På svenska

Vi håller på med att uppdatera webbsidorna baserat på lagstiftningsreformer som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Rätt till vård enligt behov

Enligt Finlands grundlag har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.

Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa (19 §).

Individens behovsprincip att få vård (vårdbehov)

Rätten till missbrukarvård och rehabilitering betingas enligt lagen om missbrukarvård :

• Service inom missbrukarvården skall tillhandahållas den som har problem med bruk av rusmedel samt hans familj och andra honom närstående personer.
• Service skall ges med hänsyn till missbrukarens, hans familjs och andra honom närstående personers behov av hjälp, stöd och vård (lagen om missbrukarvård 7§)

Se här fall av missbrukarvård (på finska)

Enligt lagen om missbrukarvård skall kommunen sörja för att vården av missbrukare ordnas så att den till sin innebörd och sin omfattning motsvarar behovet i kommunen. Enligt lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 4 §, kan en kommun ordna de uppgifter som hör till social- och hälsovården

• genom att sköta verksamheten själv,
• genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,
• genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,
• genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent

Se här hur din egen kommun har ordnat missbrukarvården och hur man ska agera när man söker sig till vård.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel

Avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende är reglerad i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 33/2008. Vården som regleras i denna förordning skall också tillämpas i lagen om missbrukarvård, lagen om patientens ställning och rättigheter och bestämmelserna om vårdgaranti.

Rekommendationer

Rekommendationer till rättvis behandling av ett alkoholproblem
Se här texten på svenska.

Rekommendationer till rättvis behandling av ett missbruk
Se här texten på svenska.