Päihdeasiamiestoiminta lausui Uusimaa-lain ja asiakastietolain muuttamisesta

STM pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa potilastietojen saumaton käsittely Uudenmaan maakunnan alueella.

Päihdeasiamiestoiminta pitää tärkeänä, ettei tiedon liikkumattomuus aiheuta katkoksia hoitoprosesseihin. Muuttamalla Uudenmaan alueen väliaikainen sääntely toistaiseksi voimassa olevaksi, voidaan turvata ammattihenkilöiden sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin myös jatkossa. Päihdeasiamiestoiminnasta muistutetaan, että potilaita tulee kuitenkin informoida siitä, miten heidän tietojaan käsitellään. Lisäksi heillä tulee olla tiedollinen itsemääräämisoikeus ja siten myös oikeus kieltää tietojen luovuttaminen.

Arkaluonteisena pidettävää tietoa sisältävä tietokanta tulee olemaan hyvin laaja, joten tietoturvaan ja tietojen väärinkäyttöön liittyvät riskit tulee tunnistaa. Päihdeasiamiestoiminnasta korostetaan tietojen käyttöoikeuden tarkkaa määrittelyä sekä sitä, että käyttöoikeuden tulee perustua asiakas- tai hoitosuhteeseen ja koskea vain työtehtävän kannalta välttämätöntä tietoa. Asiakkaalla tulee myös olla oikeus myös jälkikäteen tarkistaa, kuka on katsonut hänen tietojaan. Lisäksi tulee huomioida perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämä näkemys tarpeesta pyrkiä selkeään ja ymmärrettävään lainsäädäntöön. Lue koko lausunto täältä.