Oikeus päihdehoitoon ja -palveluihin

Voit hakeutua päihdepalveluihin, jos olet päihdekierteessä tai kärsit päihteiden suurkulutuksesta. Olet oikeutettu palveluihin myös silloin, jos sinulla on esimerkiksi huumeiden kertakäyttöön liittyvä tarve tai tarvitse apua raittiuden ylläpitämiseen. Jos olet omainen tai läheinen, niin olet myös silloin oikeutettu lakisääteisiin päihdepalveluihin. Palvelut ovat pääosin maksuttomia.

Päihdepalvelut vaihtelevat tarpeen mukaan 

Päihdepalvelut, -hoito ja -kuntoutus voivat vaihdella lyhytaikaisesta avopalvelusta pitkäaikaiseen avopalveluun, laitoshoitoon tai -kuntoutukseen. Kuntouksessa huomioidaan usein hoidon lisäksi myös asuminen, työ, koulutus ja toimeentulo.  

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulta (linkki) voit katsoa, miten oma hyvinvointialueesi on järjestänyt palvelut ja miten voit hakeutua niihin. Palvelut vaihtelevat jonkin verran eri hyvinvointialueiden kesken. 

Olen käynyt terveyskeskuksessa ja A-klinikalla avohoidossa, mutta se ei tunnut enää riittävän, vaan pitäisi päästä laitoskuntoutukseen. Pitääkö maksusitoumus myöntää?

Sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain nojalla päihdepalvelut tulee järjestää yksilöllisen tarpeen pohjalta. Mikäli asiakkaalla tai potilaalla on laitoskuntoutuksen tarve, tulee hänen hakemuksensa laitoskuntoutukseen hyväksyä. Laitoskuntoutuksen tarve on syytä tuoda esille, kun menet seuraavan kerran terveyskeskukseen, sosiaalitoimistoon, A-klinikalle tai muihin sosiaali– ja terveyspalveluihin. 

Keskeisenä kriteerinä päihdepalveluita annettaessa on yksilökohtainen tarve 

  • Sinulla on oikeus saada tietoa eri vaihtoehdoista. Avopalvelut ovat usein se ensimmäinen askel, mutta jos ne arvioidaan riittämättömiksi, asiakkaalla tai potilaalla on oikeus laitospalveluihin, -hoitoon ja -kuntoutukseen. 
     
  • Jos arvio laitospalveluiden tarpeesta on erilainen kuin oma näkemyksesi, niin kannattaa tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja pyytää siihen myös kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen (terveydenhuollossa tätä kutsutaan muistutusmahdollisuudeksi). 
      
  • Hyvinvointialueen sosiaaliasiamies tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamies auttaa tarvittaessa paikan päällä. 
      
  • Jos asiat eivät selviä, voit ottaa yhteyttä meihin. (linkki yhteystietoihin) 

Olen ollut pitkään ilman asuntoa, enkä sen vuoksi ole päässyt hoitoon. Jätetäänkö asunnottomat hoitamatta?

Asunnottomuus tai poste restante –osoite eivät saa olla esteenä päihdepalvelujen saannille. Hoidon tarve on se kriteeri, jonka perusteella hoito pitää järjestää. Jos kotikunnasta on epäselvyyttä, sekään ei saa olla esteenä hoitoon pääsyyn. Kotikunta on jokaisella jossakin ja sen voi selvittää viime kädessä maistraatista. Kotikunnan perusteella selviää hyvinvointialue, joka on vastuussa palveluiden antamisesta. 

Minulla on tulossa vankeustuomio, voinko päästä hoitoon vankilassa?

Vankiloissa järjestetään myös päihdehoitoa ja –kuntoutusta. Kannattaa selvittää ennen sijoitusvankilaan menoa omat toivomukset hoidosta. Vankilaan tulon yhteydessä vangin terveydentila ja työkyky selvitetään sairaanhoitajan ja tarvittaessa lääkärin suorittamassa tulotarkastuksessa. Vanki voi puhua terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa luottamuksellisesti päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä ja hoitomahdollisuuksista.

Olen päihdeongelmaisen läheinen ja kärsinyt jo tarpeeksi. Onko minulla mitään oikeuksia?

Myös läheisellä on oikeus saada tarpeen mukaisia palveluja sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta päihdehuoltolain perusteella. Jos hyvinvointialueellasi ei ole tarjolla palveluja päihdeongelmaisen läheiselle, kannattaa tiedustella maksusitoumusta esimerkiksi erilaisille läheiskursseille. 

Lapseni on alaikäinen ja käyttää päihteitä, enkä saa häntä hoitoon, koska hän kieltää koko ongelman. Voiko hänet viedä pakolla hoitoon?

Lastensuojelulain 40 §:n mukaan lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos lain 7. luvun ensisijaiset avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun ja huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia. Tai jos avopalvelun tukitoimet   ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon arvioidaan olevan lain 4 §:n mukaisesti olevan lapsen edun mukaista. Asiasta kannattaa olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalitoimistoon. 

Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, asian ratkaisee hallinto-oikeus viranhaltijan hakemuksesta. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee asian (LSL 43 § 2 mom). 

Mulla on jo pitkään jatkunut päihdeongelma, eikä sossussa luvattu kuntoutuspaikkaa, kun rahat on kuulemma loppunut, mitä teen?

Päihdepalveluja on annettava tarpeen perusteella. Hoitoon pääsyä ei saa hylätä vetoamalla määrärahojen puutteeseen, vaan päihdekuntoutuksen tarve tulee aina selvittää. Vetoa sosiaalihuoltolakiin (24 § ja 24a §) ja terveydenhuoltolakiin (28 §). Jos se ei tehoa, pyydä päätös kirjallisesti ja vie asiasi päätöksessä mainitun muutoksenhakuelimen käsittelyyn. Muutoksenhakuohjeet löydät päätöksestä. 

En ole päässyt hoitoon sinne minne halusin, mitä voin tehdä?

Hoidon arvioinnissa ja hoitopaikan valinnassa tulee kuulla myös asiakkaan mielipidettä. Päihdehuoltolain tulkinnassa on katsottu, että asiakkaalla on päihdehuoltolain 7 §:n nojalla ehdoton ns. subjektiivinen oikeus saada päihdepalveluja. Hänellä ei kuitenkaan ole katsottu olevan oikeutta saada hoitoa juuri haluamallaan tavalla. Jos asiakas on kyennyt esittämään riittävää selvitystä haluamansa hoitovaihtoehdon soveltuvuudesta päihdeongelmansa hoitoon, kunta on voitu velvoittaa vastaamaan vaadituista kustannuksista. Tämä on edellyttänyt kuitenkin, että hoidon tarve on arvioitu aina ennen hoitopaikkaan menoa. Perustele hoidon tarpeellasi, miksi juuri tietty paikka on soveltuvin. 

Huomautus: Palveluja koskevat pykälät eivät ole enää voimassa päihdehuoltolaissa, mutta ne on siirretty sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Lain tulkintaa voidaan edelleen soveltaa. 

Olen laiminlyönyt työtehtäviäni päihdeongelman vuoksi, mistä olen saanut varoituksen. Voidaanko minut irtisanoa?

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto. Työterveyshuollon tulee antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta päihteiden väärinkäytön ehkäisyssä, päihdeongelman varhaisessa tunnistamisessa sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta. Kannattaa ottaa yhteys työterveyshuoltoon. Hoitoonohjaus on ensisijainen verrattuna työsuhteen päättämiseen. Työpaikan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu tuntevat työsuhteen päättämisperusteet. Heihin on myös syytä olla yhteydessä.