Selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista. EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämä selvitys antoi viitteitä siitä, että peruspalvelujen toimialat eivät aina ole juurikaan tekemisissä toistensa kanssa, eivätkä yksittäiset työntekijät hahmota palveluiden kokonaisuutta.

”Asiakkaan pitäisi saada riittävästi tietoa esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä erilaisista päihdepalveluista. Miten häntä voi esimerkiksi ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita?” kysyy selvityksen tehnyt tutkija Heidi Poikonen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta.

Työntekijän tiedot voivat olla myös ristiriitaisia suhteessa organisaation viestintään. Informaation kulun ongelmat heikentävät asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

”Asiakas ei voi tehdä valintoja ja päätöksiä, mikäli hänellä ei ole riittävästi faktatietoa. Hän tarvitsee myös tietoa päätösten seuraamuksista”, Poikonen toteaa.

Internetsivujen puutteita selitetään muutoksilla

Myös internetsivujen käytettävyydessä oli merkittäviä vaihteluja selvityksessä mukana olleilla alueilla.

”Informaatiopuutteita selitetään esimerkiksi organisaatiomuutoksilla ja muilla uudistuksilla, kuten soten odotuksella. On tärkeää huomata, että tällaisessa muutosvaiheessa voi asiakas jopa pudota täysin palvelujen piiristä”, Poikonen toteaa.

Internetsivuilla on myös niukasti tietoa asiakkaan oikeusturvasta. Poikosen mukaan voi olla, että sosiaalityössä asiakkaan oikeudet ja oikeusturva nähdään ehkä laajemmin mitä terveydenhuollossa.

Poikosen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa olisi tarvetta kokonaisuuksien hallinnalle.

”Eri toimialojen, kuten esimerkiksi vaikkapa vanhuspalveluiden, eriytyminen ja siiloutuminen voivat vaikuttaa siihen, että asiakkaan oikeudet eivät toteudu ja palveluita ei löydetä tai niihin ei päästä. Palveluiden välillä tulisi käydä jatkuvaa dialogia”, Poikonen toteaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiopyrkimyksissä tulisi sääntelyä uudistaa ja uudistaminen tulisi tehdä hallitusti kokonaisuutena.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon yleislakien ja erityislakien suhde tulisi avata ja huolehtia, että erityisryhmien palvelut turvaava lainsäädäntö olisi selkeä ja tasapainoinen kokonaisuus. Sääntelyä uudistettaessa tulee myös huomioida erityisryhmien yhdenvertainen kohtelu.”

EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämässä selvityksessä tarkasteltiin päihdepalvelujen saavutettavuuden ja oikeusturvan toteutumisen edellytysten turvaamista sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa. Tavoitteena oli selvittää sitä, miten hyvin peruspalveluissa tunnetaan alueen päihdepalveluita ja asiakkaan oikeusturvaa sekä oikeudellista asemaa. Selvitykseen valittiin järjestämistavoiltaan ja -olosuhteiltaan erilaisia alueita ympäri Suomen.

Linkki selvitykseen

 

Lisätietoja:

Heidi Poikonen, tutkija ja sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, p. 045 8420611 tai heidi.poikonen@uef.fi
Marjo Tervo, lakimies / päihdeasiamiestoiminta, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, p. 050 435 7520 tai marjo.tervo@ehyt.fi, www.paihdeasiamies.fi

31.8.2018