Hakematta paras – ethän välitä alkoholia alaikäiselle!

Koulun ja oppilaitosten päättäjäisviikonloppu koittaa pian. Joillekin nuorille se on yhä juhla, johon kuuluu alkoholi. Nuorille helpoin tapa saada alkoholia on pyytää täysi-ikäinen henkilö ostamaan sitä heille. Usein tämä täysi-ikäinen henkilö on kaveri, tuttu tai perheenjäsen. Hakematta paras -kampanja muistuttaa, ettei alkoholia tai muitakaan päihteitä pidä välittää alaikäisille.

Hakematta paras -kampanjan kuva. Nuori katsoo puhelintaan. Teksti: Hakematta paras. K-18.

Vanhemmat saattavat ajatella, että vanhemman hankkima tai kotona nautittu alkoholi on keino kontrolloida nuoren alkoholin käyttöä kodin ulkopuolella. Todellisuudessa tämä antaa vain nuorelle viestin, että nuorten alkoholin käyttö on sallittua ja hyväksyttyä.

Alkoholia ostamalla ei voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon alaikäinen nuori juo. Usein vanhempien ostaman alkoholin lisäksi nuoret juovat myös muuta alkoholia. Vanhempien ostama alkoholi voi madaltaa nuoren kynnystä käyttää alkoholia kavereiden kanssa ja lisää riskijuomista.

Perheessä on hyvä keskustella myös muiden, jo täysi-ikäisten, nuorten kanssa alkoholin välittämisestä alaikäisille sekä alkoholin mahdollisista seurauksista alaikäisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Hakematta paras – ei välitetä alkoholia nuorille!

Miksi alkoholi ei kuulu alaikäiselle?

Miksi nuoret juovat?

Vaikka nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, 33 % yläkouluikäisistä nuorista käytti alkoholia vuonna 2023 (THL:n kouluterveyskysely).

Nuoret kokevat jossain määrin sosiaalista painetta alkoholin käyttöön. Paine ei kuitenkaan synny niinkään muiden nuorten painostuksesta, vaan siitä, kuinka vahvasti nuori kokee selvänä ollessaan olevansa osa ryhmää, jossa on päihtyneitä nuoria. Joidenkin nuorten kohdalla alkoholin käytön aloittaminen on myös osa aikuistumista. Kaverit ja muu ympäristö voivat luoda nuorelle vääristyneen kokemuksen siitä, että hänellä tulisi olla tiettyjä kokemuksia, koska on tietyn ikäinen.

Sosiaalisuus ja hyväksytyksi tuleminen on äärimmäisen tärkeää nuorille. Alkoholin käyttö voi liittyä nuorilla hyväksytyksi ja huomioiduksi tulemiseen tunteeseen. Alkoholin avulla he voivat päästä tällaiseen ryhmään. Suuri osa nuorista saa näitä kokemuksia arkisessa elämässä kotona, koulussa tai harrastuksissa, mutta jos nuori ei koe näin, hän voi lähteä hakemaan niitä muualta esimerkiksi juuri alkoholin avulla.

Alkoholi vaikuttaa lapseen eri tavalla kuin aikuiseen

Alkoholi vaikuttaa nuoren kehittyvään mieleen ja kehoon eri tavoin kuin aikuiseen ja voi jättää esimerkiksi hänen aivojensa kehitykseen lähtemättömät jäljet. Alkoholi vaikuttaa myös paljon voimakkaammin nuoreen kuin aikuiseen. Jos alkoholia juodaan nopeasti ja tyhjään vatsaan, veren alkoholipitoisuus nousee hetkessä korkeaksi. Pahimmillaan tilanne voi johtaa myrkytystilaan. Alkoholimyrkytysten riskiryhmässä ovatkin erityisesti lapset ja nuoret, jotka ovat kokemattomuuttaan juoneet liikaa.

Nuoret ovat herkempiä päihteiden haitallisille vaikutuksille ja myös riippuvuus päihteisiin voi syntyä helpommin ja nopeammin. Mitä myöhemmin alkoholin käyttö aloitetaan, sitä vähemmän alkoholiin liittyviä ongelmia ilmenee aikuisuudessa.

Lapsen ja nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja herkemmät alkoholin vaikutuksille. Täyteen toimintakykyyn kypsyminen vie aivoilta noin 25 vuotta. Nuoruusiässä aivot ovat erityisen herkkiä alkoholin aiheuttamille vaurioille ja alkoholinkäyttö häiritsee aivojen kypsymisprosessia. Lapsena tai nuorena aloitettu alkoholinkäyttö voi aiheuttaa pitkäkestoisia ja jopa peruuttamattomia vaurioita kehittyville aivoille. Erityisessä vaarassa ovat oppimiseen ja muistiin liittyvät aivotoiminnot.

Alkoholin käyttö voi häiritä nuoren hormonitoimintaa, jolloin vaikutukset näkyvät murrosiän viivästymisenä ja vaikutuksina seksuaalisuuteen.

Alkoholi nostaa tapaturmariskiä

Nuorilla aivojen kehitys on kesken ja he reagoivat moniin asioihin, kuten jännitykseen ja palkintoihin, voimakkaammin kuin aikuiset. Samaan aikaan kontrollikyky toimii heikommin. Nuorille onkin tyypillistä reagoida ja toimia ilman pitkää harkintaa.

