Miksi EHYT on poliittisesti aktiivinen? Miten teette vaikuttamistyötä?

EHYTin toimintaa ohjaa ajatus siitä, että väestön terveys ja hyvinvointi tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. EHYT on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.

Eduskuntatalo
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

Vaikuttaminen tarkoittaa päihdepolitiikkaan osallistumista, kansalaisille ja päättäjille päihde- ja peliasioista viestimistä, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista sekä laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koordinoimme valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa, jossa tehdään järjestöjen yhteistä yhteiskunnallista vaikuttamista. Kansallisen toiminnan lisäksi EHYT on vahvistanut yhteistyösuhteita Pohjoismaihin, Baltiaan, Euroopan unioniin ja Maailman terveysjärjestö WHO:hon.

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Ehkäisevää päihdetyötä on myös perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ehkäisevän päihdetyön laatuajattelussa painotetaan riskien ehkäisyn lisäksi yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämä perustuu kolmeen seikkaan:

  1. Työn tietopohjaan kuuluu keskeisesti teoria päihdehaitoille altistavista ja niiltä suojaavista tekijöistä, ja nuo tekijät ovat usein luonteeltaan yhteiskunnallisia, poliittisia, rakenteellisia ja kulttuurisia. Näihin tekijöihin vaikutetaan ottamalla kantaa.
  2. Yhteiskunnan kyky ja mahdollisuudet ehkäistä ja vähentää päihdeongelmia tehokkaasti riippuu siitä, kuinka ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä tehokkaat sääntely- ja ehkäisykeinot ovat. Siksi EHYTin työhön kuuluu lisätä päihdekysymysten ymmärrystä ja hallintaa koko yhteiskunnan tasolla sekä päihdetiedon ja -politiikan osaamista.
  3. Päihdeongelmat liittyvät syrjäytymiseen ja eriarvoistumiseen sekä syinä että seurauksina. Päihdeongelmista kärsivät ihmiset, mukaan luettuna läheiset, tarvitsevat tukea ja solidaarisuutta. Siksi heidän puolestaan puhumista ja heidän oikeuksiensa edistämistä pidetään ehkäisevän päihdetyön toimijoiden eettisenä velvollisuutena.

Vaikuttamistoiminta yleisesti on tärkeä osa avointa ja moniarvoista demokratiaa: päättäjät eivät ole joka alan asiantuntijoita, vaan he tarvitsevat taustatietoa ja eri näkökulmia valmisteltavien asioiden vaikutuksista. Tapaamme päättäjiä ja tuotamme materiaaleja päätöksenteon tueksi, annamme lausuntoja, kannanottoja ja suosituksia sekä osallistumme kuulemisiin ja erilaisiin työryhmiin.

Tutkimustiedon tukemat, vaikuttavat menetelmät eivät käytännön päätöksenteossa saa aina ansaitsemaansa sijaa. Esimerkiksi alkoholin ja tupakan hinnalla, verotusasteella ja saatavuuden rajoituksilla on tutkitusti voimakas ehkäisevä vaikutus, mutta kansan- ja liiketaloudelliset näkökohdat nousevat usein hallitseviksi päätöksenteossa.

Ehkäisevä päihdetyö ei ulotu ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle. Alkoholiin, huumeisiin, nikotiiniin ja pelaamiseen liittyvistä ongelmista aiheutuu haittaa myös esimerkiksi kansantaloudelle ja työelämälle. Hallinnon alat ylittävällä terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikalla vähennetään eriarvoistumista sekä tuetaan hyvinvointia ja kansantalouden kasvua. EHYTillä on keskeinen rooli edistää ja vaikuttaa siihen, että ehkäisevä päihdetyö huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.