Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Visbyn muuri

Tämän vuoden alusta tuli voimaan joukko lainsäädäntöuudistuksia, jotka lupaavat parannuksia päihdepalveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden pykäliä uusittiin ja niitä tarkennettiin erityisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Pykäliin on nyt kirjattu myös riippuvuuskäyttäytymisestä, kuten peliriippuvuudesta johtuvat tuen tarpeet ja niihin annettavat palvelut. Palveluita tarvitsevalle on tärkeää, että hän tietää, mistä apua voi saada ja minne pitää ottaa yhteyttä. Vastuu … Lue lisää

Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Perusterveydenhuollon avohoidossa oli vuonna 2020 yhteensä 40.112 päihdetyön asiakasta. He saivat apua päihdeongelmaan ehkäisevästä, hoitavasta ja kuntouttavasta toiminnasta. Päihdehuollon laitoksissa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 6.157 asiakasta ja päättyneitä hoitojaksoja oli yhteensä 11.188. Näissä luvuissa ovat mukana Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. Luvut eivät ole laskusuunnassa, vaan päihdepalveluiden tarve on ilmeinen myös jatkossa. Lainsäädännön … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta. Myös asiakkaan oikeus tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti kaikissa ikäryhmissä on tärkeä. Lisäksi halutaan selkiyttää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja roolia päihdepalveluissa. Jatkossa päihdepalveluista ja -hoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Päihdehuoltolain palveluja koskevat pykälät kumotaan ja siirretään sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 … Lue lisää

Kansallinen hätätilaohjelma pandemian syrjäytyneimpien uhrien pelastamiseksi

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat vuosikymmeniä muodostaneet sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikkein syrjityimmän asiakasryhmän. Aluevaalien edellä vallitsi laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että resursseja on löydettävä syrjäytymisilmiön kovan ytimen rakenteelliseen korjaamiseen. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä syrjimis- ja syrjäytymisilmiöllä on pitkä yleiseen yhteiskuntapolitiikkaamme liittyvä historia kieltolakikaudesta nykypäiviin. Kansanterveyslain astuttua voimaan 1972 haettiin … Lue lisää

Päihdepalveluissa on parannettavaa – Päihdeasiamiehen tavoitteet hyvinvointialueille

Autrliikennettä lumisateessa

Tulevat hyvinvointialueet tulevat vastaamaan laajasta ja tärkeästä kokonaisuudesta. Aluevaalien myötä hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvä sosiaali- ja terveydenhuolto on kansalaisten kannalta merkittävä, kaikkia koskeva asia. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeasiamiehenä lähestyn tätä aihetta päihdehoitoon ja päihdepalveluihin liittyvien aiheiden kautta. Päihdeasiamiehen viidessä aluevaaleihin liittyvässä tavoitteessa esiin nostetaan päihdepalveluiden hyvä saavutettavuus kaikkialla Suomessa, palveluiden monipuolisuus, asiakkaan kuunteleminen ja arvostava … Lue lisää

Hallitusohjelma tarttuu myös päihdeongelmista kärsivien palveluihin

Kesäkuun 3. päivä julkistettu hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” vuosille 2019-2023 sisältää monia tavoitteita, jotka koskevat päihdehoidon kehittämistä.  Hallitusohjelmaa tarkasteltiin sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä järjestöjen kuulemistilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ohjelman julkistamispäivänä. Moni puheenvuoron pitänyt kiitteli, että ohjelman laatijat ovat tunnistaneet sekä ennalta ehkäisevän, hoitavan ja kuntouttavan että haittoja vähentävän työn merkityksen päihteisiin liittyvien ongelmien … Lue lisää

Syksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Päihdeasiamies on jatkanut koko kuluneen syksyn ajan jo aiemmin aloitettuja edunvalvontakierroksia kunnissa ympäri maata. Matkaa on tehty kolmihenkisen päihdeasiamiestoiminnan tiimin eli lakimiehen, kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattorin ja 1.7.2018 aloittaneen uuden päihdeasiamiehen voimin. Yhteystyössä on ollut mukana myös Ehytin aikuistyön suunnittelija. Päihdepalvelujen organisointi vaihtelee eri kunnissa. Tehtävä voi olla kokonaan kunnan omassa hallussa tai sitä voivat tehdä … Lue lisää

Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun

Lokakuun 24. päivä käynnistyi Ehkäisevän päihdetyön verkoston Ei tuomita -kampanja. Kampanjan lyhyissä videoklipeissä huumeita käyttävät ihmiset puhuvat omin sanoin elämästään, kokemuksistaan, toiveistaan ja peloistaan. Videot herättävät miettimään paitsi armollisuutta vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kohtaan myös nykyisen palvelu- ja koulutusjärjestelmämme suhdetta huumeita ja muitakin päihteitä käyttäviin ihmisiin. Ovatko esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta ja käytännöt, joita … Lue lisää

Sosiaalisesta kuntoutuksesta apua asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn?

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.  Suomessa on tällä hetkellä 6 700 yksin elävää asunnotonta. Luku on suuri, mutta Suomi on ainoa Euroopan maa, missä asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään talouden laskusuhdanteesta huolimatta. Meneillään olevassa ympäristöministeriön koordinoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ohjelmassa vuosille 2016–2019 (AUNE)  todetaan viisaasti, että mikään taho yksin ei ratkaise … Lue lisää

Erityislait puolustavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteilla merkittävä uudistusprosessi, johon liittyy vahvasti esillä olleen järjestelmäuudistuksen lisäksi myös pienempiä lainsäädännöllisiä uudistuksia. Eräs näistä vähemmän palstatilaa saaneista uudistuksista kohdistuu päihdehuoltolakiin ja mielenterveyslakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on talvella 2016 julkaissut arviomuistion mielenterveyslain (1116/1990, MTL) ja päihdehuoltolain (41/1986, PHL) palveluista. Kyseinen muistio on myös käynyt lausuntokierroksella. Muistiossa on todettu, että päihde- ja … Lue lisää