Nuoren alkoholin käyttö ei ole riskitöntä. Riskejä on sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä. Lyhyen tähtäimen riskejä ovat esimerkiksi joutuminen helpommin väkivallan uhriksi tai tapaturmat. Humala ei vapauta ketään korvausvastuusta, vaan jälkiseuraamuksista vastaavat aina sekä nuoret itse että heidän vanhempansa. Pitkän tähtäimen riskejä ovat normaalin kehityksen vaarantuminen ja erilaisten yhtäaikaisten hankaluuksien kasautumisen tuottamat vaikeudet.

Alkoholi nostaa nuoren riskiä joutua liikenneonnettomuuteen. Alkoholi vaikuttaa nuoren ajokykyyn riippumatta siitä, mikä ajoneuvo on kyseessä. Laissa onkin säädetty promillerajat ja päihteettömyysvaatimus kaikille moottoriajoneuvon kuljettajille. Moottoriajoneuvo voi onnettomuustilanteessa aiheuttaa vakavia vammoja paitsi itselleen myös muille tiellä liikkujille. Kuitenkin myös pyöräily tai sähköpotkulaudan käyttö vaatii hyvää motoriikkaa ja tasapainoa, joita päihtymys heikentää merkittävästi. Onnettomuuden sattuessa kuljettaja on lisäksi suojaton ja vammautuu usein vakavasti mm. pään tai raajojen alueelle. Humalassa ei pitäisi olla asiaa minkään liikennevälineen kuskiksi.

Sen lisäksi, että päihtyneenä ajaminen aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, rattijuopumus voi aiheuttaa nuorelle monenlaista muutakin harmia. Päihtyneenä ajaminen on aina rikos, joka voi olla esteenä esimerkiksi opiskelulle tietyillä aloilla, varusmiespalveluksen suorittamiselle tai työpaikan saamiselle.

Onko alle 18-vuotiaiden helppo saada alkoholia?

71 % 15–29-vuotiaista suomalaisnuorista katsoo, että alle 18-vuotiaan on helppoa saada alkoholia. Tiedot käyvät ilmi vuonna 2024 toteutetusta Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksestä, jossa selvitettiin 15–29-vuotiaiden suomalaisten asenteita ja näkemyksiä päihteidenkäytöstä.

Miten alaikäiset saavat alkoholia?

Nuorille helpoin tapa saada alkoholia on pyytää täysi-ikäinen henkilö ostamaan sitä heille. Tänä päivänä vähittäiskauppojen ikärajavalvonta toimii paremmin, eivät nuoret saa yhtä helposti ostettua alkoholia itse.

Kouluterveyskyselyn (THL, 2023) mukaan noin 88 % alaikäisten nuorten juomasta alkoholista tulee jonkun välittäjän kautta. 42 % alkoholia käyttävistä yläkouluikäisistä nuorista sai alkoholin perhepiiristä joko vanhemman tai sisaruksen antamana tai varastamalla alkoholin kotoa.

Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli alkoholin välittämisessä, se toimii sekä osto- että myyntipaikkana. Nuorten mukaan sieltä on helppo saada myös juuri sitä mitä haluaa ja minkä verran haluaa.

Puhu täysi-ikäisen sisaruksen kanssa alkoholin välittämisestä alaikäiselle

Täysi-ikäisen nuoren kanssa kannattaa keskustella alkoholin välittämisestä alaikäiselle, jos ajattelee oman nuorensa joutuvan tällaiseen tilanteeseen.

Täysi-ikäisyyteen kuuluu paljon erilaisia vapauksia ja oikeuksia, mutta myös suurempi vastuu omista teoista. Joskus, kun omaan kaveriporukkaan kuuluu alaikäisiä tämä ero voi hämärtyä, eikä jo täysi-ikäinen ymmärrä omaa vastuullisempaa asemaansa.

Isosisko tai -veli toimii aina roolimallina nuoremmille sisaruksilleen. Siksi on tärkeää miettiä, millaista arvomaailmaa haluaa olla tukemassa.

Alkoholin käyttö ei ole välttämätön vaihe alaikäisten nuorten elämässä. Raittiiden nuorten osuus on kasvanut 2000-luvulla vuosi vuodelta.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos

Alkoholilain tarkoitus on suojata kehittyvän lapsen ja nuoren terveyttä.

Alkoholin välittäminen alaikäisille on Suomessa rangaistava teko. Se on kiellettyä huolimatta siitä, onko alkoholin välittäjä saanut siitä palkkiota tai ei. Myös pelkkä yritys välittää alkoholia alaikäiselle on rangaistava teko.

Jos alkoholia välitetään nuorelle häikäilemättömällä tavalla tai toisen riippuvaista asemaa hyväksi käyttäen voidaan rikos todeta törkeäksi ja syytetty tuomita törkeästä alkoholirikoksesta neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta.

Suomen alkoholilain mukaan:

  • lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta on kielletty
  • alkoholijuomien kuljetus ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta
  • alkoholijuomien välittäminen alaikäisille on kielletty ja myös rangaistava teko

Tule mukaan Hakematta paras -kampanjaan!

Hakematta paras -kampanja on käynnissä sosiaalisen median kanavissa viikoilla 21 ja 22. Osallistu kampanjaan käyttämällä tunnistetta #hakemattaparas.