julkaisuja 2019:2; s. 245, Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pelihimo).